Anna FOTYGA : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Presidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Deputati 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferenza dei presidenti di commissione
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari esteri
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Conferenza dei presidenti di commissione

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i problemi economici e monetari
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 
PARERE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 
PARERE relativo a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Russia (A8-0188/2019 - Christian Ehler) PL  
 

Sprzeciwiam się przyjętej procedurze odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej. Istniejąca umowa wygasła już 20 lutego br. Wniosek Rady Unii Europejskiej wpłynął do przewodniczącego A. Tajaniego 1 kwietnia. Następnego dnia, wbrew przewodniczącemu komisji ITRE, zdecydowano o zastosowaniu procedury uproszczonej, powołano sprawozdawcę – Christiana Ehlera, a także opracowano, rozpatrzono i przyjęto zalecenie. Swoją opinię w tej sprawie powinna wydać komisja AFET.
Dodatkowo kompromitujące dla osób, które wspierały procedurę i całą umowę, jest fakt, iż procedowano nad nią w czasie, gdy rosyjska Duma przyjęła prawo o „zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego funkcjonowania internetu”, które faktycznie umożliwi Kremlowi izolację od globalnej sieci i całkowitą kontrolę cyfrowej aktywności swoich obywateli.

Servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

Rezygnacja z pracy w celu zajęcia się osobą bliską - małoletnim dzieckiem czy inną osobą wymagającą stałej opieki - jest zajęciem szlachetnym o wielkiej użyteczności społecznej. Powinno być ono wspierane w sposób systemowy przez właściwe instytucje państwowe, bowiem działania te leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie zgadzam się na to, by kompetencje w zakresie pomocy dla osób świadczących opiekę przechodziły na poziom UE. Jednakże dostrzegając wagę tego problemu wstrzymałam się od głosu.

Aumento della violenza neofascista in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej, w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu czy innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji. Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałam przeciw tej rezolucji.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulle differenze nella composizione e nella qualità dei prodotti venduti sui mercati orientali e occidentali dell'UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Decaduta  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data di apertura : 09-05-2016
Scadenza : 09-08-2016
Numero di firmatari : 141 - 28-07-2016
Dichiarazione scritta sulla sicurezza aerea e i voli pericolosi di aerei militari  
- P8_DCL(2015)0052 - Decaduta  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Data di apertura : 05-10-2015
Scadenza : 05-01-2016
Numero di firmatari : 106 - 06-01-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari 

Per contattarci