Marisa MATIAS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 22-01-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bloco de Esquerda (Portugal)

Potpredsjednica 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 19-01-2012 / 21-05-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 10-05-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the interim report in the interests of achieving a positive outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 approval procedure EN  
- ENVI_AD(2012)491291 -  
-
ENVI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: GDP and beyond - Measuring progress in a changing world EN  
- ITRE_AD(2010)448818 -  
-
ITRE 
OPINION on the Commission White paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" EN  
- ITRE_AD(2010)430835 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe EN  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the united States of America EN  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on insider dealing and market manipulation (market abuse) EN  
- ENVI_AD(2012)485944 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pravima osoba s invaliditetom  
- P7_DCL(2014)0008 - Ne razmatra se  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 142 - 17-04-2014
Pisana izjava o borbi protiv visokih stopa neprenosivih bolesti na otocima  
- P7_DCL(2014)0002 - Ne razmatra se  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 61 - 14-04-2014
Pisana izjava o izazovima neurodegenerativnih bolesti na radnome mjestu  
- P7_DCL(2013)0018 - Ne razmatra se  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 161 - 08-01-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt