Ole CHRISTENSEN : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Danimarca)

Deputati 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Membro sostituto 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per la pesca
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per la pesca

Attività parlamentari principali 

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE su una strategia per l'aviazione in Europa  
- EMPL_AD(2016)587415 -  
-
EMPL 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi  
- EMPL_AD(2018)613532 -  
-
EMPL 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) DA  
 

Tværnationale stemmelister, hvori et antal mandater kan opstille på en fælles europæisk valgkreds, mener jeg, i princippet, er en god idé.
Jeg mener, at tværnationale lister kan bidrage til en mere nuanceret EU-debat, når der både skal sættes kryds ved en national og en tværnational kandidat.
Det er dog endnu uklart, hvordan man ønsker at organisere tværnationale lister i forhold til fordelingen af opstillede. Ved en ujævn fordeling risikerer man at ende med det modsatte resultat af det tilsigtede, fordi nogle nationale interesser risikerer at få forrang over andre. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring et sådant opstillingssystem, før der tages endeligt stilling til spørgsmålet.

Modifiche del regolamento del Parlamento (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo  
- P8_DCL(2015)0066 - Decaduta  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Data di apertura : 11-11-2015
Scadenza : 11-02-2016
Numero di firmatari : 95 - 12-02-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari