Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

564

Priimtas sprendimas dėl ES plėtros strategijos. Vakarų Balkanai (diskusijos)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(12)

Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (diskusijos)

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(3)

Rusija – propagandos įtaka ES šalims (diskusija aktualia tema)

17-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-17(16)

ES prekybos susitarimų skyriai, skirti prekybai ir darniam vystymuisi (diskusijos)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(15)

1917 m. totalitarinės bolševikų revoliucijos palikimas (diskusija aktualia tema)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Rusijos nustatytas importo draudimas. ES vaisių ir daržovių sektorius (diskusijos)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(25)

Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(14)

Euro zonos ekonominė politika (diskusijos)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

12

PRANEŠIMAS dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius

REGI
23-10-2017 A8-0329/2017

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

PRANEŠIMAS Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas

REGI
17-11-2016 A8-0341/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

REGI
09-06-2016 A8-0202/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

18

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

AGRI
26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377

NUOMONĖ dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

AGRI
25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos

AGRI
24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244

NUOMONĖ dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo

REGI
08-12-2017 REGI_AD(2017)610699

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

NUOMONĖ dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų

AGRI
05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AGRI
31-08-2017 AGRI_AD(2017)606201

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)601192

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

REGI
29-03-2017 REGI_AD(2017)597451

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

121

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kongo Demokratinės Respublikos

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nigerijos

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0056/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution Nigeria

15-01-2018 B8-0051/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-chec, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0043/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the cases of women prosecuted for miscarriage in El Salvador

11-12-2017 B8-0695/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

114

Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

VP/HR - Italijos ginklų eksportas į Saudo Arabiją

18-01-2018 E-000281/2018 Komisija

Pesticidų naudojimo reglamantavimas

18-01-2018 E-000270/2018 Komisija

Valstybių narių galimybė riboti laisvą prekių judėjimą

17-01-2018 E-000255/2018 Komisija

Valstybės pagalbos apibrėžimas gyvulininkystės srityje

17-01-2018 E-000254/2018 Komisija

Ispanijos policijos smurtas Katalonijoje

17-11-2017 E-007106/2017 Komisija

ES piliečių teisė vykti į trečiasias šalis

10-11-2017 E-006971/2017 Komisija

Dėl vienodo valstybių narių traktavimo ir akcizinių prekių traktavimo

10-11-2017 E-006969/2017 Komisija

Pesticidų naudojimo EFA plotuose reguliavimo pagrįstumas

10-11-2017 P-006968/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

131

Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Visapusiškai palaikau Marakešo sutarties iniciatyvą. Aklieji ir silpnaregiai neturi būti atskirti nuo pasaulio literatūros, meno ir mokslo lobyno. Mūsų pareiga yra užtikrinti kiek įmanoma geresnę prieigą jiems prie šių nematerialių turtų. Visuomenė yra brandi tiek, kiek ji gali pasirūpinti savo silpniausiais nariais!

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

. – Vaikų teisių turėti tėvus reglamentavimas yra labai jautrus klausimas. Neretai tėvų nesutarimai baigiasi tuo, kas teisiškai įvardijama kaip vaikų grobimas. Palaikau siūlymą atnaujinti reglamentą dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo. Šiuo klausimu teisinio aiškumo niekuomet nebus per daug.

Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labai aukštas jaunimo nedarbas - struktūrinė šių dienų problema. Prie to prisideda tiek ekonomikos nuosmukis, su kuriuo kai kurios valstybės narės vis dar sunkiai susitvarko, tiek ir struktūriniai ekonomikos pokyčiai, kai tiesiog fiziškai nebereikia tiek darbuotojų. Džiugu, kad ES išsikėlė ambiciją spręsti šią problemą ir džiugu jau turime pirmuosius šio sprendimo rezultatus. Rezultatai savaime nėra itin džiuginantys, tačiau jie suteikia aiškesnį vaizdą dėl to kaip ir kur atskiros valstybės narės turi pasitempti.

Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

Europos piliečių teisė įsidarbinti bet kurioje valstybėje narėje - viena iš keturių pamatinių ES laisvių. Profesionalų judėjimo laisvė Bendrojoje rinkoje yra praktinis europinio socialinio ir ekonominio modelio veikimo pavyzdys.
Žinoma, profesinės veiklos reguliavimas yra esminė sąlyga norint užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir apsaugoti viešąjį interesą. Todėl švietimo kokybė turi būti labai svarbiu visų valstybių narių prioritetu.
Deja, tenka apgailestauti kad valstybės narės ne visuomet gali pasigirti taikančios skaidrius profesinius reikalavimus. Tą gali patvirtinti daugybė užsienyje dirbančių reglamentuojamų profesijų atstovų.
Šiuo metu svarstomas dokumentas yra puiki proga priminti valstybėms narėms apie jų įsipareigojimą visiems Europos piliečiams sudaryti sąlygas įsidarbinti pagal turimą kvalifikaciją. Palaikau šį projektą.

Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

Dvejopos paskirties prekių kontrolė - labai svarbus klausimas. Ypač šiais neramiais laikais. Privalome užtikrinti, kad prekės, galinčios tapti ginklais, nepasiektų agresyvių režimų ir radikalių judėjimų. Ne mažiau svarbu ir neleisti, kad tokie ribojimai netaptų savitiksliais ir nepradėtų kenti ekonominiams Bendrijos ir valstybių narių interesams.
Todėl palaikau šį siūlymą, nors ir jame pasigendu siūlymų kaip gerinti informacinę ir analitinę veiklą ir formuoti labiau tikslines priemones, o ne kelti visiems taikomą reguliacinę kartelę.

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Džiugu matyti, kad atsinaujinančios energetikos tematika tampa vis svarbesne europinės darbotvarkės dalimi. Visiems gerai žinoma tiesa, kad pigiausia ir aplinkai draugiškiausia energija yra ta energija, kuri nebuvo pagaminta. Antra pagal draugiškumą aplinkai - ta, kuri gaminama iš atsinaujinančių išteklių.
Didžiuojuosi, jog ankstesniame savo politinės karjeros etape, būdamas savivaldybės meru, turėjau garbę dalyvauti kuriant ir sėkmingai įgyvendinant perėjimo prie vietinės energetikos strategiją. Ir labai apgailestauju, kad kasdien, daugiau nei milijardą eurų vis dar išleidžiame energetikos išteklių importui.
Tai dėl ko balsuojame šiandien - panaši, tiesa, gerokai mažiau ambicinga veikla, kuri įgyvendinama visos Europos mastu. Tokius žingsnius galiu kritikuoti tik dėl nepakankamų jų ambicijų. Turime siekti sutaupyti energiją pasigaminti nekenkdami aplinkai! Ir turime siekti kuo daugiau energijos pasigaminti Europos Sąjungoje!

Energijos vartojimo efektyvumas (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)

17-01-2018

Džiugu matyti, kad energetinio efektyvumo tematika tampa vis svarbesne europinės darbotvarkės dalimi. Visiems gerai žinoma tiesa, kad pigiausia ir aplinkai draugiškiausia energija yra ta energija, kuri nebuvo pagaminta. Didžiuojuosi, jog ankstesniame savo politinės karjeros etape, būdamas savivaldybės meru, turėjau garbę dalyvauti kuriant ir įgyvendinant energetikos efektyvumo strategiją. Tai dėl ko balsuojame šiandien - panaši, tiesa, gerokai mažiau ambicinga veikla, kuri įgyvendinama visos Europos mastu. Tokius žingsnius galiu kritikuoti tik dėl nepakankamų jų ambicijų. Turime siekti sutaupyti daugiau energijos!

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Pritariau pasiūlymui. Išties, vandenynų ekosistemų būklė turi kelti pagrįstą ne vien Žaliųjų susirūpinimą. Turime apriboti savo žvejybos apetitus ir leisti gamtai bent jau atsigauti. Pagalvokime, ar tikrai tokį pasaulį su nuskurdusia gamta norime palikti savo vaikams?

ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

Makroregioninės strategijos - drąsi iniciatyva. Paleisti bendradarbiavimo iniciatyvą jai neskiriant lėšų ir tikėtis, kad valstybės suvienys turimus finansus bendrų tikslų pasiekimui - tikrai drąsus sprendimas. Ir iš tiesų praktika parodė, kad drąsūs sprendimai pasiteisina. Su skirtingu greičiu, tačiau makroregioninės strategijos įgauna pagreitį. Žinoma, viskas vyktų greičiau jei būtų matomas aiškus finansavimas bendrų tikslų siekimui. Tačiau taip sakydami mes praleidžiame ko gero svarbiausią pridėtinę makroregioninių strategijų vertę - jos suburia kaimyninių šalių viešojo sektoriaus profesionalus, sudaro galimybę spręsti bendrus iššūkius ir paprasčiausiai suartina europiečius.

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

Pritariau pasiūlymui. Išties, vandenynų ekosistemų būklė turi kelti pagrįstą ne vien Žaliųjų susirūpinimą. Turime apriboti savo žvejybos apetitus ir leisti gamtai bent jau atsigauti. Pagalvokime, ar tikrai tokį pasaulį su nuskurdusia gamta norime palikti savo vaikams?

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels