Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

212

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-13(18)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Fehér könyv az Európai Unió jövőjéről

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(16)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(19)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Parlamenti kérdés(ek)

17

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

133

 

Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Parlamentul European a votat astăzi modificarea legislației europene antidumping și anti-subvenții. Această modificare joacă un rol crucial în susținerea pe care UE trebuie să o acorde industriilor din statele membre. Ne confruntăm deseori cu situații în care partenerii comerciali globali subvenționează anumite produse industriale și sectoare întregi mai ales în acele economii în care proprietatea de stat este încă predominantă în industrie. Astfel, piața liberă este distorsionată, concurența devine neloială, iar companiile europene au de suferit. Protecția pe care UE trebuie să o asigure industriei europene nu trebuie confundată cu protecționismul. UE este promotor dedicat al comerțului liber, susține sistemul multilateral reglementat de OMC. Cu toate acestea, atunci când apare pericolul sau chiar practica dumpingului, UE trebuie să intervină. Noul regulament introduce o nouă metodă de calcul pentru marjele de dumping. Această metodă este neutră vizavi de partenerii noștri comerciali pe plan global, nicio țară nefiind vizată în mod special. Noul regulament este foarte important pentru România, care este unul dintre statele membre ale UE cu o pondere importantă a industriei în cadrul economiei proprii. Noul regulament antidumping înseamnă pentru economia românească o șansă pentru păstrarea locurilor de muncă și o perspectivă pentru crearea de noi locuri de muncă.

 

Jogállamiság Máltán (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

Am votat rezoluția comună inițiată de PPE, ECR, ALDE, GUE, Verts/ALE referitoare la statul de drept în Malta, care condamnă cu fermitate asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și invită guvernul maltez să aloce toate resursele necesare pentru a aduce autorii acestei crime în fața justiției. În rezoluție se cere o anchetă internațională independentă privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și implicarea deplină a Europol în cadrul anchetei pe întreaga perioadă de desfășurare a acesteia. De asemenea, Comisia este invitată să inițieze un dialog cu guvernul maltez cu privire la funcționarea statului de drept în Malta și să asigure respectarea valorilor europene. Malta este invitată, la fel ca toate celelalte state membre, să garanteze că se acordă prioritate luptei împotriva evaziunii fiscale și că acestei cauze îi sunt alocate toate resursele necesare. În rezoluție, autoritățile de supraveghere și autoritățile judiciare malteze sunt invitate să ancheteze procesul de acordare a licenței băncii Pilatus Bank, în special în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de onorabilitate și de capacitate profesională impuse organismelor de conducere ale instituțiilor financiare, astfel cum se menționează în Directiva privind cerințele de capital, și să verifice conformitatea Nexia BT cu DCSB.

 

A WTO 11. miniszteri konferenciáját megelőző többoldalú tárgyalások (B8-0593/2017)

15-11-2017

Am votat rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC. Cred că acum, când ne aflăm la doar câteva săptămâni de la cea de a XI-a Conferință Ministerială a OMC care se va desfășura în prima parte a lunii decembrie la Buenos Aires (Argentina), Parlamentul European trebuie să se manifeste pe deplin ca promotor al comerțului global bazat pe reguli în cadrul Sistemului Comercial Multilateral sub egida OMC. De altfel, rezoluția subliniază necesitatea de a se merge la Buenos Aires cu propuneri de text foarte avansate pentru a asigura în mai mare măsură transparența și caracterul incluziv al negocierilor comerciale, dat fiind faptul că Conferința ministerială ar trebui să fie foarte bine pregătită prin negocieri la nivel de comisii. Rezoluția invită Comisia și Consiliul să se asigure că Parlamentul va continua să fie implicat îndeaproape în pregătirea CM11, va fi ținut la curent cu promptitudine și va fi consultat pe perioada Conferinței ministeriale din 2017.

 

Keleti partnerség: a 2017. novemberi csúcstalálkozó (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017. Raportorii recomandă Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să se asigure că summitul din noiembrie 2017 va fi orientat spre viitor, va insufla o nouă forță de acțiune și va stabili o viziune politică clară pentru viitorul Parteneriatului Estic ca politică de lungă durată. De asemenea, să se asigure că rezultatele acestui summit vor constitui, ca prioritate primă, o bază pentru respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, în special respectarea democrației, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a statului de drept, a bunei guvernanțe, a nediscriminării și a egalității de gen, pe care se bazează Parteneriatul Estic, subliniind faptul că aceste valori se află în centrul acordurilor de asociere și recunoscând angajamentul partenerilor în cauză în direcția concretizării și promovării acestor valori.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

Am votat raportul referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG): cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva. PE este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Italia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 347 370 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale pentru reconversia celor 1 646 de lucrători concediați. Potrivit raportului, concedierile sunt legate în mod direct de o scădere cu 45 % a veniturilor centrului Almaviva-Roma, înregistrată între 2011 și 2016, criza economică și delocalizarea serviciilor fiind principalele cauze.

 

A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă cu privire la salvarea de vieți omenești prin sporirea siguranței autovehiculelor în UE. Raportorul îndeamnă Comisia, având în vedere declarația de la Valletta privind îmbunătățirea siguranței rutiere, publicată de către Președinția malteză la 29 martie 2017, să includă în noua sa strategie de siguranță rutieră pentru decada 2020-2030 noi obiective de reducere la jumătate a numărului de vătămări grave în trafic în UE. În raport se mai solicită statelor membre să îmbunătățească în mod semnificativ starea infrastructurii lor rutiere, prin întreținerea periodică și eficace, inclusiv prin semne de circulație și sisteme de semnalizare și prin modernizări adecvate pentru a putea face față volumului de trafic, precum și să introducă măsuri inovatoare care să asigure funcționalitatea deplină și care să crească gradul de interoperabilitate al sistemelor de asistență pentru șoferi, cu scopul de a avea așa-numitele infrastructuri inteligente. În raport se mai arată că în jur de 25 500 de persoane își pierd viața pe șoselele din Europa în fiecare an și aproximativ 135 000 de persoane sunt rănite grav.

 

A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)

14-11-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice. Raportorul consideră că schimbările demografice ar trebui să fie abordate într-o manieră coordonată, prin acțiuni ale tuturor autorităților europene, naționale, regionale și locale, prin aplicarea unor strategii de adaptare care țin cont de realitățile locale și regionale și printr-o guvernanță pe mai multe niveluri, eficientă atât în ceea ce privește structura acestor politici specifice, orientate către anumite regiuni, cât și în ceea ce privește implementarea lor. În raport se subliniază că unul dintre principalele obiective ale politicii demografice a UE ar trebui să fie acela de a lua în considerare toate teritoriile care se confruntă cu dezechilibre demografice și particularitățile acestor teritorii, factori la care politica de coeziune a încercat de mult timp să se adapteze, însă va trebui făcut mult mai mult după 2020. Raportul solicită o mai amplă coordonare a instrumentelor UE, în special PAC, fondurile ESI, inclusiv Fondul de coeziune, cooperarea teritorială europeană, fondurile structurale și de investiții europene (ESI), cooperarea teritorială europeană, Fondul european pentru investiții strategice și Mecanismul pentru interconectarea Europei, astfel încât să se asigure o abordare mai cuprinzătoare a schimbărilor demografice.

 

Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)

14-11-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul. Raportorul consideră că este vital să se asigure prestarea la nivel transfrontalier a unei game largi de servicii financiare, printre care deschiderea de conturi curente și de economii, punerea la dispoziție de carduri bancare, împrumuturi de consum și credite ipotecare, asigurări și instrumente de datorie suverană. În raport se arată că cerința impusă clienților de a avea reședința în statul membru în care este oferit produsul financiar (inclusiv instrumentele de datorie suverană) sau de a deține un act de identitate emis de autoritățile statului membru respectiv pentru a li se putea oferi produsul în cauză contravine principiilor pieței interne a serviciilor financiare cu amănuntul. Raportorul subliniază faptul că accesul la numerar prin intermediul bancomatelor reprezintă un serviciu public esențial, care trebuie furnizat fără nicio discriminare sau nedreptate și pentru care, așadar, costurile nu trebuie să fie excesive.

 

A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător. Raportorul arată că obiectivul Directivei 2004/35/CE (DRM) este de a stabili un cadru comun pentru prevenirea și repararea daunelor aduse mediului la un cost rezonabil pentru societate și pe baza principiului „poluatorul plătește” prevăzut la articolul 191 alineatul (2) din TFUE. Raportorul a ajuns la concluzia că printre obstacolele în calea punerii depline în aplicare a DRM se numără și pregătirea insuficientă a administrațiilor naționale, care nu sunt întotdeauna în măsură să aplice proceduri eficace pentru a aborda cazurile de daune aduse mediului. În acest sens, conform raportului, Comisia ar trebui să își extindă și amelioreze programul de formare pentru punerea în aplicare a DRM, organizând mai multe reuniuni periodice cu diversele grupuri de experți naționali și îmbunătățindu-le.

 

Az euróövezet gazdaságpolitikája (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)

26-10-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la politica economică a zonei euro în care se ia act de faptul că Europa dispune de un potențial economic neexploatat, dat fiind că creșterea economică și ocuparea forței de muncă înregistrează progrese inegale. Raportorul arată căpentru a ajuta la asigurarea convergenței și a stabilității în UE, coordonarea politicii economice și a celei bugetare ar trebui să rămână o prioritate de prim rang a semestrului european. De asemenea, acesta consideră că ar fi nevoie de un grad mai mare de convergență ascendentă și de competitivitate globală pentru a susține redresarea economică în UE și în zona euro pe termen lung, afirmând că actualii indicatori economici și ai ocupării forței de muncă sunt esențiali pentru a garanta o creștere durabilă și favorabilă incluziunii.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles