Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Švedija Miljöpartiet de gröna
 • Gimimo data: 1973 m. spalio 26 d., Solna

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

38

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (diskusijos)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(12)

E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai (diskusijos)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (diskusijos)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (diskusijos) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (balsavimas)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

12

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl eismo įvykių senaties terminų

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

PRANEŠIMAS dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

PRANEŠIMAS Demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

PRANEŠIMAS dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

PRANEŠIMAS dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

10

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

NUOMONĖ dėl teisėtų informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonių

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

NUOMONĖ dėl 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plano

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

NUOMONĖ dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

NUOMONĖ dėl metinės 2014 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

NUOMONĖ dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

2

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

29

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Taryba

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Komisija

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

3

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Europos socialinių teisių ramstis (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels