Marita ULVSKOG : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedska)

Potpredsjednica 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Zamjenica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 04-04-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.  
- EMPL_AD(2018)623861 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2019.  
- EMPL_AD(2018)620889 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj Uniji: 7. izvješće Europske komisije  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o preporukama Europskoj komisiji za pregovore o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA)  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Europski fond za obranu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima