Janusz ZEMKE : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lengyelország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási jelentésről  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) PL  
 

Po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. pakietowi mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami przyjętymi przez PE w tej sprawie. Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską, zaś przyjęte rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców należy poprawić. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości. Dla przykładu – zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi. Takich restrykcji w pakiecie mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Znalazłem się w grupie 36 posłów do PE, którzy wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad dyrektywą o prawach autorskich. Jak wiadomo, większość posłów (348) poparła tę dyrektywę, przeciwnych było 274. Oczywiście jestem zwolennikiem zasady, by szanować prawo twórców do godziwej zapłaty za rozpowszechniane dzieła. Równocześnie trzeba jednak pamiętać o drugiej wartości: o swobodzie publikacji i swobodzie dostępu do internetu, która powinna być ograniczana wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Prawa twórców powinny być należycie honorowane, ale i internet powinien być powszechnie dostępny. Te dwie wartości i interesy należy mądrze pogodzić. Moim zdaniem proponowana dyrektywa nie doprowadziła pod tym względem do rozsądnego kompromisu, który spotkałby się ze znacznym poparciem. Należało nad tymi trudnymi, kontrowersyjnymi przepisami unijnymi pracować dalej, zamiast forsować je tuż przed wyborami. Z powyższych powodów wstrzymałem się od głosu.

A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete (A8-0318/2018 - Nicola Danti) PL  
 

Poparłem wniosek ws. homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Warto zauważyć, że przez pojazdy rolnicze i leśne rozumiana jest bardzo szeroka paleta zróżnicowanych i specjalistycznych pojazdów. Regulacjom mają być poddane pojazdy posiadające co najmniej dwie osie. Są to ciągniki o różnym rozstawie kół, ciągniki gąsiennicowe, przyczepy i urządzenia specjalistyczne, jak siewniki, kultywatory i wały uprawowe. Obowiązujące rozporządzanie UE z 2013 r. kładzie nacisk na bezpieczeństwo konstrukcji tych pojazdów, bezpieczeństwo pracy i konieczność ochrony środowiska. Istota proponowanej zmiany polega na aktualizacji wymogów technicznych wobec pojazdów rolniczych i leśnych, co wynika z postępu technicznego. Nie jest to zatem nowatorski, całościowy akt prawny, a konieczna modyfikacja norm obowiązujących w Unii od ponad 5 lat. Propozycja ta zasługuje na poparcie.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a holokauszt áldozatairól való megemlékezésről és a Babij Jar Holokauszt Emlékközpont létrehozásáról  
- P8_DCL(2016)0136 - Elévült  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 135 - 13-03-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat