Isabella ADINOLFI : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ - Narė
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nepriklausomi nariai
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regioninės plėtros komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 11-02-2015 / 07-06-2016 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 24-06-2016 / 24-01-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regioninės plėtros komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ E. demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai  
- CULT_AD(2016)582133 -  
-
CULT 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT  
 

Si trattava di un voto per fissare la posizione del Parlamento in vista dei futuri negoziati riguardanti questa assai importante direttiva. Poiché non si sono prese in considerazione in maniera soddisfacente le richieste dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water, né si è registrato alcun miglioramento sulle PFAS, ho votato contro.

Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT  
 

Non avendo riscontrato particolari criticità in relazione a tale atto legislativo il mio voto è stato positivo.

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) IT  
 

Si trattava di un voto volto a confermare l'accordo raggiunto in trilogo. Pur non essendo totalmente soddisfatti dell'accordo, questo nondimeno rappresenta un piccolo miglioramento dello status quo e pertanto ho votato a favore.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Atsakymai į klausimus ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Tai atsakymai į Parlamento narių klausimus Europos Centriniam Bankui ir į klausimus dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl svarstymo iš naujo, ar tiesti naują greitųjų geležinkelių liniją Lionas-Turinas  
- P8_DCL(2016)0111 - Nebegalioja  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Pateikimo data : 24-10-2016
Galioja iki : 24-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 43 - 25-01-2017
Rašytinis pareiškimas dėl Europos kultūros populiarinimo  
- P8_DCL(2016)0046 - Nebegalioja  
Maite PAGAZAURTUNDÚA , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Esteban GONZÁLEZ PONS , José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Santiago FISAS AYXELÀ , Yana TOOM , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Fabio Massimo CASTALDO , Isabella ADINOLFI  
Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 86 - 28-07-2016
Rašytinis pareiškimas dėl Europos jūrų apsaugos nuo cheminių ir įprastinių ginklų  
- P8_DCL(2015)0053 - Nebegalioja  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 89 - 06-01-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai