Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Europski konzervativci i reformisti
 • Surizničarka
 • Ujedinjena Kraljevina Conservative Party
 • Datum rođenja: 9. listopada 1978., Stroud

Govor(i) na plenarnoj sjednici

28

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

17

IZVJEŠĆE Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

MIŠLJENJE o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

24

MIŠLJENJE Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

MIŠLJENJE o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom tržištu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

MIŠLJENJE o provedbi Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

MIŠLJENJE o internetskoj povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

MIŠLJENJE o Europskoj obrambenoj uniji

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

MIŠLJENJE o budućnosti odnosa između zemalja AKP-a i EU-a nakon 2020.

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

6

Pisana izjava/Pisane izjave

3

Pisana izjava o boljoj zaštiti potrošača u vezi s neusklađenošću između oglašavane i stvarne brzine širokopojasnog interneta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Ne razmatra se

Pojedinosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 109 - 28-07-2016

Pisana izjava o zabrani vlasništva trećih osoba nad igračima u europskom sportu

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Ne razmatra se

Pojedinosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum otvaranja : 11-11-2015
Datum isteka roka : 11-02-2016
Broj potpisnika : 95 - 12-02-2016

Pisana izjava o borbi protiv raka dojke u Europskoj uniji

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika

Pojedinosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum otvaranja : 27-04-2015
Datum isteka roka : 27-07-2015
Usvojeno (dana) : 27-07-2015
Liste des signataires : Annexe 02 du PV de la session 07-09-2015
Broj potpisnika : 394 - 28-07-2015

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

42

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisija

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisija

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisija

Zabrana premještanja divljih životinja iz cirkusa na razini EU-a

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisija

Zabrana premještanja divljih životinja iz cirkusa na razini EU-a

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisija

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisija

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisija

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels