Sander LOONES : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Pirmininko pavaduotojas 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Narys 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

NUOMONĖ dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl metinio pranešimo dėl 2016 m. EIB finansinės veiklos kontrolės  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ dėl diskusijų apie Europos ateitį padėties  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
NUOMONĖ Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
NUOMONĖ dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 123, 128, 130b, 135 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnis

Kultūros vertybių importas (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“ (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis, II priedas

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis, 131a straipsnis, II priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija