Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

548

Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(6)

Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)

13-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-13(10)

Vienoda vizų forma (diskusijos)

01-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-01(4)

Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas (diskusijos)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(16)

BLS+ taikymas Šri Lankai (diskusijos)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(17)

Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.1)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

9

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

PRANEŠIMAS Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas

REGI
17-11-2016 A8-0341/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

REGI
09-06-2016 A8-0202/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

11

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)601192

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

REGI
29-03-2017 REGI_AD(2017)597451

NUOMONĖ dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)595492

NUOMONĖ „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“

AGRI
14-10-2016 AGRI_AD(2016)587470

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

NUOMONĖ dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos

AGRI
11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551

NUOMONĖ dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

NUOMONĖ dėl 2007–2014 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

96

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Burundyje

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0465/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0459/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Indonezijoje

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžano žurnalisto Afgano Muchtarli atvejo

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on Human Rights in Indonesia

12-06-2017 B8-0425/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0421/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perkėlimo įgyvendinimo

15-05-2017 B8-0340/2017

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

103

Lankstus BŽŪP lėšų perkėlimas

19-06-2017 E-004057/2017 Komisija

Bendroji žemės ūkio politika ir susietosios išmokos

14-06-2017 E-003951/2017 Komisija

PVM mokėjimo prievolės atsiradimo momento problematika

02-06-2017 P-003715/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Dinkų ir nuerų konfliktas ir dėl jo kilusi humanitarinė krizė Pietų Sudane

27-03-2017 E-002067/2017 Komisija

Vairuotojo pažymėjimų galiojimas

20-03-2017 E-001863/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

81

2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)

05-07-2017

Išties, Brexit‘as mus priartins prie kritinio taško, kai dabartinė biudžeto struktūra taps sunkiai įmanoma. Ir tai turi atsispindėti jau naująmajem biudžete. Kartu, prieš pradedant diskusijas, yra svarbu apibrėžti kritines ribas, kurias peržengus diskusija praranda prasmę. Iš savo pusės siūlau dvi tokias ribas.
Pirma – atsisakykime žalingo bet itin gajaus požiūrio, kad kikevieną krizę Europos Sąjungoje galime išspręsti gilesne integracija. Tačiau tokios naivios viltys dažniausiai sudūžta atsirėmusios į skirtingus mentalitetus, istorines tradicijas, netgi klimatines sąlygas. Europa turi likti valstybių ir piliečių sąjunga, o ne supervalstybe!
Antras elementas – pamėginkime iš karto išvengti kai kurias valstybes nares kamuojančio populizmo. Nemėginkime susieti ES finansinio laikotarpio su Europos Parlamento kadencija. Priešingu atveju gausime nepamatuotų pažadų ir finansinių įsipareigojimų lavinas parlamento kadencijos pabaigoje, kurios padarinius turės taisyti jau nauji parlamentai ir komisijos.

ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)

05-07-2017

Europos Sąjunga yra žinoma kaip minkštoji galia tarptautiniuose santykiuose. Puikia to iliustracija yra ekonominis ir kultūrinis europinio modelio patrauklumas beveik visam pasauliui. Todėl atrodytų truputį keista, kad tik dabar europiniu lygmeniu susimąstėme apie kultūrinių ryšių strategiją. Kultūrinis elementas gali ir turi tapti tuo ginklu, kuris padėtų atremti agresyvios ir melaginingos propagandos srautą, kuris pastaruoju metu veržiasi ir į mūsų namus. Todėl vienareikšmiškai reikia sveikinti pasiūlymus stiprinti europinių transliuotojų veiklą, tobulinti kultūrinių mainų programas. Kartu negalime pamiršti, kad dabartinaiame pasaulyje yra svarbu ne tik tai, kokią žinią praneši, bet ir kaip tą žinią praneši. Ir šioje vietoje, greta finansinių ir teisinių mechanizmų europinės žinios skleidėjams tenks didelė atsakomybė būti inovatyviems bei gebėti surasti kelią ir į kitokias istorines tradicijas turinčiųjų širdis ir protus.

Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (A8-0235/2017 - Bernd Lucke)

04-07-2017

Padengtosios obligacijos tampa vis patrauklesne finansinio investavimo priemone, ypač šiais neramiais laikais. Nuostata, suteikianti investuotojams pirmenybę viešojo sektoriaus skolininko nemokumo atveju, gali kiek nuraminti Graikijos krizės suerzintus investuotojus. Todėl šis pranešimas yra parengtas labai laiku – Europai reikia vieningo finansinių instrumentų reguliavimo, taip mažinant galimybių piktnaudžiauti vieninga ekonomine ir beveik vieninga finansų erdve. Kartu reiktų pasidžiaugti, jog bent jau galutinėje šio pranešimo versijoje pavyko rasti nuostatas, kurios labai apriboja investicinių priemonių, kurias galima laikyti padengtosiomis obligacijomis, sąrašą. Dėl savo preferencinio statuso tokiomis turi tapti tik skaidrios investicinės priemonės. Sekančiu šio reguliavimo tobulinimo etapu turėtų tapti nacionalinių rinkos reguliuotojų gebėjimų didinimas kontroliuoti tokių padengtųjų obligacijų rinkas.

Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

Ne paslaptis, kad žuvininkystė, ypač jūrinė žvejyba išgyvena krizę. Krizę, kurią ji pati ir sukėlė – dėl didelių apetitų, tikėjimo, kad okeano ištekliai yra begaliniai ir įsitikinimo, kad tai, kas senovėje išmaitindavo vieną žvejo šeimą, dabar gali išmaitinti visą žvejų kaimą.
Savo ruožtu stebuklingas pastarųjų dešimtmečių žodis – turizmas, panašu, kad gali pasiūlyti bent jau pajamų lygio užtikrinimo priemones. Išties, turistinė žvejyba generuoja didesnę pridėtinę vertę nei įprastinė žvejyba. Ir ji yra gerokai draugiškesnė aplinkai. Iš esmės šiandien mums trūksta tik tinkamo jos teisinio reguliavimo ir švietimo apie jos naudą. Na ir žinoma, tinkamo verslinės žuvininkystės teisinio reguliavimo, kuris leistų užtikrinti, kad ant vartotojų stalo patekusi žuvies ūkiuose užauginta žuvis bus tokios pat kokybės, kaip ir sugauta atviruose vandenyse.

Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)

04-07-2017

Visapusiškai palaikau šį pasiūlymą ir raginu kolegas tai daryti. Ukrainoje šiuo metu vyksta kova dėl ES vertybių ateities ir mes turime bei galime padaryti daug tam, kad ši šalis galėtų ir toliau judėtų europinės, demokratiškos raidos kryptimi. Tiesa, kartu turime pažymėti, jog ES rinkos atvėrimas ir paramos prekybai priemonės turi eiti ranka rankon su demokratiniais ir gero valdymo pokyčiais Ukrainos viduje.

Privačios apsaugos bendrovės (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

Šis pranešimas apie nevalstybines saugumo įmones rodo nemažą pažangą, lyginant su prieš keletą metų parengtu analogišku dokumentu. Atrodo, net ir utraliberalai bei neokonservatoriai pradeda suvokti, kad privačios saugumo įmonės, nors ir būdamos pigesnės nei nuolatinės kariuomenės, sukuria daugiau problemų nei išsprendžia. Būtent privačios saugumo įmonės, nusamdytos dirbti „karštuosiuose taškuose“ susilaukia daugiausiai kaltinimų žmogaus teisių pažeidimais, būtent jos, kaip nevalstybiniai dariniai, turi didžiausias galimybes nuo tokių kaltinimų išsisukti. Ir tai nekalbant jau apie tai, kad tokių įmonių naudojimo taktika greičiausiai pamėtėjo labai negerų minčių ir tokiems agresoriams kaip Rusija, kuri savo karą Ukrainoje didele dalimi kariauja per darinius panašius į nevalstybines saugumo įmones.
Todėl reikia visapusiškai pritarti pranešime keliamai minčiai, jog jei nevalstybinių saugumo įmonių priežiūra turi tapti svarbia tarptautinės darbotvarkės dalimi. Žinoma, geriausia būtų jas visai uždrausti.

Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą

15-06-2017

Europos Parlamentas – visų Europos piliečių atstovybė. Todėl jo nariams turi būti keliami aukščiausi etikos reikalavimai. Atitinkamai, Europos Parlamento narių reputacijos negali temdyti neatsakyti klausimai dėl jų veiklos, nesusijusios su pareigomis Parlamente, o Parlamento nario mandato garantuojamas imunitetas negali tapti priemone slėptis nuo kaltinimų neteisėta veikla.
Todėl pritariu siūlymui atšaukti kolegės Martine Le Pen imunitetą.
Linkiu, kad jai mesti kaltinimai būtų kuo greičiau ir kuo skaidriau išsiaiškinti nepriklausomų ir kompetentingų tyrimo institucijų, o idealiu atveju – Europos Parlamentą papildytų Europos labui nusiteikę dirbti politikai.

Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Nepalaikiau šio pranešimo. Juo iškeliama svarbi problema – internetinių platformų, galinčių būti bet kurioje pasaulio vietoje ir bet kokioje jurisdikcijoje, apibrėžimas ir reguliavimas. Deja, pranešime problema tik svarstoma, tačiau vengiama iš esmės analizuoti jos sprendimo būdus. Panašu, kad problema yra platesnė, nei galėjo pasirodyti iš pradžių, o tokių klausimų reguliavimą vis dėlto vertėtų pradėti rengti ne Europos Parlamente, bet debatuose su pačiomis internetinėmis platformomis, paslaugų teikėjais, vartotojų teisių organizacijomis.

Humanitarinė padėtis Jemene (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)

15-06-2017

Nors Jemenas yra vienas mažiausiai naujienų erdvės užimančių „karštųjų taškų“, padėtis šioje Arabijos pusiasalio šalyje atrodo tikrai neraminanti. Jau keletą metų besitęsiantis pilietinis karas, kuriame plačiai dalyvauja užsienio kariuomenės, kelia platesnio regiono destabilizacijos grėsmę. Šiame konflikte įstrigusių civilių padėtis daugeliu atžvilgių panašėja į susiklosčiusią Sirijoje. Todėl ši rezoliucija yra netgi labai savalaikė – mes turime dėti deramas pastangas tam, kad padėtume patiems Jemeno piliečiams rasti šios krizės sprendimą.

Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

14-06-2017

Europos Parlamentas – visų Europos piliečių atstovybė. Todėl jo nariams turi būti keliami aukščiausi etikos reikalavimai. Atitinkamai, Europos parlamento narių reputacijos negali temdyti neatsakyti klausimai dėl jų veiklos, nesusijusios su pareigomis Parlamente, o Parlamento nario mandato garantuojamas imunitetas negali tapti priemone slėptis nuo kaltinimų neteisėta veikla.
Todėl pritariu siūlymui atšaukti kolegos Rolando Pakso imunitetą.
Linkiu, kad jam mesti kaltinimai būtų kuo greičiau ir kuo skaidriau išsiaiškinti nepriklausomų ir kompetentingų tyrimo institucijų.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels