Urszula KRUPA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-06-2016 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Članica

Nacionalne stranke 

  • 04-07-2016 / 01-07-2019 : Independent (Poljska)

Zastupnik 

  • 05-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Zamjenica 

  • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove  
- ENVI_AD(2018)627040 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

 
Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz nad dziećmi jest ważnym elementem życia kobiet jak i mężczyzn w UE oraz stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w okresie kryzysu, w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Zgadzam, się z tezą, iż istnieje potrzeba zapewnienia dziennych ośrodków opieki nad osobami zależnymi, tak, aby opiekunowie mogli podejmować niezbędną dla utrzymania rodziny pracę, ale przede wszystkim należałoby wspierać, również/przede wszystkim finansowo, rodziny, które sprawują taką opiekę czy to nad osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi, gdyż to właśnie w gronie rodziny osoby te czują się swobodnie, akceptowane i bezpieczne.
Nie mogę się zgodzić z tezą iż że w okresie rosnącego zapotrzebowania na opiekę istnieje nieproporcjonalny podział obowiązków opiekuńczych między płciami, który spoczywa głównie na kobietach z powodu stereotypowych ról związanych z płcią oraz nie popieram propozycji zwiększenia urlopów ojcowskich, których rzekomym celem jest zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy oraz podziale obowiązków domowych. To nie stereotyp, ale cechy osobowościowe i charakterologiczne kobiet sprawiają, iż są one za natury lepszymi opiekunkami niż mężczyźni i sprawniej odczytują potrzeby osób od nich zależnych. Urlopy macierzyńskie natomiast pod żadnym warunkiem nie powinny być skrócone na rzecz urlopów ojcowskich, gdyż w pierwszych latach życia dziecka potrzebuje ono do właściwego rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przede wszystkim obecności matki.

Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) PL  
 

Oczywiście istnieje konieczność i głosowałam za wprowadzeniem kontroli nowej substancji psychoaktywnej, jaką jest akrylofentanyl (fenyloakrylamid) – syntetyczny, toksyczny i silnie uzależniający opioid, który stał się przyczyną śmierci w co najmniej 40 przypadkach i spowodował wiele ostrych zatruć, a który pojawił się na europejskim rynku niedawno, w kwietniu ubiegłego roku, jako nowy dopalacz w formie proszku lub sprayu do nosa. Jednak problem z wprowadzaniem nowych, silnie toksycznych dopalaczy będzie istniał nadal, gdyż z chwilą wprowadzenia na listę substancji zakazanych kolejnego dopalacza pojawiają się następne. Dlatego kontroli powinny być poddawane również wszystkie inne substancje psychoaktywne o strukturze chemicznej podobnej do substancji kontrolowanej „akrylofentanyl” lub których budowa cząsteczkowa oparta jest na takiej samej strukturze i których opracowanie i wytwarzanie ma na celu ominięcie poddania kontroli substancji psychoaktywnej, co zmniejszyłoby możliwości wynalazcze chemików narażających ludzkie zdrowie i życie.

Izjave 

Izjava o financijskim interesima