Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

212

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-11(27)

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-13(18)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Fehér könyv az Európai Unió jövőjéről

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(16)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(19)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Parlamenti kérdés(ek)

17

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

106

 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

Am votat raportul PE referitor la cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. În raport se arată că actul european privind accesibilitatea (AEA) are ca obiectiv îmbunătățirea funcționării pieței interne pentru produse și servicii accesibile prin eliminarea obstacolelor create de legislația divergentă și prin prevenirea creării de noi obstacole care ar putea fi generate de obligațiile statelor membre în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Raportorul sprijină obiectivul Comisiei de a asigura o mai bună accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Elementul esențial al acestei propuneri este piața unică, iar prin înlăturarea barierelor și evitarea viitoarelor obstacole, piața unică va fi consolidată în continuare, în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor europene.

 

Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Am votat recomandarea PE cu privire la Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice.
Acest acord urmărește stimularea comerțului cu produse ecologice, contribuția la dezvoltarea și extinderea sectorului produselor ecologice în Uniune și în Republica Chile și obținerea unui nivel ridicat de respectare a principiilor care guvernează normele privind producția ecologică, de garantare a sistemelor de control și de integritate a produselor ecologice.
Prin intermediul acordului, Chile va recunoaște ca echivalente toate produsele ecologice din UE incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și prevede instituirea unui comitet mixt pentru produsele ecologice alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și din reprezentanți ai guvernului chilian, care va organiza consultări periodice, cel puțin o dată pe an, cu scopul, printre altele, de a garanta aplicarea corectă a acordului, de a examina orice solicitare a unei părți de a actualiza sau a extinde la noi produse lista produselor și de a facilita schimbul de informații și cooperare.

 

Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Am votat recomandarea PE cu privire la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele UE și al statelor sale membre, a celui de al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația. Din punct de vedere tehnic, prezentul protocol adaugă o cantitate maximă de 1.000 de tone metrice de carne de porc la cea existentă de 8. 400 de tone (potrivit calculului normal în ceea ce privește compensările), actualizează calendarul serviciilor pentru integrarea calendarului Croației și adaptează achizițiile publice pentru a integra entitățile croate.

 

Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile.
Salut abordarea raportoarei, care recomandă Consiliului, Comisiei și SEAE să acorde în cadrul relațiilor comerciale cu Chile o importanță sporită IMM-urilor. În raport se solicită includerea unui capitol amplu privind microîntreprinderile și IMM-urile, care să prevadă înregistrarea unor progrese considerabile în ceea ce privește facilitarea comerțului, eliminarea barierelor din calea comerțului și a sarcinilor administrative inutile, precum și măsuri active menite să garanteze că oportunitățile care rezultă în urma acestor acțiuni sunt suficient de utilizabile și sunt comunicate tuturor actorilor principali și potențiali.
În acest sens, în raport se exemplifică că acest sprijin poate veni prin crearea unor ghișee unice și a unor site-uri internet dedicate și prin publicarea de ghiduri sectoriale cu informații privind procedurile și noile oportunități legate de comerț și investiții.

 

Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri)

14-09-2017

. – Am votat raportul PE referitor la prelungirea programului statistic european până în 2020. Obiectivul principal al propunerii Comisiei este prelungirea Regulamentului 99/2013 pentru perioada 2018-2020 și furnizarea sprijinului financiar de care Sistemul Statistic European are nevoie pentru a putea furniza informații statistice de înaltă calitate. În raport se subliniază rolul important al producerii și diseminării indicatorilor sociali pentru monitorizarea progreselor realizate în legătură cu Strategia Europa 2020.

 

Az Erasmus+ program jövője (B8-0495/2017)

14-09-2017

Am votat rezoluția PE cu privire la viitorul programului Erasmus+.
Salut abordarea raportoarei, care în textul rezoluției se referă la rata de succes scăzută a unora dintre proiectele lansate în cadrul acțiunilor Erasmus+, la granturile limitate și nivelul ridicat al cererii de participare care periclitează reușita Programului Erasmus+ ca program emblematic al UE.
În rezoluție, raportoarea își exprimă convingerea fermă că Erasmus+ ar trebui, de fapt, să vizeze toți tinerii și că, pentru a putea stabili astfel de obiective ambițioase pentru următoarea perioadă de programare în cadrul Programului Erasmus+, trebuie să se acorde o finanțare suplimentară semnificativă, care ar trebui să se reflecte într-o creștere a bugetului disponibil, cu scopul de a valorifica întregul potențial al programului. În rezoluție, statele membre, Comisia și părțile interesate relevante sunt invitate să obțină un sprijin mai ferm și mai vizibil pentru Programul Erasmus în perspectiva viitoarelor negocieri privind cadrul financiar multianual (CFM).

 

Új európai készségfejlesztési program (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)

14-09-2017

Am votat raportul referitor la Noua agendă pentru competențe în Europa, inițiativă care pune accentul pe necesitatea modernizării sistemelor europene de educație și formare în concordanță cu mediul economic și social în schimbare rapidă.
Raportoarea remarcă faptul că noua agendă pentru competențe pune accentul în principal pe nevoile imediate de pe piața forței de muncă, însă piața muncii este dinamică și, de asemenea, este nevoie de o mai bună estimare a nevoilor viitoare în materie de competențe. Raportul evidențiază că este important să se meargă dincolo de „competențele profesionale juste” și să se concentreze, de asemenea, pe acele aspecte ale educației în măsură să promoveze mentalitatea și creativitatea antreprenoriale, pentru a le permite persoanelor să gândească critic, să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe pe deplin la viața democratică și socială.
Raportul mai recomandă și instituirea unui An european pentru învățare în rândul adulților, care va contribui la conștientizarea valorii educației în rândul adulților în Europa.

 

Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Am votat recomandarea PE referitoare la Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE), care urmărește integrarea vecinilor UE din sud-estul Europei pe piața internă UE a aviației alcătuită din statele membre ale UE, alături de Norvegia și Islanda.
Potrivit raportorului, prin crearea unei piețe unice a aviației, acordul SACE ar trebui să genereze beneficii economice substanțiale pentru pasagerii care folosesc transportul aerian și pentru industria aviației, acoperind 36 de țări și peste 500 de milioane de persoane. În același timp, acordul oferă aceleași standarde ridicate din punctul de vedere al siguranței și al securității în toată Europa, prin aplicarea uniformă a normelor.
Acordul creează un cadru deschis, accesibil țărilor europene învecinate care doresc să se integreze complet în comunitatea europeană a aviației. Acest lucru înseamnă că statele din Balcanii de Vest se integrează individual și pas cu pas în piața europeană a aviației pe baza dispozițiilor tranzitorii care fac parte din acord.

 

Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă al colegului meu Cristian Preda cu privire la relațiile politice ale UE cu India.
Raportul exprimă sprijinul pentru un parteneriat mai puternic și mai profund între UE și India, ancorat în legăturile lor strânse cu caracter politic, economic, social și cultural și bazat pe valorile comune ale democrației, pe respectarea drepturilor omului și a pluralismului, precum și pe respectul reciproc și pe interesele comune. Raportorul subliniază faptul că UE și India, fiind cele mai mari două democrații din lume, au o responsabilitate comună de a promova cauza păcii, statul de drept și drepturile omului în întreaga lume, inclusiv prin cooperarea lor sporită la nivelul ONU.
De asemenea, în raport se mai constată că parteneriatul dintre UE și India nu și-a atins încă potențialul maxim, fiind nevoie de un angajament politic mai puternic de ambele părți pentru a imprima mai mult dinamism și valoare relației celor doi parteneri care se confruntă cu provocări la nivel regional și internațional.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 – Finnország (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Am votat raportul PE referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2.
Comisia Europeană a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 520 080 euro, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 559 300 pentru reconversia profesională a persoanelor disponibilizate de Microsoft Mobile Oy.
S-a constatat, de asemenea, că motivul principal al disponibilizărilor de la Microsoft Mobile Oy îl reprezintă concurența mondială din sectorul de telefonie mobilă și scăderea, în consecință, a cotei de piață a Microsoft Mobile Oy și a sistemului său de operare bazat pe Windows.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles