Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Pirmininko pavaduotoja 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kanada

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Žmogaus teisių pakomitetis

Pavaduojanti narė 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-02-2019 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl BLS reglamento (ES) Nr. 987/2012 įgyvendinimo  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl ES ir JAV santykių padėties  
- INTA_AD(2018)620975 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto  
Parlamento nariai gali pateikti prašymą Europos Komisijai pasiūlyti Sąjungos teisės aktą (naują teisės aktą arba esamo teisės akto pakeitimą). Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl užsienio investicijų į strateginius sektorius tikrinimo  
- B8-0302/2017  

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija