Massimiliano SALINI : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 30-09-2015 : Unione di Centro (Italija)
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES  
- A8-0405/2018 -  
-
ITRE 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- TRAN_AD(2016)572938 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas Sąjungoje  
- ITRE_AD(2015)564914 -  
-
ITRE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa hanno infatti fino a oggi approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento, permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. In particolare, essa garantirà: norme più chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui loro periodi di riposo, affinché i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari e non debbano spendere il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana nella cabina del camion; limite di tre giorni per i trasporti di "cabotaggio" e la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi; meno controlli su strada, ma più efficaci.
Per tutti questi motivi ho deciso di sostenere con forza il pacchetto.

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) IT  
 

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi, che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa, hanno infatti fino ad oggi, approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. Con riferimento alla relazione sui tempi di guida e di riposo, sono particolarmente soddisfatto delle misure che sono state adottate, relative al divieto di riposo in cabina: in questo modo gli autotrasportatori saranno maggiormente tutelati e sulle nostre strade verrà garantita una maggiore sicurezza.

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) IT  
 

La relazione sull'adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti, è il terzo testo del già citato Pacchetto mobilità. Anche in questo caso, ho deciso di sostenere la relazione dell'on. Ertug, perché ritengo di fondamentale importanza, porre un freno alla liberalizzazione del settore dell'autotrasporto e al dumping sociale esercitato in particolar modo, dalle imprese di trasporto dei paesi dell'est dell'Unione. Nello specifico, il Parlamento ha approvato un periodo massimo di cabotaggio di tre giorni, a seguito del quale il conducente dovrà ritornare nel paese di provenienza. Si tratta di un importante passo avanti a tutela dei nostri autotrasportatori, attualmente fortemente penalizzati dalla concorrenza dei paesi dell'est.
Per tutti questi motivi ho votato a favore del testo.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl skaitmeninių technologijų galimybių gerinant ir didinant galimybes įgyti žinių  
- P8_DCL(2016)0085 - Nebegalioja  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 81 - 13-12-2016
Rašytinis pareiškimas dėl religijos laisvės Pakistane skatinimo ir nepagrįsto Asios Bibi sulaikymo pasmerkimo  
- P8_DCL(2016)0055 - Nebegalioja  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Pateikimo data : 25-05-2016
Galioja iki : 25-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 282 - 25-08-2016

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai