Franck PROUST : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Prancūzija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Prancūzija)

Narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporto ir turizmo komitetas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos  
- INTA_AD(2016)576978 -  
-
INTA 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl 2016 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, dont l’objet est l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale dans l’Union. À partir du moment où l’on autorise la circulation (encadrée) des travailleurs dans le marché unique, une telle harmonisation est indispensable pour éviter que le choix du système de sécurité sociale ne se fasse « à la carte » en prenant les conditions les plus favorables. Ce rapport va en outre dans le sens d’une harmonisation par le haut, ce qui est indispensable: l’Union doit améliorer le sort de tous et non pas niveler les droits sociaux par le bas. C’est pourquoi j’ai voté pour.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à renforcer l’efficacité du Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, plus connu sous le nom de Frontex. Il propose en particulier de porter les effectifs de Frontex à 10 000 agents, mobilisables auprès des États membres qui en feraient la demande. Le Rassemblement National, une fois de plus, a voté contre ce texte alors que c’est la pierre angulaire de la gestion des frontières de l’UE. Au fond, on les comprend bien : régler le problème tuerait leur fonds de commerce.

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui établit les règles du prochain programme européen de soutien à la R&D sur la période 2021-2027. Le Parlement européen a voté en faveur d’une enveloppe budgétaire nettement plus ambitieuse que la proposition de la Commission européenne (120 milliards d’euros au lieu de 94). L’Union européenne dépense actuellement en R&D un peu plus de 2 % de son PIB, ce qui est nettement moins que la Corée du Sud (4,23 %), les États-Unis (2,79 %) ou le Japon (3,29 %). Chacun sait que la recherche et l’innovation sont de plus en plus fondamentales pour maintenir une économie performante. Dans un contexte budgétaire restreint, afin d’atteindre l’objectif de 3 %, il est indispensable de mutualiser nos efforts plutôt que de faire 28 fois les mêmes recherches chacun dans notre coin. J’ai donc voté en faveur de ce programme ambitieux.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto  
Parlamento nariai gali pateikti prašymą Europos Komisijai pasiūlyti Sąjungos teisės aktą (naują teisės aktą arba esamo teisės akto pakeitimą). Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl užsienio investicijų į strateginius sektorius tikrinimo  
- B8-0302/2017  

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl būtinybės užtikrinti, kad Maroko Karalystė ir toliau būtų strateginė Europos Sąjungos partnerė  
- P8_DCL(2016)0005 - Nebegalioja  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Pateikimo data : 18-01-2016
Galioja iki : 18-04-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 147 - 19-04-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija