Stanislav POLČÁK : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 19-11-2015 : TOP 09 a Starostové (Cechia)
 • 20-11-2015 / 18-01-2016 : MeRA25 (Grecia)
 • 19-01-2016 / 01-07-2019 : Starostové a nezávisli (Cechia)

Vicepresidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per lo sviluppo regionale

Deputati 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissione per lo sviluppo regionale
 • 14-07-2014 / 17-01-2017 : Delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per lo sviluppo regionale

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla politica di coesione e l'economia circolare  
- ENVI_AD(2018)616863 -  
-
ENVI 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali  
- AGRI_AD(2015)552060 -  
-
AGRI 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2018  
- REGI_AD(2018)615485 -  
-
REGI 
PARERE sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018  
- REGI_AD(2017)606253 -  
-
REGI 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) CS  
 

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou je, dle mého názoru, pokroková a kvalitní dohoda, která se věnuje zejména moderním ekonomickým překážkám volného trhu, jako třeba necelním překážkám, zeměpisným označením, veřejným zakázkám, obchodu se službami nebo vzájemnému uznávání kvalifikací. Nezapomíná ale přitom na ochranu pracovních práv, životního prostředí nebo udržitelný rozvoj. Za cíl si klade i podporovat sociální odpovědnost podniků a spravedlivý obchod. Největší výhodu dohody vnímám v tom, že našim podnikům a spotřebitelům otevírá nový velký trh v jihovýchodní Asii, která je ekonomicky důležitým světovým regionem, a to vše za zachování hodnot a standardů Evropské unie. Do budoucna navíc může být předzvěstí a dobrým vzorem pro další takové dohody s jinými zeměmi sdružení ASEAN. Touha po ekonomickém rozvoji ovšem musí být provázena také morální odpovědností za výběr obchodních partnerů. Evropská unie se Singapurem sdílí základní ekonomické a demokratické principy, dodržování právního státu a lidských práv, díky čemuž jsou si vzájemně skvělými partnery. Věřím, že schválení této dohody přinese EU mnoho benefitů.

Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) CS  
 

Domnívám se, že v této problematice je v tuto chvíli zásadní přesně identifikovat problém, ke kterému dochází. Měli bychom si ujasnit, u které ze sociálních skupin se nejvíce projevuje nevůle vůči snahám o posilování rovnoprávného postavení žen ve společnosti a z jakého důvodu k této nevůli dochází. Až teprve po této úvaze můžeme porozumět celé situaci a snažit se najít řešení. Souhlasím, že Komise by měla vypracovat koncepční ucelený plán jak dosáhnout rovnosti žen a mužů a zajistit ochranu rovných práv žen, včetně odstranění všech forem násilí na ženách. Je také velmi důležité, aby Komise následně sledovala a analyzovala prosazování této rovnosti. Dále je potřeba širokou veřejnost v této problematice vzdělávat, a to rétorikou ne útočnou nebo obviňovací, ale naopak pozitivní, zaměřenou na věcná řešení, která Evropská unie nebo členské státy mohou nabídnout.

Uso della cannabis a scopo terapeutico (B8-0071/2019) CS  
 

Co se týče užívání konopí pro léčebné účely, hlavní slovo by měly mít členské státy. Mělo by být na nich, zda taková možnost koresponduje s jejich právními a kulturními rámci a zda tedy chtějí konopí pro léčebné účely legalizovat a za jakých podmínek. Je třeba členské státy zapojit do této debaty a zjišťovat, zda je pro tyto opatření z jejich strany opravdu vůle a až poté případně přijímat usnesení. Následně je třeba investovat do výzkumu, přičemž pozornost by se měla věnovat hlavně látkám zvaným kanabidioly (CBD), které jsou také v konopí obsaženy a mohly by být vlajkovou lodí medicínského využití marihuany. Debata o medicínském využití konopí je bezpochyby aktuálním tématem, u kterého je ale nutné řídit se hlavně fakty a relevantními a důvěryhodnými studiemi. Je naprosto nutné mít jednotlivé kroky, které bychom v této oblasti případně podnikali, vědecky podložené, abychom nevystavili již tak oslabená těla nemocných různým nepříznivým efektům, které konopí může na lidský organismus mít. Neříkám tedy ne léčebnému konopí, ale říkám, že bychom k této otázce měli přistupovat s největší opatrností a hledat vhodnou míru regulace.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla prevenzione dell'uso del piombo  
- P8_DCL(2016)0106 - Decaduta  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Data di apertura : 03-10-2016
Scadenza : 03-01-2017
Numero di firmatari : 94 - 04-01-2017
Dichiarazione scritta sulla necessità di un piano di investimento speciale per le sottoregioni che presentano livelli di disoccupazione elevati  
- P8_DCL(2016)0079 - Decaduta  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 155 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sull'urgente necessità di aumentare i prezzi di intervento al fine di contenere la crisi nel settore lattiero-caseario  
- P8_DCL(2016)0069 - Decaduta  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 58 - 13-12-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari 

Dichiarazioni dei deputati di partecipazione a manifestazioni di terzi 

Per contattarci