Tanja FAJON : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Vicepresidente
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Vicepresidente

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialni demokrati (Slovenia)

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Membro sostituto 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 14-07-2014 / 07-11-2017 : Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari esteri
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commissione speciale sul terrorismo
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) SL  
 

Parlament je tokrat odločal o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem.
Sporazum je problematičen iz več vidikov, saj je povsem neuravnotežen, odpira vrata številnim vprašljivim ekonomskim praksam in neustrezno naslavlja vprašanj davčnega okolja.
Po podatkih številnih nevladnih organizacij je Singapur kljub boju proti izogibanju davkov prava davčna oaza, v kateri je registriranih več kot 10.000 podjetji iz EU med njimi številna slamnata.
Sporazum je problematičen tudi iz naslova razmerja med pravicami delavcev in investitorjev. Ta namreč razširja pravice in ugodnosti, do katerih so upravičeni investitorji, medtem ko na drugi strani delavci ostajajo brez ustrezne zaščite. Še več, Singapur še vedno ni ratificiral treh konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO).
Zaradi vseh navedenih razlogov sem glasovala proti prosto-trgovinskemu sporazumu med EU in Singapurjem.

Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) SL  
 

Sporazum o zaščiti naložb je tesno povezan element krovnega trgovinskega sporazuma, a je ta ločen, saj po odločitvi Sodišča EU spada v deljeno pristojnost med države članice in EU.
Sporazum vzpostavlja sistem sodišč za naložbe (ICS), ki je veliko prahu vzdignil že v kanadskem primeru, na katerem modelu tudi sloni. Kljub dobrim namenom in nekaterim prilagoditvam ima ta še vedno številne pomanjkljivosti.
V sporazumu na žalost ni določb o obveznostih vlagateljev. Če namreč želimo zagotoviti legitimno zaščito svojim vlagateljem v tretjih državah, moramo po drugi strani poskrbeti tudi, da bodo sporazumi o zaščiti naložb vključevali zavezujoče standarde družbene odgovornosti gospodarskih družb in splošne obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic.
Namesto vzpostavljanja nadnacionalnega sistema sodišč za naložbe bi morali zagotoviti, da imajo vlagatelji ter ostali deležniki proste trgovine učinkovita pravna sredstva preko nacionalnih sodišč.
Zato sem tudi v tem primeru glasovala proti.

Visti umanitari (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) SL  
 

Danes sem odločno glasovala za poročilo kolega Lópeza Aguilarja ter za vzpostavitev sheme evropskih humanitarnih viz.
Mediteransko morje je namreč še vedno eno izmed najsmrtonosnejših na svetu in kljub številnim pozivom Komisiji po vzpostavitvi več pravnih in varnih poti v Evropi, ta še vedno ni predstavila konkretnih pobud.
V poročilu iz leta 2016 o celotnem pristopu EU k migracijam smo se odločno zavzeli za več tako notranje kot zunanje solidarnosti in predlagali rešitve, vključno s humanitarnim sprejemom. Ker se Komisija na naše pozive še vedno ni odzvala, smo zato v Parlamentu ravno na pobudo socialistov in demokratov sprejeli poročilo o vzpostavitvi evropskih humanitarnih vizumov.
Če želimo učinkovito upravljati migracijske izzive, s katerimi se bo še v prihodnje soočala tudi Evropa, moramo biti nanje ustrezno pripravljeni. Na mizi imamo od danes eno izmed rešitev. Vprašanje pa ostaja, ali imamo dovolj poguma, da jih EU tudi uresniči?

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Interrogazioni alla BCE e concernenti l'MVU e l'SRM 
I deputati possono rivolgere alla BCE interrogazioni con richiesta di risposta scritta e presentare interrogazioni concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Tali interrogazioni sono innanzitutto presentate al presidente della commissione competente. Articoli 140 e 141 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulle misure volte a combattere l'omofobia, la transfobia e la bifobia nell'UE  
- P8_DCL(2016)0100 - Decaduta  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 51 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sulle differenze nella composizione e nella qualità dei prodotti venduti sui mercati orientali e occidentali dell'UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Decaduta  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data di apertura : 09-05-2016
Scadenza : 09-08-2016
Numero di firmatari : 141 - 28-07-2016
Dichiarazione scritta sulla Giornata europea del miele a colazione e la Giornata mondiale delle api  
- P8_DCL(2016)0033 - Decaduta  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Data di apertura : 11-04-2016
Scadenza : 11-07-2016
Numero di firmatari : 224 - 12-07-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari 

Per contattarci