• Ivana   MALETIĆ  

Ivana MALETIĆ : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások - 8. parlamenti ciklus 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram (A8-0111/2019 - Milan Zver) HR  
 

Zadali smo vrlo ambiciozan cilj – stvaranje europskog područja obrazovanja do 2025. Nije riječ samo o priznavanju kvalifikacija i diploma u cijelom EU-u nego i o razmjeni znanja i najnovijih spoznaja kako bi oni manje razvijeni, koji zaostaju u razvoju, mogli postizati razvojne skokove, a ne stalno korak po korak učiti ispočetka i sporo napredovati ponavljajući iskustva drugih.
Stoga, moramo biti ambiciozni i u dodjeli sredstava i zato tražimo tri puta veći proračun za Erasmus. Korist od novog programa imat će više od 12 milijuna ljudi, što je čak tri puta više u odnosu na dosadašnji program.
Zbog svega navedenog, podržavam ovaj prijedlog da se i proračun poveća tri puta.

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) HR  
 

Ovom Direktivom utvrđuju se opći aranžmani za robu koja podliježe trošarinama, kao što su energenti i električna energija, alkohol i alkoholna pića te prerađeni duhan. Naglasak je na proizvodnji, skladištenju i kretanju trošarinske robe među državama članicama.
Glavni je cilj Direktive omogućiti slobodno kretanje robe i istodobno osigurati da se države članice namire pravilnim iznosom poreznog dugovanja.
Kao izvjestiteljica u sjeni, podržala sam ovo izvješće.

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) HR  
 

Činjenica je da države kandidatkinje i pristupnice napreduju različitom brzinom i da često zbog nedostatnih administrativnih kapaciteta nemaju pripremljene strateške dokumente i projekte. Zato se ne slažem sa stavom da se instrument IPA treba raspodijeliti samo po tematskim prioritetima, a ne po državama ovisno o potražnji odnosno spremnosti projekata. Smatram da je jako važno i dalje imati indikativne iznose po državama korisnicima sredstava instrumenta IPA, a u državama u kojima nema dovoljno predloženih projekata i nisu dovoljno jaki kapaciteti, moramo pripomoći jačom tehničkom pomoći te moramo administrativno osnažiti Delegacije EU-a u tim državama, kako bi mogle adekvatno pomoći u korištenju sredstava instrumenta IPA.
Naš cilj nije da države međusobno konkuriraju i da se natječu za sredstva instrumenta IPA, pa one koje su bolje da više i brže napreduju. Naš cilj je pomoći svim državama da budu uspješne i napreduju što brže u procesu pridruživanja EU-u. Podržala sam ovo izvješće.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) HR  
 

Europska komisija, Vijeće i Europski parlament zajedno se zalažu za pametna sela i bore s problemima depopulacije i nestanka ruralnih područja. Zajedno pokušavamo pronaći odgovore na demografske izazove, želimo izgraditi Europu jednakih mogućnosti i životnog standarda svih građana. Ti naši ciljevi moraju biti vidljivi i u proračunu EU-a te proračunskim instrumentima koje financiramo iz europskog proračuna.
Zato je važno da upravo ova nova regulativa bude u skladu sa zadanim ciljevima i omogući financiranje projekata koji odgovaraju na potrebe naših građana i smanjuju razlike u razvijenosti država članica. Drago mi je što smo otvorili prostor financiranju sportske infrastrukture, što smo povećali minimalna izdvajanja za integrirana teritorijalna ulaganja te po prvi put uveli obvezu ulaganja 5 % sredstava u ruralni razvoj.
Zbog svega navedenog, podržala sam ovo izvješće.

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss) HR  
 

Copyright direktivom prilagođavaju se propisi o zaštiti autorskih prava novim uvjetima poslovanja u digitalnom okruženju te se ujednačavaju pravila na razini EU-a. Riječ je o Direktivi koja će urediti digitalno tržište, osigurati uravnoteženu tržišnu utakmicu, a građanima omogućiti da na internetu uživaju u još bogatijoj ponudi kreativnih djela.
Cilj ove Direktive nije smanjiti internetske slobode i filtrirati sadržaj nego upravo obrnuto, omogućiti da taj sadržaj bude što bogatiji kroz bolji ugovorni položaj autora, izvođača i umjetnika te sam zato podržala njeno usvajanje.

A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) HR  
 

Prekogranične regije u Europskoj uniji čine otprilike 40 % teritorija Unije i u njima živi gotovo jedna trećina od njezinih 512 milijuna građana. Procjenjuje se da bi uklanjanjem 20 % postojećih graničnih prepreka granične regije ostvarile porast BDP-a od 2 %, što je otprilike 91 milijarda eura godišnje vrijednosti BDP-a.
Predloženim europskim prekograničnim mehanizmom nastoje se ukloniti sve pravne ili administrativne prekogranične prepreke. Tada se u određenoj državi članici na zajedničku prekograničnu regiju primjenjuju zakonske odredbe susjedne države članice u okviru određenog zajedničkog projekta. Države članice mogu za svaki zajednički projekt odabrati hoće li upotrebljavati europski prekogranični mehanizam ili postojeći mehanizam.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) HR  
 

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Gruzije sličan je sporazumima koje je Eurojust sklopio u prošlosti. Ovim sporazumom će se pomoći Gruziji u borbi protiv organiziranog kriminala, stoga sam podržala ovo izvješće.

Egészségügyi technológiaértékelés (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) HR  
 

Razvoj zdravstvenih tehnologija od ključne je važnosti za ostvarenje visoke razine zdravstvene zaštite koju zdravstvene politike moraju zajamčiti za dobrobit svih građana. Zdravstvene tehnologije predstavljaju inovativan gospodarski sektor koji čini dio cjelokupnog tržišta za troškove zdravstvene zaštite koji iznose 10 % bruto domaćeg proizvoda EU-a. U izvješću je izražena ozbiljna zabrinutost u vezi sa sve većim poteškoćama europskih građana u pristupu primjerenom liječenju u EU-u, bilo zbog visokih troškova liječenja, bilo zbog njegove nedostupnosti ili loše kvalitete novih proizvoda.
Predložene mjere za poboljšanje obuhvaćaju procjenu dodane terapijske vrijednosti zdravstvene tehnologije na razini EU-a i usklađivanje kriterija u kliničkom ispitivanju lijekova, čime bi se poboljšala razina kliničkih dokaza, potaknule kvalitetne inovacije i omogućilo izdvajanje tehnologija s jasnom dodanom vrijednošću.
Podržala sam ovo izvješće.

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete (A8-0198/2018 - Franck Proust) HR  
 

Sve zemlje koje pripadaju skupini G7 i zemlje partneri Unije posjeduju mehanizme za provjeru ulaganja, koji su ojačani. Trinaest država članica od njih dvadeset i osam uvelo je taj mehanizam u svoj sustav. Europska komisija svojim tekstom predlaže uspostavu okvira kako bi mogla provjeravati izravna strana ulaganja.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) HR  
 

Cilj ovoga prijedloga je kodificirati Uredbu Vijeća od 26. travnja 2005. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva i o izmjeni Uredbe o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku. Novom uredbom nadomjestit će se razni akti koje sadrži. Sukladno tome podržala sam ovo izvješće.

A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) HR  
 

Ovaj prijedlog usko je povezan s Prijedlogom direktive Vijeća o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine u pogledu automatizacije postupaka za kretanje trošarinske robe. To je roba koja je puštena za potrošnju na državnom području jedne države članice i prebačena na državno područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi članici.
Cilj ovoga prijedloga je proširenje EMCS-a na kretanja unutar EU-a trošarinske robe koja je puštena za potrošnju radi pojednostavnjena postupka i da bi se omogućilo pravilno praćenje tih kretanja.
Iz tih razloga podržala sam ovo izvješće.

A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) HR  
 

Pravila koja se odnose na pravo primjenjivo na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe bila su uključena u prijedlog Komisije koji je kasnije postao Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).
Komisija je odredila ostale korake koji će se poduzeti do 2019., kao temelj za uniju tržišta kapitala s ciljem uklanjanja prepreka za prekogranična ulaganja te smanjenja troškova financiranja. Ti koraci su: opseg izvješća, osnovno pravilo, izričito isključenje dužnika, isključenje postupaka u slučaju nesolventnosti te sekuritizacija.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) HR  
 

Euro je jedinstvena valuta Unije te je od ključne važnosti za Europu. Program „Periklo IV.” posvećen je zaštiti novčanica i kovanica od krivotvorenja. Posebni transnacionalni i višedisciplinski pristup koji se primjenjuje u okviru programa Periklo 2020. te njegov naglasak na izgradnju kapaciteta za zaštitu eura čine ga jedinstvenim među programima na razini EU-a. Snažna zaštita eura od krivotvorenja ključan je element sigurnosti.
Izvješćem se ističe, kako će se u skladu s novim programom Periklo IV., poboljšati suradnja između Komisije i ESB-a. Također, to vrijedi i za suradnju s Europolom.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) HR  
 

Singapur i EU dijele temeljne vrijednosti kao što su demokracija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, predanost održivom razvoju i multilateralnom trgovinskom sustavu. Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura započeli su u prosincu 2009. godine. To je prvi sporazum koji je sklopljen između EU-a i jedne članice ASEAN-a. Usmjeren je na sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između dviju regija.
Singapur je važno čvorište u regiji te će se ovim sporazumom povećati trgovinski tokovi EU-a s ostatkom ASEAN-a. Također je od ključne važnosti kako bi se izbjeglo stavljanje europskih izvoznika u nepovoljan položaj s obzirom na poslovne subjekte iz zemalja koje su sklopile sporazum sa Singapurom.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0048/2019 - David Martin) HR  
 

Europska unija i Singapur su 2014. godine postigli dogovor o odredbama koji se odnosi na zaštitu ulaganja te ih uključili u bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum će zamijeniti postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između 13 država članica EU-a i Singapura. Neki od glavnih dijelova Sporazuma su standardi poštenog i pravičnog postupanja i odredbe o nediskriminaciji, javno zdravlje i zaštita okoliša.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) HR  
 

Europska unija i Singapur već duži niz godina razvijaju odnose temeljene na tradiciji prijateljstva te bliskim povijesnim, političkim i gospodarskim vezama. Sporazum o partnerstvu i suradnji je od strateške vrijednosti i njime se osigurava pravni okvir za dugotrajne bilateralne odnose.
Mogućnosti koje pruža Sporazum su ljudska prava, pravosuđe, sloboda, sigurnost i neširenje nuklearnog oružja te znanstvena i tehnološka suradnja u područjima kao što su energija, okoliš, borba protiv klimatskih promjena, zaštita prirodnih resursa i promet, a osobito pomorski i zračni promet. Sporazumom o partnerstvu i suradnji podupiru se kontakti među ljudima, kao što je akademska mobilnost u okviru programa Erasmus Mundus. To olakšava daljnji razvoj kulturnih kontakata kako bi se povećalo međusobno razumijevanje i znanje o tim kulturama.
Vrlo je važna i uspostava Foruma mladih lidera EU-a i ASEAN-a, koji će mladim liderima iz EU-a i zemalja ASEAN-a omogućiti razmjenu ideja i stvaranje veza kojima će se poduprijeti odnosi između EU-a i ASEAN-a.
Sukladno sa svim navedenim podržala sam ovo izvješće.

A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés (A8-0022/2019 - Karima Delli) HR  
 

Ugovorom o osnivanju Prometne zajednice želi se primijeniti pristup suradnje koji uključuje druge prometne politike i područja povezana s prometom. Cilj ovog Ugovora je stvaranje Prometne zajednice u području cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prometa. Također obuhvaća i razvoj prometne mreže između Europske unije i zapadnog Balkana pod nazivom „Prometna zajednica”.
Ugovor o osnivanju Prometne zajednice je koristan za procese pristupanja na zapadnom Balkanu te za poticanje regionalne suradnje i procesa reformi u kontekstu inicijative „Zapadnobalkanska šestorka” te za provedbu TEN-T-a proširenog na zapadni Balkan.
Sukladno svemu navedenom podržala sam ovo izvješće.

Jelentés Bosznia-Hercegovináról (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) HR  
 

Sigurnost i stabilnost BiH ključna je za sigurnost i stabilnost čitavog EU-a. Ne možemo govoriti o političkoj stabilnosti kad jedan konstitutivni narod ne može izabrati svog predstavnika i ravnopravno sudjelovati u procesima donošenja odluka u institucijama BiH. Izborni zakon se mora hitno promijeniti. Nažalost, dosada nismo uspjeli financirati niti jedan projekt u BiH iz garancije Europskog fonda za strateška ulaganja, a ni iskorištenost IPA-e nije na zadovoljavajućoj razini. Zbog svega navedenog smatram da možemo i moramo napraviti puno više za BiH.
Podržala sam ovo izvješće.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) HR  
 

Drago mi je da se većina u Europskom parlamentu složila da sredstva za fondove EU-a treba povećati i da ne možemo prihvatiti smanjenje od 10 % u odnosu na sadašnji proračun 2014.-2020., a koje je predložila Europska komisija. Usprotivili smo se i smanjenju stopa sufinanciranja iz proračuna EU-a tako da će prema prijedlogu Europskog parlamenta sufinanciranje za projekte EU-a u Hrvatskoj ostati na razini od 80 % – 85 % umjesto predloženog smanjenja na 70 %.
Zalagala sam se za pojednostavljenje provedbe i planiranja, a prihvaćene su izmjene kojima se i dalje planira za razdoblje od 7 godina, izvršava po pravilu N+3 i dobivaju veći predujmovi na početku kako se države i korisnici ne bi trebali zaduživati za financiranje projekata.
Europski fondovi vrlo su važan izvor financiranja za razvoj manje razvijenih država članica, ali oni ne mogu dati rezultate ako se u državama ne događaju i potrebne reforme poput poboljšanja uvjeta poslovanja, ubrzanja procesa donošenja odluka, podizanja efikasnosti sudstva, modernizacije obrazovnog sustava, poboljšanja rada javne uprave i lokalne samouprave i slično. Bez toga ne možemo imati stvarne i prave rezultate u praksi, a to su gospodarski rast te razvoj i poboljšanje životnog standarda naših ljudi.
Zbog svega navedenog podržala sam ovo izvješće.

Jogérvényesülés program (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HR  
 

Glavni cilj Europske unije promicanje je mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih građana. Unija je zajednica utemeljena na zakonu i njezine su vrijednosti temelj njezina postojanja. Funkcionalno europsko područje pravosuđa i djelotvorni nacionalni pravosudni sustavi nužni su za razvoj unutarnjeg tržišta i poštovanje zajedničkih vrijednosti Unije.
Kao jedan od svojih deset političkih prioriteta u okviru Programa ostvarivat će se bliske sinergije s drugim politikama i njihovim programima financiranja, osobito u područjima politike zapošljavanja, socijalne politike i politike obrazovanja. U okviru programa Digitalna Europa dodatno će se razvijati sinergije u području digitalizacije i umrežavanja informacijskih sustava, stoga sam podržala ovo izvješće.