Minodora CLIVETI

Frakcijos

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunija)

Narė

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pavaduojanti narė

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Kanada

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

304

Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

4

NUOMONĖ dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

NUOMONĖ dėl ES visapusiško požiūrio ir jo padarinių ES išorės veiksmų darnai

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

NUOMONĖ dėl 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: ES bendrasis biudžetas. III skirsnis – Komisija

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

NUOMONĖ dėl Europos lyčių lygybės instituto 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

6

NUOMONĖ dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

NUOMONĖ dėl neįgalių moterų

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

NUOMONĖ dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų: apibrėžti sistemą po 2015 m. (2012/2289(INI))

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

NUOMONĖ dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkės

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

NUOMONĖ dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

10

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris Indijoje

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkimų Gruzijoje

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkimų Gruzijoje

17-10-2012 B7-0470/2012

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo

11-06-2012 B7-0307/2012

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

4

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su prostatos vėžiu Europos Sąjungoje

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Nebegalioja

Detalės

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Pateikimo data : 13-01-2014
Galioja iki : 13-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 162 - 14-04-2014

Rašytinis pareiškimas dėl autizmo spektro sutrikimų bei panašių problemų turinčių asmenų švietimo ir užimtumo

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Nebegalioja

Detalės

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Pateikimo data : 09-12-2013
Galioja iki : 09-03-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 160 - 10-03-2014

Rašytinis pareiškimas dėl teisės pamokų skatinimo

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Nebegalioja

Detalės

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 10-12-2013

Rašytinis pareiškimas dėl vaikų apsaugos pagrobimų atvejais, ypač kai tai susiję su ginčais dėl globos

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Nebegalioja

Detalės

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 10-12-2013

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisija

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisija

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisija

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisija

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisija

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisija

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija