Evelyn REGNER : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike  
- JURI_AD(2018)621062 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa  
- EMPL_AD(2018)615267 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom … [Uredba o europskoj kartici usluga]  
- EMPL_AD(2018)606162 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga  
- EMPL_AD(2018)606170 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud  
- JURI_AD(2017)594028 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom  
- JURI_AD(2016)584147 -  
-
JURI 

Kontakt