Lars ADAKTUSSON

Interventi in seduta plenaria

132

Accordo sul nucleare iraniano (discussione)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Relazioni UE-NATO (discussione)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Situazione in Russia (discussione)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Russia - Influenza della propaganda sui paesi dell'UE (discussione di attualità)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(16)

Situazione in Iran (discussione)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Situazione in Afghanistan (discussione)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(10)

Annuncio del presidente americano Trump di riconoscimento di Gerusalemme capitale d'Israele (discussione)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(15)

Situazione nello Yemen (discussione)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(22)

Relazioni in quanto relatore ombra

5

Pareri in quanto relatore ombra

2

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

PARERE sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Proposte di risoluzione istituzionali

83

  Motion for a resolution on Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0295/2018

N.B.: questa proposta di risoluzione è disponibile soltanto nella lingua originale

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0291/2018

N.B.: questa proposta di risoluzione è disponibile soltanto nella lingua originale

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain, notably the case of Nabeel Rajab

11-06-2018 B8-0284/2018

N.B.: questa proposta di risoluzione è disponibile soltanto nella lingua originale

Proposta di risoluzione comune sul Sudan, in particolare sulla situazione di Noura Hussein Hammad

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Proposta di risoluzione comune sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

  Motion for a resolution on Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad

28-05-2018 B8-0269/2018

N.B.: questa proposta di risoluzione è disponibile soltanto nella lingua originale

  Motion for a resolution on women's rights activists in Saudi Arabia

28-05-2018 B8-0263/2018

N.B.: questa proposta di risoluzione è disponibile soltanto nella lingua originale

Dichiarazioni scritte

2

Dichiarazione scritta sulla promozione della libertà religiosa in Pakistan e la condanna della detenzione ingiustificata di Asia Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Decaduta

Informazioni

Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN

Data di apertura : 25-05-2016
Scadenza : 25-08-2016
Numero di firmatari : 282 - 25-08-2016

Dichiarazione scritta sullo sviamento degli aiuti dell'UE a favore di organizzazioni terroristiche

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Decaduta

Informazioni

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Data di apertura : 09-02-2015
Scadenza : 09-05-2015
Numero di firmatari : 65 - 11-05-2015

Interrogazioni scritte

11

Quadro orientato ai risultati per l'Autorità palestinese

11-07-2018 E-003830/2018 Commissione

  The EU's SAFFRON programme for preventing radicalisation

07-02-2018 E-000754/2018 Commissione

  Radicalisation prevention in EU SAFFRON Programme

05-12-2017 E-007497/2017 Commissione

Finanziamento UE del PAC

11-07-2017 E-004656/2017 Commissione

Propaganda antisemita in Cisgiordania

08-03-2017 E-001597/2017 Commissione

  VP/HR - Egypt: The case of Ramy El-Sayed

19-01-2017 E-000271/2017 Commissione

  VP/HR - Detention of a Swedish citizen in Ethiopia

19-09-2016 E-006964/2016 Commissione

  VP/HR - Agreement on political dialogue and cooperation with Cuba

31-08-2016 E-006500/2016 Commissione

  EU funding of NGOs that are signatories to the BDS call from 2005

04-05-2016 P-003779/2016 Commissione

Interrogazioni orali

3

Interpellanza principale - Violazione dei diritti umani fondamentali delle donne in Pakistan

30-05-2018 O-000058/2018 Commissione

Interpellanza minore - VP/HR - La conclusione delle priorità del partenariato UE-Egitto

04-05-2017 O-000036/2017 Commissione

Qualificare i crimini commessi dall'ISIS contro le minoranze religiose in Iraq e in Siria come genocidio

11-12-2015 O-000159/2015 Commissione

Interpellanze

2

Violazione dei diritti umani fondamentali delle donne in Pakistan

30-05-2018 G-000005/2018

VP/HR - La conclusione delle priorità del partenariato UE-Egitto

04-05-2017 K-000002/2017

Dichiarazioni di voto scritte

51

 

Il ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

 

Diplomazia climatica (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

 

Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)

30-05-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett betänkande om framtidens jordbrukspolitik. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är en förutsättning för såväl det svenska som det europeiska jordbruket. En fungerande jordbrukspolitik är nödvändig för att bevara en levande landsbygd och för att ställa om till ett mer hållbart och effektivt jordbruk. För att möta framtidens utmaningar föreslogs i betänkandet ökad protektionism, ökad prisreglering och ökade resurser till det som redan idag är EU:s största budgetpost. Detta är fel väg att gå. Istället måste mer resurser användas till forskning och utveckling, ökad internationell handel samt konkurrensneutralitet. På det sättet kan jordbruksstödet minskas och jordbrukssektorns hållbarhet och effektivitet säkerställas. Eftersom förslagen gick i annan riktning valde jag att rösta mot betänkandet.

 

La parità di genere nel settore dei media nell'UE (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande jämställdhet i mediasektorn. Att betänkandet understryker vikten av att bedriva ett aktivt arbete för ökad jämställdhet inom mediebranschen är angeläget. Dessvärre innehåller betänkandet också flera förslag som är mycket problematiska. Exempelvis föreslås lagstiftad kvotering av nyckelpersoner inom medieföretag och ett förbud mot medier att publicera material som uppfattas som könsstereotypt. Att via lagstiftning styra medieinnehåll är inte en bra idé, och föreslagen i detta betänkande strider mot vad jag uppfattar som grundläggande respekt för mediernas oberoende. Jag valde därför att rösta nej.

 

Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: 7ª relazione della Commissione europea (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)

17-04-2018

Europaparlamentet röstade idag om ett initiativbetänkande rörande EU:s sammanhållningspolitik. I betänkandet slås fast att samhanhållningspolitiken framgent måste bli ”mer ambitiös” och få större utrymme i budgeten och att den så kallade sociala pelaren måste implementeras. Jag delar inte dessa slutsatser, och valde därför att rösta nej.

 

Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto riguarda la situazione in Polonia (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)

01-03-2018

Europaparlamentet röstade idag om en resolution som adresserar EU-kommissionens beslut att inleda ett så kallat 7.1-ärende mot Polen. Jag ställde mig bakom resolutionen eftersom den var balanserad och på ett lämpligt sätt markerar mot den oacceptabla utvecklingen i Polen. Inför behandlingen i plenum hade vänster- och kommunistpartierna i GUE-gruppen lagt fram ett ändringsförslag om att infoga kritik mot den nya lag som Polen infört och som kriminaliserar påståenden om polackers roll under Förintelsen. Denna lagstiftning är fullständigt oacceptabel och jag instämmer i den kritik som riktas mot den polska regeringen i detta avseende. Samtidigt är just denna lagstiftning inte en del av 7.1-förfarandet som resolutionen handlar om; tillägget i sig riskerar att försvaga Europaparlamentets stöd för 7.1-förfarandet. Jag röstade därför nej till tillägget, men vill samtidigt verka för att Polens nya lagstiftning om Förintelsen blir föremål för en separat resolutionsbehandling.

 

Situazione attuale dei diritti umani in Turchia (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

08-02-2018

Jag stödjer denna resolution då den tydligt tar ställning mot de ökande kränkningarna av mänskliga rättigheter i Turkiet. Jag välkomnar därtill skrivningarna om behovet av att respektera kristna samfunds äganderätt, något som varit en återkommande orospunkt i Mardin-regionen. Jag röstade för ett yrkande som beskriver den turkiska aggressionen i Afrin som ”illegal”, då operationen strider mot internationell rätt och därtill riskerar att orsaka omfattande civilt lidande, nya flyktingströmmar samt ytterst innebära en eskalering av kriget i Syrien. Jag välkomnar resolutionens fördömande av gripandena av personer som opponerat sig mot Turkiets Afrin-operation.

 

Situazione dell'UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

08-02-2018

Behovet av internationellt stöd för de palestinska flyktingar som omfattas av det arbete UNRWA bedriver är stort och mot bakgrund av detta röstade jag för resolutionen. FN bör dock se över formerna för stödet, och överväga att inkorporera det i UNHCR. UNRWA är det enda FN-organ som skapats för att hantera ett enda specifikt flyktingproblem, och saknar därtill mandat för att lösa problemet. Jag välkomnar resolutionens uppmaning till arabstaterna att öka sitt begränsade ekonomiska stöd till UNRWA. Resolutionens balans hade dock ökat om de problematiska aspekterna av UNRWA inkluderats i texten. UNRWA:s personal har uttalat sig på ett sätt som ligger utanför FN-mandatet och UNRWA undviker konsekvent att nämna Hamas destruktiva roll i Gaza. Därtill kan läggas skandaler såsom att UNRWA anställt två ledande Hamas-medlemmar och att terrortunnlar hittats under UNRWA-skolor på Gazaremsan. Ett av de mest problematiska avslöjandena rör dock UNRWA-finansierade skolböcker, vilka innehåller antisemitiska texter som hävdar att judar inte har någon rätt i Palestina och att de endast har ”giriga ambitioner”, samt att judar inte har några heliga platser i regionen och att muslimska heliga platser hotas av judar. EU bör tillsätta en oberoende övervakningsmekanism som säkerställer att utbildningssystemet syftar till försoning istället för konflikt.

 

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

Idag behandlade Europaparlamentet den omarbetade förordningen om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn. Omarbetningen har nödvändiggjorts mot bakgrund av en allt mer rörlig EU-befolkning och ett ökat antal barn som hamnar mellan stolarna i exempelvis vårdnadstvister vid skilsmässa. Frågan är inte minst viktig för att säkerställa att barn inte far illa eller bortförs, vilket är förekommande under dessa processer. Det är dock samtidigt viktigt att säkerställa att medlemsstaternas självbestämmande gällande äktenskapliga frågor inte undergrävs. Eftersom den omarbetade versionen skapar goda förutsättningar för barn i framtida vårdnadstvister och inte harmoniserar lagstiftningen på området, utan enbart begär av de nationella domstolarna att acceptera andra medlemsstaters myndighetsbeslut, valde jag att stödja betänkandet.