Maria SPYRAKI : Dichiarazioni di voto scritte 

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EL  
 

Για να μετριαστεί η ζημιά στον τουρισμό και τις μεταφορές που προκάλεσε η χρεωκοπία της Thomas Cook, θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο για την παροχή πόρων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η Επιτροπή να εκθέσει τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει να αποτρέψει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει στις ευρωπαϊκές οικονομίες που στηρίζονται στον τουρισμό η χρεωκοπία της Thomas Cook. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα βοήθειας για την ελάφρυνση των επιπτώσεων και τη μείωση του αριθμού των απολύσεων για τους τομείς και τις εταιρείες που πλήττονται, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των καταναλωτικών δικαιωμάτων των ταξιδιωτών σε επίπεδο ΕΕ, όπως επίσης και καλύτερη προστασία όσων ταξιδεύουν με αεροπορικές εταιρείες από περιπτώσεις χρεωκοπίας.

L'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) EL  
 

Είναι καταδικαστέα η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «καταδικάζεται η στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία που προκαλεί απαράδεκτο ανθρώπινο πόνο και υπονομεύει τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο απειλεί ευθέως την ευρωπαϊκή ασφάλεια». Η Τουρκία θα πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική της δράση, να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ricerca e soccorso nel Mediterraneo (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) EL  
 

Ενώ η συνολική κατάσταση της μετανάστευσης σε όλες τις διαδρομές έχει επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς οι αφίξεις κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2019 είναι κατά περίπου 90% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2015, η κατάσταση παραμένει ασταθής και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την ΕΕ. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των άμεσων κύριων προκλήσεων και για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τις εν εξελίξει εργασίες, και ιδίως:
- επείγουσα δράση για τη βελτίωση των συνθηκών στην Ανατολική Μεσόγειο,
- περισσότερη αλληλεγγύη όσον αφορά την έρευνα και διάσωση,
- επιτάχυνση των απομακρύνσεων από τη Λιβύη.

Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione (A9-0014/2019 - Chris Davies) EL  
 

Από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα· τα χωρικά του ύδατα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη του δεν θα αποτελούν πλέον μέρος των ενωσιακών υδάτων. Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης (και εν αναμονή ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την αλιεία), τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης θα απωλέσουν τα δικαιώματά τους αλιευτικής πρόσβασης σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ομοίως, από την πρώτη ημέρα του Brexit χωρίς συμφωνία, τα βρετανικά αλιευτικά σκάφη δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα. Η απουσία κοινής ρύθμισης καθαυτής δεν θα εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση να παρέχουν πρόσβαση στα εκατέρωθεν ύδατα και να εκδίδουν άδειες αλιείας στα εκατέρωθεν σκάφη προς τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την προετοιμασία ενός Brexit χωρίς συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, τον Μάρτιο 2019, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/498 για την τροποποίηση του κανονισμού για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών στόλων. Η χορήγηση δικαιωμάτων αμοιβαίας πρόσβασης απαιτεί βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) EL  
 

Μολονότι, κατά την γενική αντίληψη, η εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση βάσει της συμφωνίας αποχώρησης είναι η καλύτερη δυνατή έκβαση, η ΕΕ εξακολουθεί να προετοιμάζεται για όλες τις πιθανές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα αφήσει τις δημοσιονομικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνηθείσες νομικές διευθετήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα και δυσκολίες κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών της Ένωσης για το 2019 και το 2020, για όλους τους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τους δικαιούχους των άλλων κρατών μελών. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να παραταθεί έως το 2020 το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Απριλίου 2019 με στόχο την ελαχιστοποίηση των πλέον σημαντικών διαταραχών για τους δικαιούχους των προγραμμάτων δαπανών και άλλων δράσεων της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης και έως το τέλος του 2020.

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) EL  
 

Προτάθηκε η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2018 στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία.
Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτάθηκε για τις πλημμύρες στη Ρουμανία είναι 8 192 300 EUR.
Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτάθηκε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ιταλία είναι 277 204 595 EUR.
Η προτεινόμενη συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αυστρία ανέρχεται σε ύψος 8 154 899 EUR.
Προτάθηκε ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης η οποία οδηγεί στην ταχεία κινητοποίηση των προαναφερθέντων ποσών σε ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - EGF/2019/000 TA 2019 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) EL  
 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης σε εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.
Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 610 000 EUR από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (04 04 01 (ΠΠ) και 40 02 43 (ΠΑΥ)) στην γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 01 04 04 (ΜΔΠ)).
Πρόκειται για την πρώτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2019.
Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.
Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

Per contattarci