Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

210

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-13(18)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Fehér könyv az Európai Unió jövőjéről

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(16)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(19)

Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás (A8-0343/2016 - Claude Moraes)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.7)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Parlamenti kérdés(ek)

17

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

85

 

A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia. Raportul subliniază că Turcia trebuie să își respecte angajamentele asumate în calitate de membru al Consiliului Europei și invită această țară să implementeze schimbări și reforme constituționale și judiciare în cooperare cu Comisia de la Veneția și în conformitate cu criteriile acesteia. De asemenea, invită Comisia și statele membre ca, în conformitate cu Cadrul de negociere, să suspende oficial și imediat negocierile de aderare, în cazul în care pachetul de reformă constituțională este pus în aplicare în Turcia fără modificări. Raportul invită Comisia, statele membre și Turcia să organizeze o dezbatere deschisă și sinceră cu privire la domeniile de interes comun în care ar fi posibilă o cooperare intensificată, subliniind că orice angajament politic dintre UE și Turcia ar trebui să se bazeze pe dispoziții de condiționalitate privind respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

 

Egyes művek és más védett tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréje (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Am votat raportul referitor la propunerea de regulament a UE privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Raportorul arată că regulamentul ar trebui să asigure faptul că exemplarele în format accesibil de cărți, cărți electronice, publicații periodice, ziare, reviste și alte scrieri, partituri și alte materiale imprimate produse în orice stat membru în conformitate cu dispozițiile de drept intern pot fi difuzate și exportate în țările terțe care sunt părți la Tratatul de la Marrakesh. Potrivit acestuia, printre formatele accesibile se numără scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio. Distribuția, comunicarea sau punerea la dispoziție de exemplare în format accesibil către persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate sau către entitățile autorizate din țara terță ar trebui să fie realizate numai fără scop lucrativ de către entități autorizate stabilite în Uniune.

 

A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés (A8-0239/2017 - Seb Dance)

06-07-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la acțiunea UE pentru sustenabilitate, prin care Parlamentul salută angajamentul Comisiei față de creșterea economică sustenabilă și recunoașterea nevoii de a avansa către o ocupare a forței de muncă sustenabilă, verde și de înaltă calitate. Raportorul arată că aplicarea riguroasă la nivel european a legislației existente privind prevenirea producerii de deșeuri și gestionarea deșeurilor va crea peste 400 000 de locuri de muncă verzi, iar alte potențiale 180 000 de locuri de muncă verzi pot fi create prin revizuirea directivelor privind deșeurile. Potrivit raportului, consumul și producția trebuie într-un final să devină mai sustenabile.

 

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv módosítására vonatkozó, Kigaliban elfogadott megállapodás (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná)

05-07-2017

Am votat recomandarea PE cu privire la Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali. Raportorul susține că adoptarea rapidă de către UE a amendamentului de la Kigali cu privire la introducerea hidrofluorocarburilor (HFC) pe lista substanțelor reglementate prin protocol va demonstra angajamentul său de a contribui substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris. În raport se arată că, din acest motiv, ar trebui să li se solicite statelor membre să finalizeze procesul de ratificare a amendamentului conform calendarului propus.

 

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése érdekében (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean)

05-07-2017

Am votat raportul referitor la Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic. Această convenție, prelungită, până în prezent, prin 8 protocoale, a creat cadrul pentru controlarea și reducerea daunelor provocate sănătății umane și mediului de către poluarea atmosferică transfrontalieră. Potrivit raportorului, cel de-al optulea protocol - Protocolul din 1999 de la Göteborg - vizează poluanți multipli cu scopul de a reduce acidifierea, eutrofizarea și nivelul de ozon troposferic prin stabilirea unor plafoane de emisii pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili și amoniac, care trebuie să fie atinse până în 2010. Raportorul susține că modificările aduse trebuie să fie ratificate de părți pentru ca ele să devină obligatorii. În UE, Protocolul de la Göteborg este pus în aplicare prin Directiva privind plafoanele naționale de emisie (Directiva PNE).

 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (állásfoglalás) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

Am votat rezoluția PE cu privire la încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba. În cadrul acestei rezoluții, Comisia INTA a făcut câteva sugestii, salutând totodată noul început pe care îl cunosc relațiile dintre UE și Cuba, inclusiv în domeniul comerțului bilateral, odată cu semnarea de către Cuba, UE și cele 28 de state membre ale acesteia a Acordului de dialog politic și de cooperare (PDCA). Comisia INTA constată faptul că UE este principalul partener de export al Cubei și al doilea cel mai mare partener comercial, precum și cel mai mare investitor străin. Recomandă să se studieze posibilități viitoare de a include Cuba în Acordul de parteneriat economic (APE) CARIFORUM-UE care cuprinde multe capitole de cooperare comercială specifice și utile și care i-ar oferi Cubei posibilitatea de a continua integrarea regională.

 

A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia felé (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)

05-07-2017

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale. În raport se arată că diplomația culturală poate funcționa ca un trimis special al UE și al statelor sale membre, iar Comisia este invitată să consolideze impactul dimensiunii culturale în relațiile internaționale, prin includerea sistematică a dimensiunii culturale în negocierile și în acordurile de asociere; subliniază necesitatea ca UE să stabilească principii de conduită pentru partenerii de cooperare în proiectele transnaționale și să creeze un cadru flexibil pentru facilitarea cooperării culturale transnaționale prin eliminarea barierelor. De asemenea, în raport se solicită ca drepturile culturale să fie promovate ca parte integrantă a drepturilor fundamentale ale omului, iar cultura să fie considerată, pentru valoarea sa intrinsecă, ca al patrulea pilon transversal de sine stătător al dezvoltării durabile, alături de dimensiunile socială, economică și de mediu. Se mai subliniază și faptul că UE are experiențe numeroase și diverse în guvernanța favorabilă incluziunii, că forța sa constă în a fi unită în diversitate și că acesta este domeniul în care UE aduce valoare adăugată.

 

A Tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakáról (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)

05-07-2017

Am votat recomandarea PE adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În recomandare, Consiliului i se cere să solicite consolidarea răspunsului global în materie de migrație, pe baza succesului înregistrat de reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU din 19 septembrie 2016 consacrată gestionării deplasărilor masive de refugiați și migranți. De asemenea, Consiliului i se solicită să pună accent pe necesitatea de eforturi sporite pentru împiedicarea migrației neregulamentare și pentru combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane. PE mai cere Consiliului să insiste la nivelul ONU asupra importanței ratificării și transpunerii integrale în practică a Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale organizate și a Protocoalelor la aceasta împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare și privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii.

 

EU–Koszovó-keretmegállapodás Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek)

04-07-2017

Am votat recomandarea PE referitoare la Acordul-cadru între UE și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii. În baza acestui acord-cadru, Kosovo va putea participa la programele UE, în funcție de angajamentele sale vizând adoptarea și aplicarea de standarde în domeniile relevante pentru programul respectiv și de progresele înregistrate în acest sens. Kosovo va contribui financiar la bugetul general al Uniunii, proporțional cu programele specifice la care participă. Acordul-cadru va permite deschiderea treptată sau participarea consolidată a acestui stat la o serie de programe ale UE, oferind șansa de a promova mai mult legăturile culturale, educaționale, de mediu, tehnice și științifice, intensificând contactele interumane și cooperarea sectorială.

 

A 21. századra szóló európai szabványok (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)

04-07-2017

Am votat raportul cu privire la standardele europene. Raportorul consideră că standardele sunt un instrument important pentru funcționarea pieței unice, pentru consolidarea competitivității, creșterii și inovării europene, pentru sprijinirea calității, a performanței și a protecției consumatorilor, a mediului de afaceri, a lucrătorilor și a mediului și pentru dezvoltarea interoperabilității rețelelor și a sistemelor. În raport se face referire la faptul că noile tehnologii și integrarea treptată a soluțiilor digitale în lanțurile valorice industriale globale, precum și contextul internațional în rapidă evoluție, afectează mediul de standardizare. Potrivit raportorului, standardele cu cel mai mare succes sunt cele care au fost elaborate cu sprijinul larg al sectorului industrial, al autorităților publice, al consumatorilor, al lucrătorilor și al cetățenilor.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles