Marju LAURISTIN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 14-12-2016 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Pirmininko pavaduotoja
 • 15-12-2016 / 05-11-2017 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 05-11-2017 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 05-11-2017 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 05-11-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 05-11-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 05-11-2017 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija
 • 19-01-2017 / 05-11-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 05-11-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

NUOMONĖ dėl Europos pramonės skaitmeninimo  
- EMPL_AD(2017)595485 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 123, 128, 130b, 135 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis, II priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių  
- P8_DCL(2015)0052 - Nebegalioja  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016
Rašytinis pareiškimas dėl veiksmingesnio ir labiau suderinto ES makroekonominių strategijų įgyvendinimo  
- P8_DCL(2015)0016 - Nebegalioja  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Pateikimo data : 27-04-2015
Galioja iki : 27-07-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 79 - 28-07-2015

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija