Louis MICHEL : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (Belgium)

Elnök 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Fejlesztési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2015)554780 -  
-
DEVE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozatról  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

. – J’ai voté en faveur de l’accord de coopération entre Eurojust et le Danemark. Le Danemark ne participant pas à Eurojust, cet accord régit la coopération judiciaire en matière pénale entre l’État membre et l’agence. Cet accord permettra notamment l’échange d’informations ainsi qu’une participation plus importante du représentant d’Eurojust au Danemark aux réunions de l’agence. La coopération judiciaire en matière pénale est cruciale au sein de l’Union et cet accord avec le Danemark renforcera sans nul doute l’efficacité du rôle joué par Eurojust en la matière.

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

. – Met de goedkeuring van dit verslag heeft de EU de uitstootnormen voor vrachtwagens vastgelegd. Het reguleren van de CO2-emissies van vrachtwagens vormt meteen ook het sluitstuk van de Europese ambities om schadelijke uitstootgassen afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Het CO2-aandeel van het zware vrachtverkeer bedraagt vandaag de dag 27 %. Verwacht wordt dat het vrachtvervoer in de toekomst nog verder uitbreidt en de uitstoot dus ook navenant zal toenemen. Het is dus aannemelijk dat ook deze sector significante CO2-reductie realiseert. Daarom is het goed dat het Parlement, de Commissie en de Raad zijn overeengekomen om tegen 2030 de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30 % te verminderen en tegen 2050 een nuluitstoot na te streven. Knippen in de uitstoot betekent ook dat fabrikanten worden aangespoord om te innoveren in schone technologie en meer lage- en nulemissievoertuigen van de band te laten rollen. Dat is een goede zaak, want als de Europese constructeurs op belangrijke vervoersmarkten zoals de VS, Canada en China willen meespelen, dan pleit het in hun voordeel als ze inzetten op de productie van ‘schonere’ en ‘zuiniger’ vrachtwagens.

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) NL  
 

. – Terwijl de meeste sectoren inspanningen hebben geleverd om de CO2-uitstoot te reduceren, zien we dat het toenemend verkeer een extra uitdaging vormt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de goedkeuring van dit verslag worden een aantal belangrijke instrumenten in stelling gebracht die de aanschaf van "schonere" voertuigen moeten faciliteren. Als lidstaten en overheden in hun transitie naar een circulair aankoopbeleid schone en energiezuinige voertuigen verkiezen is dit een goede zaak, want op die manier geven we een belangrijke stimulans aan de markt om nog meer in te zetten op de productie van lage- en nulemissievoertuigen.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról  
- P8_DCL(2016)0048 - Többséggel lezárva  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Elfogadva (dátum) : 27-07-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aláírók száma : 414 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a szervadományozásról  
- P8_DCL(2016)0021 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 113 - 08-06-2016
Írásbeli nyilatkozat az anyák egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáféréséről  
- P8_DCL(2016)0015 - Elévült  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 174 - 25-05-2016

Nyilatkozatok