Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

210

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(18)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(18)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Fehér könyv az Európai Unió jövőjéről

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(16)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(19)

Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás (A8-0343/2016 - Claude Moraes)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.7)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Parlamenti kérdés(ek)

17

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

55

 

A technikai segítségnyújtás jövőbeli perspektívái a kohéziós politika keretében (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)

18-05-2017

Am votat raportul referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune. Raportorul subliniază faptul că asistența tehnică trebuie văzută ca un instrument simplu și flexibil, care poate fi adaptat la circumstanțele în schimbare. De asemenea, consideră că asistența tehnică ar trebui să contribuie la durabilitatea proiectelor, adică la o durată de viață cât mai lungă, concentrându-se asupra unor domenii-cheie ale politicii de coeziune și încurajând rezultatele pe termen lung, cum ar fi proiectele care creează locuri de muncă durabile.

 

Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)

18-05-2017

Am votat raportul privind Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. Propunerea Comisiei urmărește să definească și să reglementeze portabilitatea, pentru a permite consumatorilor abonați la servicii de conținut online achiziționate pe cale legală în statul lor membru de reședință obișnuită să continue să aibă acces la acestea chiar și atunci când se află temporar într-un alt stat membru. Raportorul PE a subliniat că regulamentul propus de Comisie are ca scop promovarea diversității culturale europene și, prin urmare, acesta nu poate, în niciun caz, să pericliteze continuitatea finanțării sectorului audiovizual și cinematografic european, bazată în principal pe teritorialitatea drepturilor. În această privință, prezentul regulament încurajează o distincție clară între portabilitate și accesul transfrontalier și nu ar trebui să fie considerat drept un pas către accesul transfrontalier.

 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)

18-05-2017

Am votat raportul cu privire la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea. Raportul amintește faptul că acest acord este un proces și nu o tranzacție unică. În consecință, raportorul consideră că activitățile desfășurate sub egida acestui acord ar trebui, prin urmare și conform prevederilor acordului, să fie permanent supuse unor evaluări și analize periodice ale impactului comercial asupra unor sectoare economice specifice din UE și, respectiv, din fiecare stat membru; subliniază, în acest sens, importanța de a asigura punerea în aplicare efectivă a acordului, precum și respectarea prevederilor acestuia.
Raportorul salută creșterea importantă a fluxurilor comerciale dintre UE și Coreea, ca urmare a acordului.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa)

17-05-2017

Am votat raportul referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG),creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, la solicitarea Finlandei în cazul Nokia Network System. Conform Regulamentului privind FEG, Finlanda va primi o contribuție financiară de 2, 64 milioane euro, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de peste 4 milioane pe care le-a estimat pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați.

 

2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)

17-05-2017

Am votat raportul referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Acest raport arată că, în 2014, Comisia a primit 21 de avize motivate din partea parlamentelor naționale privind 15 propuneri, ceea ce reprezintă o scădere de 76 % față de numărul de avize motivate primite în anul precedent (88 în 2013). Raportorul afirmă că scăderea numărului avizelor rezultă, mai degrabă, din diminuarea în ansamblu a numărului de propuneri elaborate de Comisie spre sfârșitul mandatului său. Raportorul solicită Comisiei să prezinte rapoarte anuale mai detaliate privind subsidiaritatea și proporționalitatea, care să cuprindă o analiză mai aprofundată a principiului proporționalității. De asemenea, în raport se observă că unele parlamente naționale au constatat că, în anumite propuneri legislative ale Comisiei, justificarea subsidiarității și a proporționalității este insuficientă sau chiar inexistentă. de aceea, el invită Comisia să-și îmbunătățească expunerile de motive. Raportorul încurajează parlamentele să se implice mai mult în dezbaterea europeană.

 

Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)

17-05-2017

Am votat raportul cu privire la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar. Raportorul salută noile evoluții în domeniul tehnologiei financiare - FinTech. Comisia este invitată ca, în cadrul strategiilor sale privind uniunea piețelor de capital și piața unică digitală, să elaboreze un plan de acțiune cuprinzător pentru FinTech, care să contribuie, în ansamblu, la crearea unui sistem financiar european eficient și competitiv, mai aprofundat și mai integrat, stabil și durabil, să aducă beneficii pe termen lung pentru economia reală și să răspundă nevoilor de protecție ale consumatorilor și investitorilor și nevoilor de securitate în materie de reglementare. Raportorul mai arată că soluțiile FinTech pot îmbunătăți accesul la capital, mai ales pentru IMM-uri, prin servicii financiare transfrontaliere, creditare alternativă și canale de investiții, cum ar fi finanțarea participativă și creditarea de la persoană la persoană, consolidând astfel uniunea piețelor de capital.

 

EU–Norvégia-megállapodás a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský)

16-05-2017

Am votat recomandarea Parlamentului European referitoare la Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (FSI). Principalul obiectiv al FSI este asigurarea în cadrul UE a unui înalt grad de securitate. Regulamentul (UE) 515/2014 prevede participarea la FSI a țărilor asociate la implementarea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen. Proiectul de acord cu Regatul Norvegiei stabilește, practic, mecanismele de cooperare aferente acestui instrument.

 

Az EU csatlakozása a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas)

16-05-2017

Am votat recomandarea Parlamentului European referitoare la aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB). Fondat în 1939, CCIB este unul dintre cele mai vechi organisme internaționale pentru produse de bază (ICB), reunind în prezent 27 de țări producătoare, consumatoare și comercializatoare de bumbac. CCIB este unul dintre puținele ICB în care UE nu era încă membră.
Deoarece bumbacul este extrem de important pentru îndeplinirea obiectivelor economice, comerciale și de dezvoltare, UE nu își poate permite să rămână în afara CCIB. Statutul de membru în acest organism internațional va permite UE să își consolideze cooperarea și dialogul cu privire la o gamă largă de chestiuni legate de bumbac, acces la informații și consiliere analitică pertinente, corecte și în timp util, va facilita legăturile și parteneriatele dintre producătorii de bumbac, sectorul textil, organizațiile de consumatori și autoritățile publice.

 

Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)

16-05-2017

Am votat raportul referitor la planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020.
Raportoarea consideră că dezvoltarea guvernării electronice este un element-cheie al pieței unice digitale. De asemenea, invită Comisia să stabilească obiective specifice și măsurabile pentru planul de acțiune pe baza indicatorilor de performanță și să monitorizeze progresele realizate cu privire la punerea sa în aplicare și să prezinte anual Parlamentului rapoarte în această privință.
Raportul încurajează Comisia și statele membre să analizeze și nevoile consumatorilor pentru a crește gradul de utilizare a serviciilor digitale.

 

2015. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (A8-0159/2017 - Julia Pitera)

16-05-2017

Am votat raportul referitor la raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei.
Raportoarea reamintește faptul că statele membre gestionează aproximativ 80% din bugetul UE și solicită Comisiei să le ajute să creeze strategii naționale de combatere a fraudei. Raportoarea regretă faptul că nu toate statele membre au adoptat strategii naționale de combatere a fraudei și invită Comisia să înființeze un sistem uniform de colectare de date comparabile privind neregulile și cazurile de fraudă din partea statelor membre pentru a standardiza procesul de raportare și a asigura calitatea și comparabilitatea datelor furnizate.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles