Valentinas MAZURONIS : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ - Biuro narys
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nepriklausomi nariai
 • 20-10-2014 / 18-05-2015 : Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 30-06-2015 : Partija Tvarka ir teisingumas (Lietuva)
 • 01-07-2015 / 06-11-2017 : Darbo partija (Lietuva)
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Nepriklausomas (Lietuva)

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 18-09-2014 / 18-05-2015 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti  
- ENVI_AD(2018)629597 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)  
 

Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama apriboti ginkluotų grupuočių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose galimybes finansuoti savo veiklą iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos gautomis lėšomis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas atsakingu būdu įsigyti alavo, tantalo, volframo ir aukso ir skatinti teisėtos prekybos kanalus.

Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje (A8-0150/2016 - Marco Affronte)  
 

Balsavau už. Įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką būtina rinkti duomenis, norint vertinti žuvų išteklių būklę, skirtingų sektoriaus segmentų pelningumą ir žuvininkystės bei akvakultūros poveikį ekosistemai. Duomenys taip pat būtini siekiant įvertinti ES politiką: žuvininkystės valdymo priemones, struktūrines finansines priemones, kuriomis remiami nuo žuvininkystės ir akvakultūros priklausomi rajonai, ir neigiamo žuvininkystės poveikio ekosistemai mažinimo priemones.

Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)  
 

Balsavau už šį pranešimą. Manau jog NATO organizacija yra svarbiausias Lietuvos ir Europos saugumo garantas, tuo tarpu Europos integracija gynybos srityje yra svarbi ir būtina tol, kol nedubliuoja NATO funkcijų. Esu įsitikinęs, kad reikia stiprinant Europos vienybę skatinti taiką, saugumą ir stabilumą Europos kaimynystėje ir pasaulyje. Dėl susidariusių naujų geopolitinių ir geostrateginių aplinkybių, iškilus naujoms grėsmėms, valstybės negali vienos atremti naujų pavojų. Bendros politikos reikia siekiant užtikrinti bendrą atsaką, todėl svarbu gerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia patirtimi.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos  
- P8_DCL(2016)0040 - Nebegalioja  
Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET  
Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016
Rašytinis pareiškimas dėl Alzheimerio ligos  
- P8_DCL(2015)0057 - Nebegalioja  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 122 - 06-01-2016
Rašytinis pareiškimas dėl vėžio ir pirminės prevencijos  
- P8_DCL(2015)0054 - Nebegalioja  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 146 - 06-01-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija