Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

568

Baltarusija

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(6.1)

Padėtis Rusijoje (diskusijos)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(16)

Padėtis Rusijoje (diskusijos) (2)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(16)

Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu (diskusijos)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(4)

Priimtas sprendimas dėl ES plėtros strategijos. Vakarų Balkanai (diskusijos)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(12)

Rusija – propagandos įtaka ES šalims (diskusija aktualia tema)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(16)

ES prekybos susitarimų skyriai, skirti prekybai ir darniam vystymuisi (diskusijos)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

15

PRANEŠIMAS dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

REGI
27-02-2018 A8-0046/2018

PRANEŠIMAS dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius

REGI
23-10-2017 A8-0329/2017

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

18

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

AGRI
26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377

NUOMONĖ dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

AGRI
25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos

AGRI
24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244

NUOMONĖ dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo

REGI
08-12-2017 REGI_AD(2017)610699

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

NUOMONĖ dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų

AGRI
05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

AGRI
31-08-2017 AGRI_AD(2017)606201

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)601192

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

REGI
29-03-2017 REGI_AD(2017)597451

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

122

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Baltarusijos

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

  Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0204/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kongo Demokratinės Respublikos

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nigerijos

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0056/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution Nigeria

15-01-2018 B8-0051/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-chec, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0043/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

99

Dėl sąvartynų plėtros reguliavimo valstybėse narėse

27-03-2018 E-001852/2018 Komisija

Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos ratifikavimo galimybė

22-03-2018 E-001762/2018 Komisija

Struktūrinės paramos planavimo teritoriniai principai

22-03-2018 E-001761/2018 Komisija

VP/HR - Sirijos saugumo pareigūnas Italijoje, nepaisant ES sankcijų

19-03-2018 E-001661/2018 Komisija

Ar teisėtai ūkininkai baudžiami už valstybės narės neatliktus darbus? Reglamentų Nr. 1307/2013 ir 1306/2013 suderinamumas

02-03-2018 P-001331/2018 Komisija

Žiniasklaidos laisvės ribojimas Baltarusijoje

02-03-2018 E-001330/2018 Komisija

VP/HR - Italijos ginklų eksportas į Saudo Arabiją

18-01-2018 E-000281/2018 Komisija

Pesticidų naudojimo reglamantavimas

18-01-2018 E-000270/2018 Komisija

Valstybių narių galimybė riboti laisvą prekių judėjimą

17-01-2018 E-000255/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

24

Sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo

04-04-2018 O-000038/2018 Taryba

Komisijos sąžiningumo politika

05-03-2018 O-000028/2018 Komisija

Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000016/2017 Taryba

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

162

Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

Nebus didelis perdėjimas teigti, kad Komorai vykdo ekologinį nusikaltimą - nesilaiko savo įsipareigojimo kovoti su neteisėta, nereguliuojama ir neapskaitoma žvejyba. Įsipareigojimo, įtvirtinto partnerystės susitarime su ES. Logiška, kad norėdama apginti savo vertybes, Europa turi imtis priemonių. Ir jos turi būti nedelsiamos. Todėl partnerystės susitarimo denonsavimas yra mažiausia ką galime padaryti. Turime galvoti ir apie didesnes sankcijas - juk planetą turime tik vieną, todėl negalime jos niokoti ir tai leisti daryti kitiems!

EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

Komorai nesilaiko savo įsipareigojimo kovoti su neteisėta, nereguliuojama ir neapskaitoma žvejyba. Įsipareigojimo, įtvirtinto partnerystės susitarime su ES. Logiška, kad norėdama apginti savo vertybes, Europa turi imtis priemonių. Ir jos turi būti nedelsiamos. Todėl partnerystės susitarimo denonsavimas yra mažiausia ką galime padaryti. Turime galvoti ir apie didesnes sankcijas - juk planetą turime tik vieną, todėl negalime jos niokoti ir tai leisti daryti kitiems!

Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Europass yra tikrai puiki europinė iniciatyva, sukurianti vieningą gebėjimų ir kvalifikacijų vertinimo pagrindą. Sveikintinas ir mūsų šiandien svarstomame pasiūlyme keliamas tikslas perorientuoti Europass nuo dokumentais pagrįstos sistemos į paslaugomis pagrįstą platformą ir dar labiau sistemizuoti gebėjimų vertinimą. Todėl visapusiškai palaikau teikiamą pasiūlymą.

Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

Nepalaikiau pasiūlymo. Pagrindinė to priežastis - mėginimas pasiūlymų įtvirtinti Europos jaunimo orkestrą kaip tiesiogiai iš ES biudžeto finansuojamą organizaciją. Primenu, kad 1974 m. Europos Parlamentas pasveikino šio orkestro įsteigimą ir kartu paragino ieškotis finansavimo šaltinių. Deja, organizacija, nesugebėjusi parengti kokybiškų paraiškų dalyvauti sąžiningame „Kūrybingos Europos“ konkurse, panašu, kad mėgina patekti per „užpakalines duris“ ir lobistiniais metodais išsiprašyti nekonkursinio finansavimo. Tai, kad organizacija savo pavadinime turi žodį „Europa“, nėra pakankamas pagrindas jai skirti Europos mokesčių mokėtojų lėšas!

Europos vaistų agentūros būstinės vieta (A8-0063/2018 - Giovanni La Via)

15-03-2018

Gaila kad turime tik tokį pasiūlymą dėl Europos vaistų agentūros perkėlimo. Gaila dėl dvejų dalykų. Pirmas dėl šio sprendimo poreikį iššaukęs neatsakingas Jungtinės Karalystės politikų elgesys, lėmęs Brexit‘ą. Antras, - ne mažiau apgailėtina Tarybos pozicija, atmetusi bet kokius pasiūlymus prisidėti prie darnesnės ES plėtros ir šią agentūrą perkelti į naująją valstybę narę.

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

Siūlymai nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę yra sveikintini, nors ir pavėluoti. Jau ilgą laiką turime kelias valstybes nares, kurios atvirai pasakius, parazituoja bendroje europinėje finansų erdvėje ir taip žlugdo spartesnės valstybių narių ir regionų sanglaudos perspektyvas. Lieka tik tikėtis, kad šis pasiūlymas, nors ir toli gražu ne tobulas, bent kiek pakeis padėtį į geresnę pusę.

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Manau ne per daug perdėsiu teigdamas, kad ES biudžeto III skirsnis yra Europos ateities, jame mes kalbame apie jaunimo programų ateitį. Džiugu, jog Parlamento reikalavimu per taikinimo procedūrą pavyko sutarti Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtą sumą padidinti 116,7 mln. eurų. Palaikau pasiektą susitarimą ir labai tikiuosi, kad šios lėšos bus tinkamai panaudotos sprendžiant jaunimo nedarbo problemas visoje Europoje.

Padėtis Sirijoje (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)

15-03-2018

Europos prieangyje ir krikščioniškos civilizacijos lopšyje - Sirijoje, jau beveik dešimtmetis kaip vyksta pilietinis karas. Karas nelabai aišku tarp ko - tarp bet kokį legitimumą praradusio, bet šiokį-tokį stabilumo įvaizdį kuriančio prezidento, didžiausios valstybės neturinčios tautos - kurdų, islamo radikalų, taip ir aiškių apibrėžčių neįgavusios „demokratinės opozicijos“, Rusijos samdinių formuočių, JAV vadovaujamos koalicijos, Irano, Saudo Arabijos - atrodo, konflikte tiesiogiai ar per tarpininkus dalyvauja visi kas tik turi noro kariauti.
O juk dėl to žūsta žmonės. Ir dėl to nesibaigia pabėgėlių srautas. Pritariu siūlomai rezoliucijai. Siūlyčiau netgi daugiau - imtis asmeninių sankcijų ne vien prieš konflikto vadus, bet ir prieš ginklus teikiančias struktūras. Tik taip galime sustabdyti šią XXI amžiaus gėdą.

JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Tenka apgailestauti, bet turime pripažinti, kad Trumpo vadovaujamos Jungtinės Valstijos mėgtina pradėti prekybos karus. Negalime pervertinti transatlantinės partnerystės svarbos, tačiau negalime palikti europiečių, kai grasinama tokiai svarbiai jų ūkio šakos, koks svarbus Ispanijai yra alyvuogių sektorius. Todėl palaikau siūlomas priemones - turime pasiųsti aiškų signalą, kad ir mes mokame skaičiuoti ir Europa nesileis šantažuojama vardan trumpalaikės naudos.

Įmonių socialinė atsakomybė (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018)

15-03-2018

Pritariu siūlymui atidžiau vertinti įmonių socialinės atsakomybės klausimus. Stambus verslas neretai nebeturi tėvynės, ko išdavoje pelnas yra privatizuojamas, o nuostoliai - socializuojami, t.y. nepageidaujami verslo veiklos aspektai lieka padengti verslą priėmusioms valstybėms. Sutinku, yra teigiančių, kad tokia yra jau žmogiška prigimtis ir visų pirštai yra į save lenkti. Tačiau turime skatinti verslo sąmoningumą - tiek minkštosiomis, tiek, kai reikia - ir kietosiomis priemonėmis.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels