• Anne-Marie   MINEUR  

Anne-Marie MINEUR : Dichiarazioni di voto scritte - 8ª legislatura 

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Certificato protettivo complementare per i medicinali (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

. – Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in Slovacchia (B8-0230/2019) NL  
 

Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat ik de gerechtelijke dwalingen in de onderzoeken naar de moorden van de journalisten afwijs. Malta en Slowakije moeten echt stappen gaan zetten in het kader van de verbetering van hun rechtsstaat. Ik betreur het echter wel dat deze resolutie oproept tot meer geld voor Europol en tevens lidstaten oproept die nog geen lid zijn om lid te worden van het Europees Openbaar Ministerie.

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

Ik heb mij onthouden van stemming over de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover dat tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijkere nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.

Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Contratti di vendita di beni (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (A8-0198/2018 - Franck Proust) NL  
 

Ik heb tegen het voorstel voor een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie gestemd. Het voorstel impliceert vergaande bemoeienis van de Commissie aangaande de besluiten die lidstaten nemen omtrent buitenlandse investeringen. Daarbij wil ik benadrukken dat ik de gedachte van een screeningmechanisme als middel tegen onwenselijke en vijandige overnames binnen strategische sectoren ondersteun. De lidstaten kunnen echter ook zonder dit voorstel op ieder moment een screeningsmechanisme instellen.

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) NL  
 

Ik vind het belangrijk dat de burgers en de nationale parlementen de besluitvorming in de Raad van Ministers goed kunnen volgen en controleren. Daarom stemde ik voor openbare vergaderingen van de Raad, inclusief de voorbereidende vergaderingen en openbaarheid over de onderliggende stukken. Ik verwerp echter het idee om van de Raad een soort senaat te maken.

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL  
 

Ik ben van mening dat doelstellingen die onder het ESF+-fonds vallen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding onder kinderen. Toch heb ik tegen gestemd bij de eindstemming over het verslag, gezien het feit dat ik van mening ben dat we het Brusselse subsidiecircus niet nog meer hoeven in te zetten bij het bereiken van deze doelen. Geen Europees geld naar plaatsen waar het niet nodig is. Alleen voor de armste lidstaten is financiële steun via de EU-begroting verantwoord. Alleen op die wijze stoppen we het rondpompen van geld en kan hulp effectiever worden geboden. Verhoging van budgetten is daarom ook helemaal niet nodig.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen.
Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenverstrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) NL  
 

. – Ik heb voor het verslag gestemd. In het belang van het milieu en de toekomstige generaties is het noodzakelijk om het gebruik van wegwerpplastic drastisch te verminderen en met duurzame alternatieven te komen.
Hoewel ik het gevaar zie van ballonnen die in de natuur terechtkomen, is dat een voorbeeld van iets dat we als Nederland heel goed zelf kunnen regelen. Daarom heb ik me op dat amendement onthouden. Overigens wil ik er wel op wijzen dat bij de omwenteling naar een duurzamere manier van consumeren de rekening niet bij de gewone man of vrouw moet komen te liggen, maar bij de producenten.

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) NL  
 

. – De SP heeft voor toekenning van financiële steun uit het globaliseringsfonds gestemd op basis van de aanvraag door de Nederlandse autoriteiten gericht op een sociaal plan voor ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel. Van belang is daarbij dat het niet gaat om nieuw geld, maar om bestaande middelen van het fonds. Tegelijkertijd zetten wij grote vraagtekens bij de manier waarop de aanvraag tot stand is gekomen. De banken waar het hier om gaat, hebben over het algemeen in 2018 megawinsten geboekt. Wij zouden dan ook verwacht hebben dat de banken en niet de overheid het sociaal plan zouden hebben gefinancierd. Wij verwachten van de Nederlandse autoriteiten dat ze hierover opnieuw het gesprek met de banken aangaan, temeer daar het sluiten van hun vestigingen in genoemde provincies ook negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de regio.

Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) NL  
 

. – Ik heb vóór de resolutie gestemd. Als SP zijn wij voorstander van een verbod op wegwerpplastic (roerstaafjes, wattenstaafjes) waar duurzame alternatieven voorhanden zijn. Ook een verbod op microplastic juichen we toe. Wel benadrukken we dat de rekening van zo'n omschakeling niet bij de consumenten moet worden neergelegd maar bij de vervuilers: de producenten.

L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea (A8-0241/2018 - István Ujhelyi) NL  
 

. – Ik erken dat ontwikkelingen in de vervoerssector positieve effecten kunnen hebben op het behalen van klimaatdoelstellingen. Helaas ontbreekt in het verslag duidelijke aandacht voor de mogelijke effecten op sociaal gebied. Mede daarom heb ik tegen het verslag gestemd.

Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová) NL  
 

. – De SP onderkent het probleem van verschillen in voedselkwaliteit en is van mening dat misleiding van consumenten door het gebruik van identieke marketing en verpakking voor producten van verschillende kwaliteit moet worden tegengaan. We hebben echter onthouding op dit verslag gestemd omdat we het probleem van uiteenlopende kwaliteit willen aanpakken zonder bevoegdheden over te dragen aan de Commissie.