Jørn DOHRMANN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danija)

Pirmininkas 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacija ryšiams su Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 22-10-2014 / 22-10-2014 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Palestina

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 10-03-2016 / 18-01-2017 : Žuvininkystės komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms  
- ENVI_AD(2019)630373 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA  
 

Jeg kunne godt have ønsket mig, at Grønlands helt specielle geopolitiske position og relation til EU via Danmark blev fremhævet endnu tydeligere i teksten. Isoleret set er det positivt, at Grønland har udsigt til en stigning i den økonomiske støtte. Den del er jeg glad for.
Problematisk bliver det dog, når andre OLT’er som eksempelvis franske stillehavsøer pludselig skal have en endnu større bid af kagen - endda ud fra en budgetramme der er langt højere end Kommissionens forslag.
Det er en relativ reduktion af midlerne til Grønland og dermed også at forklejne betydningen af Grønlands helt særlige rolle i forholdet til Europa. OLT’er i Caribien eller Stillehavet kan ikke siges at have samme specielle betydning. Dermed lægger teksten også op til en skævridning - politisk så vel som kulturelt og økonomisk. Derfor har jeg valgt at stemme blankt til denne betænkning.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija