• Ivica   TOLIĆ  

Ivica TOLIĆ : Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo - 8-oji Parlamento kadencija 

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 

Paket „Obzor Europa” trebao bi pomoći suočavanju s velikim globalnim izazovima ovog doba, na način da ojačava znanstvene i tehnološke temelje Unije te pridonijeti ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Osim toga, programom će se potaknuti konkurentnost Unije i njezinih industrija te ostvariti pozitivan učinak na gospodarstvo i kvalitetu života.
Podržavam predložen način provedbe programa Obzor Europa, koji bi se provodio putem posebnih programa, u okviru kojih su određena precizna pravila za provedbu, trajanje te sredstva koja se smatraju potrebnima. Također, provedba bi trebala temeljiti na uključivom i transparentnom procesu strateškog planiranja aktivnosti istraživanja i inovacija.
Prioriteti programa trebaju biti usklađeni s prioritetima Unije i njezinim politikama, a strateškim planiranjem potrebno je utvrditi višegodišnju strategiju rada programa, ali istovremeno zadržati fleksibilnost zbog odgovora na potencijalne nenadane situacije.
S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 

Slobodno kretanje robe najrazvijenija je od četiriju temeljnih sloboda, a europski potrošači moraju moći vjerovati da su proizvodi koje kupuju sigurni i sukladni; bez obzira tko je proizvođač, te gdje i na koji način su ih kupili.
Sadašnja situacija pokazuje da i dalje postoje nesigurni i nesukladni proizvodi na tržištu, što narušava tržišno natjecanje i ugrožava potrošače. Osim toga, sve veći uvoz, sve veća složenost lanaca vrijednosti i porast e-trgovine, predstavljaju nove izazove. Svime navedenim, u opasnost se dovodi potrošače i druge javne interese, a poduzeća koja zapravo poštuju propise stavlja se u podređeni položaj. Iz tih razloga, smatram da postoji velika potreba za učinkovitijim i koordiniranijim nadzorom tržišta u Uniji.
Smatram da bi se ovom inicijativom u okviru „Paketa o robi” riješili neki od problema, učvrstio okvir za nadzor tržišta, potaknule zajedničke aktivnosti nadzora iz više država članica, poboljšala razmjena informacija te stvorio bolji okvir za kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište. Samo prikladan, učinkovit i koordinirani nadzor tržišta može odgovoriti na izazove te ostvariti cilj ovog prijedloga – osigurati samo sigurne i sukladne proizvode za potrošače.
S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 

Postoje neravnoteže između platformi i poslovnih korisnika. Konkretan problem je diskriminacija poslovnih korisnika koji konkuriraju određenim proizvodima na internetskim platformama koji se potrošačima pojavljuju kao zadane opcije. Stoga je potrebno uključiti „pravednost” u prijedlog.
Važno je i razlikovati poslovne i neposlovne korisnike s obzirom na to da bi se strože obveze prema potrošačima trebale odnositi i na poslovne korisnike koji nude robu ili usluge potrošačima. Novi članak i definicija uvode se za „pomoćnu robu i usluge”, tj. robu i usluge koje se potrošaču nude kao dodatak i dopuna primarnoj robi ili uslugama koje na platformi nudi poslovni korisnik. Prijedlog bi bio rješenje da se odgovori na problem moguće zlouporabe zahtjeva u vezi s mirenjem u obliku učestalih ili lažnih slučajeva.
Podržavam prijedlog jer smatram da doprinosi pravednom i pouzdanom pravnom okruženju za poslovne korisnike, korisnike korporativnih internetskih stranica, pružatelje usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica. Prijedlogom će se ograničiti i učestalost i učinak štetnih trgovinskih praksi između platforme i poslovnih subjekata.
S obzirom na navedeno, podržavam prijedlog.

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) HR  
 

Niz kriza povezanih s hranom (goveđa spongiformna encefalopatija (BSE), slinavka i šap te dioksin), koje su ugrozile zdravlje ljudi te smanjile povjerenje u regulatorni okvir za sigurnost hrane, dovele su do donošenja Uredbe o općim propisima o hrani. Uredbom je ostvaren sveobuhvatan i usklađen pravni okvir, no slažem se s prijedlogom ažuriranja te uredbe.
Time bi se postrožila i razjasnila pravila o transparentnosti, zajamčila veća pouzdanost, objektivnost i neovisnost studija koje EFSA upotrebljava, ojačala znanstvena suradnja među državama članicama te poboljšalo upravljanje EFSA-om i ojačale njezine sposobnosti. Osim toga, provjera primjerenosti pokazala je da se diljem Unije najbolja razina zaštite ljudi i interesa potrošača postiže upravo sustavnom provedbom načela na razini Unije.
S obzirom na navedeno, podržavam navedeni prijedlog.

Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HR  
 

U strategiji jedinstvenog tržišta najavljena je prilagodba određenih aspekata patentne zaštite i zaštite na temelju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti (SDZ), kako bi se ojačala konkurentnost raznih industrija, u ovom slučaju farmaceutske.
Podržavam ovaj prijedlog jer bi se njime riješili sljedeći problemi: gubitak izvoznih tržišta i izostanak pravodobnog ulaska na tržišta država nakon isteka svjedodžbe, neujednačena provedba sustava svjedodžbe (koja se može riješiti jedinstvenim patentom EU-a) te neujednačena provedba izuzeća od patentne zaštite „Bolar 3ˮ.
Smatram da bi se ovom prilagodbom uklonio nepovoljan konkurentski položaj u kojem se trenutno nalaze proizvođači generičkih i biosličnih lijekova s poslovnim nastanom u EU-u. Ovom uredbom omogućila bi im se proizvodnja isključivo u svrhu izvoza njihovih proizvoda na tržišta izvan EU-a, na kojima je patentna zaštita ili zaštita na temelju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti istekla ili nikada nije niti postojala. Osim toga, time bi se potaknula i konkurentnost sektora generičkih i biosličnih lijekova te potaknula ulaganja i otvaranje radnih mjesta.

Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) HR  
 

Izvješće je fokusirano na ključne aspekte prijedloga, a to su proračun obzirom na SSA, GOVSATCOM i aktivnosti – upravljanje, industrijska konkurentnost i diplomacija u pitanjima svemira, pristup svemiru i sigurnost, a posebno kibernetička sigurnost. Europa mora biti sposobna za samostalno ispunjavanje svojih potreba i pružanje sigurnosti u takvom sektoru te imati razumijevanja kao pouzdan sugovornik na međunarodnoj razini.
U sve nesigurnijem geopolitičkom okruženju ulaganje u svemir mora i dalje biti prioritet kako bi i u budućnosti očuvali predvodništvo, konkurentnost, održivost i autonomiju Europe u toj strateškoj domeni. Europska industrija iz ovog područja mora biti jače zastupljena. Međunarodna suradnja u ovom području mora se unaprijediti. Zemlje predvodnice ovog sektora stvaraju pogodnosti za domaće tržište, stoga je potrebno osigurati jednake uvijete za sve, zajamčiti autonoman pristup svemiru i omogućiti i europskim industrijama da se natječu na međunarodnoj razini.
Sukladno navedenome, podržavam ovo izvješće.

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) HR  
 

Program Digitalna Europa središnji je element sveobuhvatnog odgovora Komisije na izazove digitalne transformacije za razdoblje 2021. – 2027. Posebni ciljevi br. 1, 2 i 3 jesu Računalstvo visokih performansi, Umjetna inteligencija i Kibersigurnost i povjerenje.
Posebni cilj br. 4 (Napredne digitalne vještine) ključan je za podupiranje uspjeha prvih triju ciljeva jer se njime jamči da će postojeća i buduća radna snaga lako stjecati digitalne vještine tako što će se studentima, diplomantima i postojećim radnicima nuditi sredstva za stjecanje i razvoj tih vještina, neovisno o tome gdje su u EU-u.
Posebni cilj br. 5 (Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost) ključan je da bi se najbolje iskorištavanje digitalnih kapaciteta (osobito računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije i kibersigurnosti) proširilo na cijelo gospodarstvo, uključujući uvođenje interoperabilnih rješenja u područjima od javnog interesa te da bi se svim poduzećima, uključujući malim i srednjim poduzećima, novoosnovanim poduzećima i građanima, olakšao pristup tehnologiji te znanju i iskustvu.
Podržavam ovaj prijedlog kojim će se promicati razvoj naprednih digitalnih vještina, koje posredno, doprinose i konkurentnosti radne snage. S obzirom na navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold) HR  
 

Program Fiscalis 2020. provodi Komisija u suradnji s državama članicama i pridruženim zemljama, što predstavlja okvir Unije unutar kojega će se razvijati aktivnosti suradnje. Smatram da program može omogućiti jačanje kapaciteta država članica za borbu protiv prijevara, korupcije, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja, pružanjem tehničke pomoći za obučavanje ljudskih resursa i razvojem upravnih struktura.
Podržavam ovaj prijedlog, radi postizanja poštenog tržišnog natjecanja i zaštite financijskih i gospodarskih interesa. No, nedostatak sredstava koči ostvarenje ciljeva, a djelotvornija suradnja u području oporezivanja mogla bi omogućiti uspješnije prikupljanje sredstava za provedbu. Smatram da je potrebno više se baviti temama za zaštitu financijskih i gospodarskih interesa Unije i država članica, a osim toga, poticati djelovanja koja uključuju najmanje razvijene zemlje, posebice u pogledu automatske razmjene informacija.
Program bi imao mnoge pozitivne učinke, a neki od njih su: mogućnost predviđanja uključivanja vanjskih stručnjaka u vezi s borbom protiv poreznih prijava i utaja poreza, osposobljavanje zaposlenika poreznih uprava te usklađivanje nacionalnih mjera za borbu protiv prijevara.

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) HR  
 

Program LIFE jedini je program koji je posebno namijenjen za djelovanje u području okoliša i klime te je i dalje ključan i učinkovit financijski instrument za pružanje pomoći u postizanju ciljeva EU-a pa se smatra potrebnim udvostručiti proračun za program LIFE.
Predložena omotnica nije dovoljna za ostvarivanje ciljeva ovoga programa. Komisija je poduzela konkretne korake kako bi pojednostavila postupak donošenja odluka i samim tim olakšala djelovanje programa, čineći ga fleksibilnijim. Slobodno djelovanje radi učinkovitosti ne smije biti na štetu postizanja ciljeva programa LIFE i sveobuhvatnih ciljeva EU-a, pa se preporuča da se višegodišnji programi rada provode na temelju delegiranih akata, čime se jamči međuinstitucionalna uključenost i uključenost dionika te demokratska odgovornost.
EU se mora obvezati na ulaganje trenutačnih, znatnih i dodatnih napora u području očuvanja prirode. Europski parlament stoga je istaknuo da je ključno da se potrošnja povezana s klimom poveća za najmanje 30 % u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Potrošnja u okviru Programa LIFE trebala bi biti samo za poticanje razvoja i prihvaćanje projekata u području obnovljive energije i energetske učinkovitosti.
Sukladno navedenom, podržavam ovaj prijedlog.

Teisingumo programa (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HR  
 

Cilj Europske unije je promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih građana. Unija je zajednica utemeljena na zakonu i njezine vrijednosti temelj su njezina postojanja. Upravo funkcionalno područje europskog pravosuđa i djelotvorni nacionalni pravosudni sustavi nužni su za razvoj unutarnjeg tržišta i poštivanje tih zajedničkih vrijednosti Unije.
Zahvaljujući raznim programima postignut je stvaran napredak u promicanju vrijednosti, kao i u provedbi prava dodijeljenih građanima EU-a zakonodavstvom EU-a, ali slažem se da i dalje postoje određeni nedostatci na kojima je potrebno raditi, poput: fragmentiranosti i ograničenih sredstava EU-ovih trenutačnih programa financiranja; nejednakosti i diskriminacije na raznim osnovama, nedovoljne svijesti građana o vrijednostima EU-a i njihovim pravima, nedovoljne pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima itd.
Navedene izazove dijele sve države članice, a ne mogu ih riješiti same. Stoga i podržavam navedeni prijedlog, kako bismo što uspješnije odgovorili na postojeće, ali i buduće izazove.

Teisių ir vertybių programa (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HR  
 

Unija je zajednica koja se temelji na zakonima i vrijednostima koje su utvrđene Ugovorima EU-a, Povelji EU-a i Konvenciji EU-a. U spomenutim ugovorima navedeno je kako se ona temelji na slobodi, demokraciji, jednakosti, poštivanju ljudskih prava te pravima pripadnika manjina. Glavni cilj ovog prijedloga jest promicanje mira, vrijednosti i dobrobiti građana Europske unije, a ukoliko Europska unija postigne određeni željeni cilj, to će svakako pridonijeti i proračunu EU-a.
Svojim financijskim sredstvima EU može pridonijeti očuvanju zajedničkih europskih vrijednosti. Upravo zato, mnogobrojni programi financiranja usmjereni su na društvo pa tako i ovaj program. Ipak, detaljnom analizom ovog programa pokazalo se da građani još uvijek u potpunosti ne uživaju svoja prava te da i dalje postoji diskriminacija spola, rase ili vjere.
Zbog trenutne gospodarske krize i migracija dolazi do velike sumnje građana u institucije Europske unije, a novi program pod nazivom „Prava i vrijednosti” trebao bi zajedno s programom Pravosuđe pridonijeti očuvanju otvorenih i demokratskih društava, zbog čega navedeni i podržavam.

Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio (A8-0012/2018 - József Szájer) HR  
 

Odredbe o kojima je riječ odnose se na članke 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) uvedene Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Institucije su potvrdile da je usklađivanje potrebno, a Komisija se obvezala podnijeti novi prijedlog za usklađivanje zakonodavnih akata u kojima se i dalje upućuje na regulatorni postupak s kontrolom.
Ovaj je prijedlog rezultat te obveze. Njime se poboljšava okvir za delegirane akte i time se otklanja glavna zabrinutost zbog koje Vijeće često nije prihvaćalo delegirane akte, odnosno pitanje savjetovanja sa stručnjacima iz država članica. Sporazumom se priznaje i važna uloga suradnje u ranoj fazi i razmjene mišljenja s Europskim parlamentom o delegiranim aktima. Potvrđuje se da Europski parlament mora sve dokumente primiti istovremeno kad i stručnjaci iz država članica, uključujući nacrt delegiranih akata, te se predviđa da stručnjaci iz Europskog parlamenta imaju sustavan i olakšan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje izrađuju delegirane akte, stoga podržavam prijedlog.

Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) HR  
 

NAFO je regionalna organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, čija ugovorna stranka je i EU. Svrha ovog prijedloga je prenošenje mjera i očuvanja provedbe (CEM-ovi) koje je donio NAFO, u pravo EU-a. Sve obveze koje NAFO donese, prvenstveno su namijenjene ugovornim strankama, ali one se istovremeno nameću i brodarima (npr. zapovjednicima plovila).
Podržavam ovaj prijedlog i način funkcioniranja NAFO-a. Pozitivnim smatram uzimanje u obzir kretanja u stvarnom vremenu, zbog čega se smjernice dodatno prilagođavaju na koordinacijskim sastancima s državama članicama u okviru godišnjih sastanaka NAFO-a.
CEM-ovi se izmjenjuju svake godine, a dužnost EU-a je, čim one stupe na snagu, osigurati usklađenost s tim mjerama kao međunarodnim obvezama. Ovaj prijedlog je dakle sastavljen kako bi se u zakonodavstvo prenijele najnovije inačice NAFO-ovih mjera, a sadržava i mehanizam za olakšavanje brzog prenošenja i buduće provedbe NAFO-ovih mjera.

Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo (A8-0442/2018 - Emil Radev) HR  
 

Posljedice nedostatka financijskih informacija mogu biti propuštene prilike za istragu teških kaznenih djela, suzbijanje kriminalnih aktivnosti, zaustavljanje terorističkih urota te zamrzavanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.
Postojeće mehanizme treba nadograditi kako bi se odgovorilo na brzinu kojom se novčana sredstva mogu prenositi po Europi i globalnoj razini. Predlaže se izravan pristup nadležnih tijela nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa ili sustavima za dohvat podataka. Predlaže se i da se Europolu osigura neizravan pristup posredstvom nacionalnih jedinica država članica. Prijedlogom se isto tako olakšava suradnja među financijsko-obavještajnim jedinicama, između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela te između financijsko-obavještajnih jedinica i Europola preko nacionalnih jedinica Europola.
Predviđaju se rokovi unutar kojih bi financijsko-obavještajne jedinice trebale razmijeniti informacije i propisuje se uporaba sigurnog kanala komunikacije kako bi se razmjena informacija dodatno poboljšala i ubrzala. Naposljetku, od država članica zahtijeva se da imenuju sva nadležna tijela koja imaju pravo zatražiti informacije. Prijedlog bi mogao doprinijeti broju uspješnih kaznenih istraga, što će pak dovesti do većeg broja osuda i oduzimanja nezakonito stečene imovine. Time će se pridonijeti suzbijanju kriminalnih aktivnosti i povećanju sigurnosti u državama članicama i u Uniji.
S obzirom na sve navedeno, podržavam prijedlog.

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (A8-0084/2019 - Julia Reda) HR  
 

Prijedlog predstavlja dobru priliku za oblikovanje buduće suradnje u pogledu kibersigurnosti na europskoj razini. Buduća sigurnost ovisi o jačanju sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji jer se civilna infrastruktura i vojni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave.
Predlaže se osnivanje europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja s Mrežom nacionalnih koordinacijskih centara. Centar bi trebao olakšavati i koordinirati rad Mreže za stručnost u području kibersigurnosti te poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području kibersigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici.
Ovom inicijativom omogućit će se tijelima javne vlasti i industrijama da učinkovitije sprečavaju kiberprijetnje i odgovaraju na njih tako da mogu ponuditi više sigurnih proizvoda i rješenja. To je posebno važno za zaštitu pristupa osnovnim uslugama (npr. promet, zdravstvo, bankarstvo i financijske usluge). Veća sposobnost Europske unije da neovisno osigura svoje proizvode i usluge također će pomoći građanima da uživaju svoja demokratska prava i vrijednosti.
Sukladno navedenom, podržavam prijedlog.

Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HR  
 

Migracije unutar EU-a posljednjih godina znatno su se promijenile, zbog čega je potrebno poboljšati načine upravljanja migracijskim tokovima unutar i izvan EU-a. Na temelju dosadašnjih analiza, zaključeno je da je potrebno poboljšati prikupljanje statistike, jer njezini nedostaci postaju sve očitiji. Posebno je potrebno poboljšati podatke o vraćanju državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u EU-u te podatke o djeci.
Podržavam cilj ovog prijedloga koji je omogućiti donositeljima politika i odluka bolju i pravodobniju statistiku, jer tako će moći bolje i djelotvornije odgovoriti na probleme migracija. Osim toga, ovom revizijom osigurat će se i fleksibilnost, a samim time bolja kvaliteta i relevantnost.
Dužnost Europe je zaštiti i pružiti čvrstu zajedničku politiku azila; smanjenjem poticaja za nezakonite migracije te djelovanjem na upravljanju granica, a s ciljem spašavanja života i osiguravanja vanjskih granica; kako bi se to postiglo potrebno je što prije poboljšati strukturne reforme.
S obzirom na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog.

Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) HR  
 

Prijedlogom se osigurava pravni okvir za sudjelovanje Unije u Lisabonskoj uniji WIPO-a nakon što Unija postane ugovorna stranka Ženevskog akta. U Ženevskom aktu propisuje se obveza ugovorne stranke da zaštiti registrirane oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla na svom državnom području.
Unija bi stoga trebala podnijeti popis oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a preuzet iz registara oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a (koje treba dogovoriti s državama članicama EU-a) za zaštitu u okviru Lisabonskog sustava. Unija u skladu sa Ženevskim aktom osigurava poštovanje oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu iz trećih ugovornih stranaka i koje su registrirane u međunarodnom registru. Zahtijeva se da svaka ugovorna stranka omogući djelotvorne pravne lijekove za zaštitu registriranih oznaka izvornosti i registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla.
Oznake zemljopisnog podrijetla EU-a u načelu bi dobile brzu, beskonačnu zaštitu visoke razine u svim sadašnjim i budućim strankama Ženevskog akta. Očekujem da će poboljšana zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla proširiti pozitivne učinke zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla na uključivi rast i zapošljavanje u proizvodnji visoke dodane vrijednosti u poljoprivrednom sektoru, na trgovinu i investicijske tokove stoga i podržavam prijedlog.

ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) HR  
 

Komisija je 27. svibnja 2016. podnijela svoj Prijedlog o sklapanju sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu. Po zaključenju pregovaračkog procesa obje su strane 29. studenog 2018. u Bruxellesu potpisale nacrt sporazuma, a Vijeće je 18. veljače 2019. podnijelo zahtjev Europskom parlamentu za davanje suglasnosti.
Člankom 2. nacrta sporazuma uobičajene klauzule o imenovanju zamjenjuju se klauzulom EU-a o imenovanju, čime se svim prijevoznicima u EU-u omogućuje ostvarivanje prava poslovnog nastana, a člankom 5. rješavaju se moguće nedosljednosti s pravilima Unije o tržišnom natjecanju. Uvedene su i druge odredbe kojima bi se trebala osigurati usklađenost s pravom Unije, a posebno u pogledu oporezivanja avionskoga goriva ili obveznih trgovačkih sporazuma među zračnim prijevoznicima i u funkciji su izmjene ili dopune postojećih odredaba u bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prometu između država članica i trećih država, sukladno navedenom podržavam ovaj prijedlog.

Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) HR  
 

Ovim Sporazumom želi se unaprijediti međunarodna suradnja u području integriranog maslinarstva, ostali ciljevi su postizanje održivog razvoja svjetskog maslinarstva, poticanje istraživanja u ovome području, poticanje prijenosa tehnologije u sektoru proizvoda od maslina. Sporazumom se uspostavlja tijelo za odlučivanje pod nazivom „Vijeće članova”, koje obavlja sve dužnosti potrebne za postizanje ciljeva tog sporazuma.
Vijeće članova može izmijeniti nazive i definicije ulja, ulja komine maslina i stolnih maslina iz priloga B i C Sporazumu i time izmijeniti Sporazum. Kako se ovim Sporazumom doprinosi maslinarstvu u i maslinarskom sektoru, podržavam ovaj prijedlog.

Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) HR  
 

Kako bi se osigurala prava zaštita zviždača kao osoba koje prijavljuju povrede javnog interesa, potrebno je proširiti i donijeti adekvatan mehanizam zaštite. Prijedlogom direktive se treba proširiti zaštita na dužnosnike koji imaju pristup informacijama i koji bi eventualno zbog prijave mogli postati žrtve osvete, također zaštita se treba primjenjivati i na njihove suradnike kao što su primjerice novinari.
Prijedlogom se želi unaprijediti kanal toka informacija od same anonimnosti do obavijesti o primitku prijave, a u mišljenje i oblikovanje prijedloga trebaju se uključiti i sindikati radnika, jer su radnici direktno prisutni na terenu te ih se treba adekvatno informirati o anonimnosti i instrumentu korištenja kanala prijave, stoga se smatra da je njihovo sudjelovanje veoma bitno. Trenutni mehanizam zaštite je loš i dugotrajan te se riskira sigurnost ne samo informacije nego i radnika.
Stoga je potrebno osigurati radniku da sam odabere kanal kojim želi poslati informaciju. Postupak dokazivanja bi se prebacio s prijavitelja na prijavljenoga, kako bi se i na taj način zaštitio radnik odnosno zviždač. S obzirom na važnost zaštite svih radničkih prava, podržavam navedeni prijedlog.