Željana ZOVKO : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Kroatija)

Narys 

 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Vystymosi komitetas
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu
 • 16-01-2017 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vystymosi komitetas

Pavaduojanti narė 

 • 09-11-2016 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 09-11-2016 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ Tarpinis pranešimas dėl 2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013 dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo  
- DEVE_AD(2018)618133 -  
-
DEVE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo  
- DEVE_AD(2017)599579 -  
-
DEVE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai 
Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HR  
 

Prijedlogom Europske komisije Direktiva o pisanoj izjavi iz 1991. (91/533/EZ) nastoji se zamijeniti novim instrumentom kojim se osigurava transparentnost u pogledu radnih uvjeta te određena minimalna univerzalna prava za europske građane i radnike. Jedinstveno tržište nikada neće u potpunosti integrirano bez potpunog uvođenja i provedbe slobode kretanja radnika i minimalnih zajedničkih propisa o uvjetima rada.
Jasno je da Europa želi spriječiti sve vrste iskorištavanja i manjka zaštite radnika u novim, fleksibilnijim, maštovitijim i prilagodljivijim oblicima rada jer bi to bilo u suprotnosti s europskim socijalnim modelom. Novim oblicima rada ne bi se smjela dovesti u pitanje minimalna prava radnika na informiranost i transparentnost, no istodobno bi se trebala očuvati fleksibilnost i prilagodljivost. Treba pozdraviti i inicijativu Komisije kojom se želi pojasniti osobno područje primjene direktive uvođenjem definicije pojma „radnika” kojom će se utvrditi vrsta radnika na temelju ustaljene sudske prakse Suda Europske unije. Također se podrazumijeva da će države članice imati manje mogućnosti da iz područja primjene isključe radnike u povremenim i kratkoročnim radnim odnosima.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Enriquea Calveta Chambona.

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) HR  
 

Poboljšanja i modernizacija željezničkog sektora trebaju ostati trajni ciljevi u ovom sektoru i zbog zaštite putnika, posebno u pogledu pružanja pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom te u pogledu nadoknade u slučaju smetnji tijekom putovanja. Osposobljavanje osoblja ključno je za jamčenje primjerene i visokokvalitetne pomoći takvim osobama koja se prema potrebi pruža u doba kad željeznice prometuju i trebala bi biti besplatna.
Kako bi bio konkurentan, željeznički sektor potrošačima mora pružati izvrsne i moderne usluge po pristupačnim cijenama. Putnici u željezničkom prometu posebno cijene jedinstvene karte. Njihova je dostupnost ključna za povećanje privlačnosti željezničkog prometa. Međutim, uvođenje obvezne suradnje među poduzećima u području izdavanja karata nije dužnost zakonodavca. Pristup željezničkom prometu ne bi se trebao razlikovati od pristupa ostalim vrstama prometa. Kao i u sektoru zračnog prometa, u kojem nije propisano obvezno „dijeljenje”, željeznički prijevoznici trebali bi moći slobodno birati suradnike.
Naknade za kašnjenje željeznički prijevoznici putnicima moraju naknaditi osim u iznimnim situacijama više sile (vremenski uvjeti i prirodne katastrofe). Međutim, ovakva definicija „više sile” je manjkava jer ne obuhvaća druge stavke kao što je npr. terorizam te bi stoga trebala obuhvatiti „sve neočekivane okolnosti koje su izvan kontrole željezničkog prijevoznika”.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Bogusława Liberadzkog.

Patvarieji organiniai teršalai (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR  
 

EU je zahvaljujući svojoj inovativnoj Uredbi REACH globalni predvodnik u području regulative o kemikalijama te stoga njegove odluke o sigurnosti kemikalija imaju dalekosežne posljedice. EU u tom području stoga ima odgovornu i ozbiljnu ulogu pa je primjereno voditi računa ne samo o tehničkim i znanstvenim aspektima novih prijedloga, već i o socioekonomskim učincima uvrštavanja tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Ključno je pobrinuti se za to da se sve mjere koje se poduzimaju kako bi se donijele odluke temelje na znanstvenim dokazima.
Izmjenama Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim nastoji se pojasniti i ojačati novu ulogu ECHA-e, kako bi se zajamčilo da će se njezino stručno znanje u potpunosti iskoristiti pri donošenju budućih odluka o prijedlozima za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Kako bi se ECHA-i pružila potpora u novoj ulozi koja je za nju predložena, potrebno je pobrinuti se za to da zaključci do kojih dođe postanu dio svih postupaka donošenja odluka i da se njezine aktivnosti adekvatno financiraju.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Julie Girling.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos  

Kontaktai