Angel DZHAMBAZKI : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 15-01-2017 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys
 • 16-01-2017 / 28-02-2018 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Biuro narys
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Biuro narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : VMRO (Bulgarija)

Pirmininko pavaduotojas 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūros ir švietimo komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 12-09-2017 / 24-10-2017 : Specialusis komitetas terorizmo klausimais

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos  
- CULT_AD(2018)618293 -  
-
CULT 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl Saudo Arabijoje vykstančio vaikų kankinimo ir vaikams vykdomos mirties bausmės pasmerkimo  
- P8_DCL(2016)0126 - Nebegalioja  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 45 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl aukštojo mokslo reformos Baltarusijoje  
- P8_DCL(2016)0122 - Nebegalioja  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 74 - 22-02-2017
Rašytinis pareiškimas dėl žmonių su Dauno sindromu  
- P8_DCL(2016)0118 - Nebegalioja  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 69 - 22-02-2017

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai