Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
 • Membro
 • Svezia Miljöpartiet de gröna
 • Data di nascita: 26 ottobre 1973, Solna

Interventi in seduta plenaria

46

Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (discussione)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (discussione) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Composizione del Parlamento europeo (discussione)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Riforma della legge elettorale UE (discussione)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali dell'UE (discussione)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (discussione)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn (Germania) (discussione)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Relazioni in quanto relatore

3

Relazioni in quanto relatore ombra

14

RELAZIONE sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

RELAZIONE sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RELAZIONE sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RELAZIONE sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RELAZIONE sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Pareri in quanto relatore ombra

11

PARERE sulle relazioni annuali 2015-2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

PARERE su misure legittime per la protezione degli informatori che agiscono nel pubblico interesse divulgando informazioni riservate riguardanti società ed enti pubblici

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

PARERE sul piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

PARERE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

PARERE sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

PARERE sulla relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Proposte di risoluzione istituzionali

2

Interrogazioni scritte

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Commissione

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Consiglio

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Commissione

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Commissione

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Commissione

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Commissione

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Commissione

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Consiglio

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Commissione

VP/HR - Imprese europee che investono nel Sahara occidentale

03-02-2017 E-000816/2017 Commissione

Interrogazioni orali

2

Dichiarazioni di voto scritte

5

 

Elezioni presidenziali in Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Un pilastro europeo dei diritti sociali (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Indirizzo postale

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels