Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

559

1917 m. totalitarinės bolševikų revoliucijos palikimas (diskusija aktualia tema)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Rusijos nustatytas importo draudimas. ES vaisių ir daržovių sektorius (diskusijos)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(25)

Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

Euro zonos ekonominė politika (diskusijos)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(12)

Padėtis Moldovoje

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(8)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

12

PRANEŠIMAS dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius

REGI
23-10-2017 A8-0329/2017

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

PRANEŠIMAS Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas

REGI
17-11-2016 A8-0341/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

REGI
09-06-2016 A8-0202/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

14

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

NUOMONĖ dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų

AGRI
05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AGRI
31-08-2017 AGRI_AD(2017)606201

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)601192

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

REGI
29-03-2017 REGI_AD(2017)597451

NUOMONĖ dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)595492

NUOMONĖ „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“

AGRI
14-10-2016 AGRI_AD(2016)587470

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

109

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0545/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0543/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Gabono: represijos prieš opoziciją

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0525/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

105

Pesticidų naudojimo EFA plotuose reguliavimo pagrįstumas

10-11-2017 P-006968/2017 Komisija

Lankstus BŽŪP lėšų perkėlimas

19-06-2017 E-004057/2017 Komisija

Bendroji žemės ūkio politika ir susietosios išmokos

14-06-2017 E-003951/2017 Komisija

PVM mokėjimo prievolės atsiradimo momento problematika

02-06-2017 P-003715/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

97

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

Klausimas dėl keitimosi vairuotojų duomenimis su Čekijos Respublika yra ganėtinai paprastas. Valstybės narės turi turėti teisę naudotis visa turima Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės infrastruktūra. Todėl šį siūlymą reikia vieningai palaikyti.

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

. – Klausimas dėl daktiloskopinių duomenų keitimosi su Portugalija yra ganėtinai paprastas. Valstybės narės turi turėti teisę naudotis visa turima Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės infrastruktūra. Prumo byla – 2008/615/JHA – geras to pagrindas. Todėl šį siūlymą reikia vieningai palaikyti.

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

Klausimas dėl daktiloskopinių duomenų kėtimosi su Graikija yra ganėtinai paprastas. Valstybės narės turi turėti teisę naudotis visa turima Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės infrastruktūra. Prumo byla – 2008/615/JHA – geras to pagrindas. Todėl šį siūlymą reikia vieningai palaikyti.

Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (B8-0542/2017)

04-10-2017

Endokrininę sistemą ardančiųjų medžiagų klausimas yra tiek svarbus, kad jo negalima vertinti vien tik kaip paprasto žemės ūkio politikos klausimo. Šis klausimas yra puiki iliustracija to, kaip netinkamai savo galias gali panaudoti Komisija, kai jos deramai neprižiūri Parlamentas.
Medžiagų su žalingu poveikiu naudojimo kriterijus bei taisykles Komisija turėjo parengti iki 2013 m. Deja, jų sulaukėme tik dabar. Galima ginčytis, ar parengti kriterijai ir ypač numatytos itin gausios jų taikymo išimtys atitinka suteiktą mandatą ir ar parengti kriterijai padės apsaugoti Europos vartotojus nuo žemės ūkyje naudojamų kancerogenų. Aš taip nemanau.
Tačiau svarbiausia ne vien tai. Svarbiau, jog net Europos Parlamento Teisės tarnyba patvirtino, jog šiuo pasiūlymu Komisija viršijo savo mandatą. ES teisė neleidžia daryti esminių teisės pakeitimų komitologijos procedūros būdu. Komisija mums siūlo tapti jos galimai neteisėto elgesio bendrininkais.
Todėl šiandien sprendžiau labai sunkią dilemą – ar galimai neteisėtu būdu priimti reikalingą, nors ir labai silpną teisės aktą. Ar visgi parodyti principingumą, atmesti šį siūlymą kaip blogą tiek turiniu, tiek ir forma, bet palikti piliečių ir aplinkos sveikatai svarbią sritį be būtino reguliavimo?

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas (B8-0540/2017)

04-10-2017

Šis klausimas – dar vienas genetiškai modifikuotų organizmų pramonės mėginimas įsiskverbti į Europos rinką. Nemanau, kad klausimas vertas ilgesnių debatų ir sprendimas jo atžvilgiu turi būti vieningas – „Ne“ bet kokiems bandymams GMO auginti Europoje!

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas (B8-0541/2017)

04-10-2017

Šis klausimas – dar vienas genetiškai modifikuotų organizmų pramonės mėginimas įsiskverbti į Europos rinką. Nemanau, kad klausimas vertas ilgesnių debatų ir sprendimas jo atžvilgiu turi būti vieningas – „Ne“ bet kokiems bandymams GMO auginti Europoje!

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (B8-0535/2017)

04-10-2017

Pats faktas, kad XXI amžiaus antrą dešimtmetį turime svarstyti santuokų, kurios prievarta sudaromos su nepilnamečiais vaikais, klausimą jau yra skandalingas. Santuoka – šeimos sudarymas yra skirtas tik subrendusiems, savo veiksmų pasekmes suvokiantiems pilnamečiams žmonėms. Deja, santuokos su nepilnamečiais vis dar lieka plačiai paplitusiu reiškiniu ir paplitusiu tiek, kad nauja santuoka su nepilnamečiu, nors tiksliau būtų sakyti – nepilnamete – kažkur pasaulyje yra sudaroma kas 27 sekundes.
Dar didesnį nerimą turėtų kelti faktas, kad tokios santuokos yra sudaromos ir Europoje. Ir čia mes nekalbame apie išimtinius atvejus, kai tokios santuokos sudaromos dėl netikėto nėštumo. Deja, nors tokias santuokas draudžia beveik visų valstybių narių teisė, tačiau tuo pat metu ES valstybių narių teismai pripažįsta tokias santuokas, jei jos sudarytos trečiosiose šalyse pagal vietinę teisę. Nesvarbu, kad ta teisė ne visuomet dera net su Visuotine žmogaus teisų deklaracija. Todėl sveikinu šį pranešimą ir tikrai labai laukčiau, kad Komisija pasiūlytų konkrečias priemones, skirtas kovoti su šia vaikų išnaudojimo forma.

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Išstojimo derybos su Jungtine Karalyste – liūdnas faktas Europos integracijos istorijoje. Jau pats tokio poreikio atsiradimo faktas rodo, jog kažkas įvyko ne taip ir argumentų bei sveiko proto kalbą nugalėjo populizmas ir nesveikos keleto, vėliau, beje, nusišalinusių, asmenų ambicijos.
Nepaisant to, kad Jungtinės Karalystės išstojimo faktas yra apmaudi dėmė Europos integracijos istorijoje, mes turime dėti visas pastangas tam, kad bent jau šios šalies išstojimo procesas parodytų europiečių gebėjimą efektyviai spręsti kylančius iššūkius. Todėl visapusiškai pritariu vyriausiojo derybininko nuostatoms procesą organizuoti kiek galima skaidriau, sparčiau ir efektyviau. Tą kviečiu padaryti ir britų pusę. Ir, žinoma, noriu visiems priminti, kad apsigalvoti ir neišstoti niekuomet nėra per vėlu.

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)

03-10-2017

Apsispręsti dėl to, kaip balsuoti dėl Tarptautinės Atlanto tuno išsaugojimo komisijos veiklos, buvo nesunku. Klausimas yra itin svarbus, komisija, kaip institucija taip pat rodo gerus veiklos rezultatus. Kartu, pranešimas išryškino ir daug trūkumų, kuriuos reikia greitai pašalinti – pavyzdžiui, kai kurios priemonės nėra keistos nuo 2008 m. Įdomu ir tai, kad komiteto lygmenyje buvo pritarta ir gan kontraversišku atrodančiam mūsų, Žaliųjų, pasiūlymui, laikyčiau siūlymą nacionalines kvotas skirstyti atsižvelgiant į tradicinius žvejybos metodus, kai tunai yra gaudomi ne pramoninėmis priemonėmis. Bet tai turėtų būti tik į naudą, nes tokiu būdu bus sumažinamas žvejybos poveikis aplinkai.

Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

Sveikinu šį pranešimą. Išties, liūdna, kad XXI amžiuje vis dar reikia kalbėti apie lygias galimybes abiem lytims. Deja, nepaisant daugybės diskusijų ir įvairių politinių bei teisinių priemonių, viena lytis neretai susiduria su daugiau kliūčių norėdama save realizuoti ekonominėje ar socialinėje veikloje ar tiesiog norėdama užsidirbti. Esu įsitikinęs, kad turime sekti kaip tiek ES, tiek ir visame pasaulyje yra užtikrinamos lygios galimybės ir pagal galimybes teikti visokeriopą paramą tam, kad galų gale pasiektume tikrą lyčių lygybę.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels