Brando BENIFEI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14-07-2014 / 16-07-2014 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 17-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2017)604668 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, riguardante l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD). Il testo constata che, oltre al ritardo e alla mancanza di parità nel recepimento dell'ELD da parte di diversi Stati membri, vi sia una significativa assenza di chiarezza e di uniformità nell'applicazione dei concetti principali, nonché capacità e competenze non sufficientemente sviluppate. Come sottolineato dalla relazione della Commissione, il recepimento dell'ELD è attualmente del tutto eterogeneo sia in termini giuridici sia pratici, con grande variabilità del numero di casi tra gli Stati membri. La risoluzione chiede di rivedere quanto prima l'ELD e di rivedere la definizione di "danno ambientale", soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali. Sostengo dunque il testo in votazione, secondo il quale occorrono ulteriori sforzi per consentire una parificazione normativa a livello europeo in materia di responsabilità ambientale.

Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete (A8-0387/2016 - Paul Tang) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza micro-prudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo perciò il testo in votazione, affinché l'Unione definisca con precisione la cartolarizzazione STS, per evitare una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare.

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (A8-0388/2016 - Othmar Karas) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo dunque il testo in votazione, che presenta i requisiti prudenziali per la cartolarizzazione STS e propone che i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione siano gli stessi per tutti gli enti.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az euromediterrán régióban élő fiatalok foglalkoztathatósága támogatásának és ösztönzésének szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0116 - Elévült  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 88 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia EU-n belüli leküzdésére irányuló intézkedésekről  
- P8_DCL(2016)0100 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unióban dolgozó szállodai takarítószemélyzet munkakörülményeiről  
- P8_DCL(2016)0076 - Elévült  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 76 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat