Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Švedija Miljöpartiet de gröna
 • Gimimo data: 1973 m. spalio 26 d., Solna

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

46

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Europos Parlamento sudėtis (diskusijos)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (diskusijos)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

ES prekybos susitarimų skyriai, skirti prekybai ir darniam vystymuisi (diskusijos)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Europos Parlamento tyrimo teisė (diskusijos)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (diskusijos)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

14

PRANEŠIMAS dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl eismo įvykių senaties terminų

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

PRANEŠIMAS dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

PRANEŠIMAS Demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

PRANEŠIMAS dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

11

NUOMONĖ dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

NUOMONĖ dėl teisėtų informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonių

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

NUOMONĖ dėl 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plano

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

NUOMONĖ dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

NUOMONĖ dėl metinės 2014 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

2

Klausimai raštu

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Taryba

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Taryba

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

Klausimai žodžiu

2

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

4

 

Rekomendacijų projektas, parengtas po pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Europos socialinių teisių ramstis (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels