Anna FOTYGA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Elnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről (A8-0188/2019 - Christian Ehler) PL  
 

Sprzeciwiam się przyjętej procedurze odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej. Istniejąca umowa wygasła już 20 lutego br. Wniosek Rady Unii Europejskiej wpłynął do przewodniczącego A. Tajaniego 1 kwietnia. Następnego dnia, wbrew przewodniczącemu komisji ITRE, zdecydowano o zastosowaniu procedury uproszczonej, powołano sprawozdawcę – Christiana Ehlera, a także opracowano, rozpatrzono i przyjęto zalecenie. Swoją opinię w tej sprawie powinna wydać komisja AFET.
Dodatkowo kompromitujące dla osób, które wspierały procedurę i całą umowę, jest fakt, iż procedowano nad nią w czasie, gdy rosyjska Duma przyjęła prawo o „zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego funkcjonowania internetu”, które faktycznie umożliwi Kremlowi izolację od globalnej sieci i całkowitą kontrolę cyfrowej aktywności swoich obywateli.

Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

Rezygnacja z pracy w celu zajęcia się osobą bliską - małoletnim dzieckiem czy inną osobą wymagającą stałej opieki - jest zajęciem szlachetnym o wielkiej użyteczności społecznej. Powinno być ono wspierane w sposób systemowy przez właściwe instytucje państwowe, bowiem działania te leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie zgadzam się na to, by kompetencje w zakresie pomocy dla osób świadczących opiekę przechodziły na poziom UE. Jednakże dostrzegając wagę tego problemu wstrzymałam się od głosu.

A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej, w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu czy innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji. Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałam przeciw tej rezolucji.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről  
- P8_DCL(2016)0053 - Elévült  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről  
- P8_DCL(2015)0052 - Elévült  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat