Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Član
 • Njemačka Bündnis 90/Die Grünen
 • Datum rođenja: 26. ožujka 1961., Bad Wildungen

Govor(i) na plenarnoj sjednici

36

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

6

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

12

MIŠLJENJE o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva - Poticanje proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

MIŠLJENJE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

MIŠLJENJE o pravoj kombinaciji financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

MIŠLJENJE o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. – mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

MIŠLJENJE o jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

6

Pisana izjava/Pisane izjave

2

Pisana izjava o promicanju organskih proizvoda u kantinama

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Ne razmatra se

Pojedinosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 75 - 25-01-2017

Pisana izjava o rasipanju hrane

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Ne razmatra se

Pojedinosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum otvaranja : 12-01-2015
Datum isteka roka : 12-04-2015
Broj potpisnika : 179 - 17-04-2015

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

37

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels