Bart STAES : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groen (Belgium)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY ajánlások az Európai Bizottság részére a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokról  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2015)541295 -  
-
ENVI 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

A peszticidek fenntartható használata (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) NL  
 

Mijn strijd voor een gezonder leefmilieu krijgt hier navolging, zeker nu enkele bevindingen uit ons verslag van de bijzondere commissie PEST in de tekst zijn overgenomen. Doel van de richtlijn duurzaam pesticidegebruik is om de impact van schadelijke stoffen voor mens en milieu te verminderen door pesticiden op een meer doordachte, geïntegreerde manier te gebruiken en door alternatieven te promoten. De Groenen zijn erin geslaagd enkele voorstellen in het verslag over de tenuitvoerlegging noemenswaardig te versterken. Zo moet het gebruik van niet-chemische alternatieven voorrang krijgen en moeten kwetsbare groepen beter beschermd worden door pesticiden niet te gebruiken in openbare ruimten (in lijn met mijn PEST-verslag). Precisielandbouw en digitalisering moeten zorgen voor minder pesticiden en mogen boeren niet afhankelijk maken of in schulden steken. Het verslag bevat ook een sterke verwijzing naar het ondersteunen van agro-ecologie, omdat deze een veel duurzamere manier van ziektebestrijding inhoudt en het gebruik van pesticiden sowieso drastisch vermindert, of zelfs overbodig maakt. Het verslag linkt het gebruik van pesticiden ook expliciet aan het verlies van biodiversiteit en aan de afhankelijke positie waarin boeren verkeren. Enig negatief punt is de mogelijkheid om geïntegreerde gewasbescherming als vergroeningsmaatregel in het GLB te erkennen. Ik stem voor dit verslag.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a „Mézet reggelire!” európai kezdeményezésről és a méhek világnapjáról  
- P8_DCL(2016)0033 - Elévült  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 224 - 12-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a trófeavadászatról  
- P8_DCL(2016)0003 - Elévült  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 134 - 19-04-2016
Írásbeli nyilatkozat a szervezett bűnözés elleni küzdelemről  
- P8_DCL(2015)0044 - Elévült  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 172 - 08-12-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat