Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Gimimo data: 1963 m. gegužės 16 d., Vilnius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

232

Kombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

ES ir JAV santykių padėtis (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

ES ir Kinijos santykių padėtis (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Politinė krizė Moldovoje, kilusi po Kišiniovo mero rinkimų rezultatų panaikinimo (diskusijos)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Europos gynybos pramonės plėtros programa (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (diskusijos)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (diskusijos) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

7

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

7

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

NUOMONĖ dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

NUOMONĖ dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

NUOMONĖ dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

NUOMONĖ dėl Europos energetinio saugumo strategijos

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

331

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl autonominių ginklų sistemų

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl autonominių ginklų sistemų

05-09-2018 B8-0355/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Burundžio

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Somalio

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

8

Rašytinis pareiškimas dėl holokausto aukų paminėjimo ir paramos Babi Jaro holokausto memorialinio centro sukūrimui

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Nebegalioja

Detalės

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 135 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl poreikio remti regionų prieinamumą transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) lėšomis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Nebegalioja

Detalės

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl regioninių ir vietos valdžios institucijų prieigos prie Europos struktūrinių ir investicijų fondų palengvinimo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Nebegalioja

Detalės

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 58 - 13-12-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl organų donorystės

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Nebegalioja

Detalės

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 113 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl bandymų su gyvūnais nutraukimo

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 60 - 08-12-2015

Rašytinis pareiškimas dėl ES paramos nukreipimo teroristinėms organizacijoms

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Nebegalioja

Detalės

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Pateikimo data : 09-02-2015
Galioja iki : 09-05-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 65 - 11-05-2015

Klausimai raštu

70

VP/HR - Kinijos vyriausybės vykdomas masinis savavališkas 1 milijono uigūrų sulaikymas politinio auklėjimo stovyklose Sindziango uigūrų autonominiame regione

06-09-2018 E-004540/2018 Komisija

Rekomendacijos dėl Astravo AE testavimo nepalankiausiomis sąlygomis

11-07-2018 E-003836/2018 Komisija

VP/HR - Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 E-003697/2018 Taryba

BLS+ sistemos įgyvendinimas Pakistane

03-07-2018 E-003669/2018 Komisija

Bendrovės "Gazprom" išteisinimas vietoj sankcijų

17-05-2018 P-002663/2018 Komisija

VP/HR - advokatų bauginimas ir persekiojimas Azerbaidžane

27-03-2018 E-001834/2018 Komisija

VP/HR - Sirijos saugumo pareigūnas Italijoje, nepaisant ES sankcijų

19-03-2018 E-001661/2018 Komisija

VP/HR - Sankcijų Rusijai įgyvendinimas

12-03-2018 E-001509/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

27

Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

25-06-2018 O-000072/2018 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Prekyba žmonėmis

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

VP/HR - Žiniasklaidos laisvė Gruzijoje. "Rustavi 2" atvejis

08-03-2017 O-000015/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Vaikų migrantų dingimo Europoje problemos sprendimas

03-02-2017 O-000009/2017 Komisija

Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų

14-11-2016 O-000139/2016 Komisija

Klausimai

3

VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Dėl tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

209

 

Bendrieji skaitmeniniai vartai (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Padėtis Vengrijoje (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Autonominių ginklų sistemos (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Europos solidarumo korpusas (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels