Vladimír MAŇKA : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovacchia)

Questore 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlamento europeo

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i bilanci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Ufficio di presidenza del Parlamento europeo
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Questori
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per i bilanci

Membro sostituto 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
 • 14-07-2014 / 06-11-2017 : Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE  
- BUDG_AD(2017)606163 -  
-
BUDG 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
PARERE sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Contratti di vendita di beni (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) SK  
 

. – Pohraničné regióny predstavujú 40 % územia Únie a žije v nich 30 % obyvateľov. Slabá alebo neexistujúca infraštruktúra, menej dostupné vzdelávanie, horší prístup k verejným službám a ďalšie faktory spôsobujú, že tieto regióny dosahujú slabšie hospodárske výsledky oproti ostatným regiónom Únie a život v nich je pre obyvateľov komplikovanejší. V záujme zlepšenia životných podmienok boli na cezhraničné programy Interreg v období rokov 2014 – 2020 vyčlenené v rozpočte EÚ prostriedky v objeme 6 miliárd eur. Plynulej a lepšej implementácii projektov však bránia rozdielne právne režimy a administratívne prekážky vyplývajúce z vnútroštátneho práva krajín, do ktorých pohraničné regióny patria. Zavedením mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte umožníme, aby sa v spoločnom cezhraničnom regióne pri spoločnom projekte v jednom členskom štáte mohlo uplatniť právo susedného členského štátu. Tento nástroj je založený na dobrovoľnosti a záleží na dotknutých členských krajinách, aby si podľa potreby pred implementáciou každého konkrétneho projektu určili mechanizmus, ktorý sa v projekte uplatní. Odstránením právnych a administratívnych prekážok sa zlepšia postupy pri realizácii podporovaných projektov, posilní sa európska integrácia a hospodárstvo pohraničných regiónov.

Valutazione delle tecnologie sanitarie (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) SK  
 

. – Zdravotnícke technológie majú vplyv na pacientov, verejné zdravie a aj systémy zdravotnej starostlivosti. Vysoký pokrok v medicíne a v zdravotníckych technológiách predstavuje príležitosti a zároveň aj výzvu na riešenie rozdielnych postupov a systémov zdravotníctva v Únii. Požiadavky na vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosť a dostupnosť moderných zdravotníckych technológií a liekov si vyžadujú, aby Únia a členské krajiny pri maximálnom využití výsledkov vedy a výskumu a pri dodržaní zásad transparentnosti a objektívnosti postupovali spoločne pri posudzovaní medicínskych inovácií. Takýto postup môže ovplyvniť ich kvalitu, zavádzanie na vnútorný trh, dostupnosť pre pacientov a v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv výdavkov na verejné zdravie.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla necessità di un comportamento responsabile delle imprese per quanto riguarda gli investimenti nei paesi in via di sviluppo  
- P8_DCL(2016)0133 - Decaduta  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Data di apertura : 12-12-2016
Scadenza : 12-03-2017
Numero di firmatari : 103 - 13-03-2017
Dichiarazione scritta sulla tutela delle persone disabili e su un migliore riconoscimento e una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri dei diritti, delle misure e degli strumenti relativi alla disabilità  
- P8_DCL(2014)0012 - Decaduta  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Data di apertura : 20-10-2014
Scadenza : 20-01-2015
Numero di firmatari : 82 - 21-01-2015

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari