Petras AUŠTREVIČIUS : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Lietuva)

Pirmininkas 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Afganistanu

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Žmogaus teisių pakomitetis

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regioninės plėtros komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regioninės plėtros komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse  
- AFET_AD(2016)585433 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Siauresnės apimties klausimai 
Siauresnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 130a straipsnis, III priedas

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN  
 

I have supported the EU budget for 2019, its commitment appropriations are for 2019 total equals EUR 165.8 billion and in payment appropriations total EUR 148.2 billion. The main priorities among others are the youth, boosting employment and tackling migration. I think it is very important that EUR 490 million are foreseen for Erasmus + programmes and to encourage innovation. I believe that it reflects current EU priorities and that a good compromise has been reached.

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 

The European Union today is facing a huge number of global and security challenges on the international scene – from interstate conflicts and terrorism to hybrid warfare and cyber-attacks. These are challenges that cannot be overcome by any single Member State. The EU should follow its responsibility to safeguard its own security, bring more confidence and credibility to its own external policy and embrace its role as a global player seeking peace and human development worldwide. This is what our citizens expect from us and what our partners demand.

Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (A8-0400/2018 - Yana Toom) EN  
 

There is no doubt that digital skills will become the basis of our near future and digital education will play a key role in this regard. It will bring new opportunities as well as new challenges for economic growth, our daily lives and education systems. Unfortunately, the European education scheme currently does not have a mandatory basis for evaluating digital skills. Moreover, there is a huge difference in using technology in class across European Union Member States. Therefore, there is a high and essential demand for the development of an EU-wide strategy for education in digital skills and for the setting of common goals for reaching a given level of digital competence. Thus, I welcome and support this resolution, and my vote was in favour.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl holokausto aukų paminėjimo ir paramos Babi Jaro holokausto memorialinio centro sukūrimui  
- P8_DCL(2016)0136 - Nebegalioja  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 135 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl poreikio remti regionų prieinamumą transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) lėšomis  
- P8_DCL(2016)0129 - Nebegalioja  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl regioninių ir vietos valdžios institucijų prieigos prie Europos struktūrinių ir investicijų fondų palengvinimo  
- P8_DCL(2016)0075 - Nebegalioja  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 13-12-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos  

Kontaktai