• Răzvan   POPA  

Răzvan POPA : Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo - 8-oji Parlamento kadencija 

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate și eficiente din punct de vedere energetic deoarece creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple: cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate. Inițiativa permite autorităților să adopte, în anumite intervale de timp, toate măsurile necesare pentru a facilita utilizarea de vehicule nepoluante în vederea abordării obiectivelor de politică europene, naționale și locale. Aceasta permite, de asemenea, o interacțiune flexibilă între organismele publice naționale, locale și regionale, în contextul obiectivelor generale minime în materie de achiziții stabilite la nivel național. Evaluarea impactului teritorial al propunerii a arătat că efectele sunt predominant pozitive și sunt repartizate în mod relativ egal în întreaga UE.

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas (A8-0310/2018 - Alain Cadec) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, deoarece regulamentul de bază are ca obiectiv soluționarea problemelor privind pescuitul excesiv și aruncarea înapoi în mare a capturilor într-un mod mai eficace decât în legislația anterioară.
Cu toate acestea, în lipsa unei legislații suplimentare, regulamentul de bază ar putea conduce la utilizarea insuficientă a cotelor în cadrul pescuitului mixt desfășurat în apele occidentale și nu ar permite adoptarea niciunei exceptări de la obligația de debarcare după expirarea planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare.

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa deoarece Uniunea își întemeiază valorile pe respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Promovarea fascismului este interzisă în mai multe state membre în temeiul legislației lor naționale.

Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienilor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului deoarece UE este un producător major de carne de pui la nivel mondial (11,3 % din producția mondială), având o producție totală de carne de pasăre de 14,1 milioane de tone în anul 2014.
Studiile arată că producția și consumul de carne de pui au crescut constant, iar carnea de pui ocupă a doua poziție după carnea de porc, care este carnea cea mai consumată în UE. În perioada 2015-2025, în UE se preconizează o creștere cu 3,8 % a producției de carne de pasăre și o creștere a consumului cu 3,4 %. S-au introdus cerințe privind bunăstarea animalelor aplicabile adăposturilor pentru puii destinați producției de carne, densităților maxime ale efectivelor de păsări, precum și cerințe suplimentare pentru deținătorii care operează la densități mai mari ale efectivelor de păsări. În cazul densităților mai mari ale efectivelor de păsări, datele privind rata mortalității trebuie să însoțească efectivul la abator și să fie evaluate.

2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija (B8-0477/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia, deoarece, potrivit OMS, schimbările climatice afectează factorii determinanți, sociali și de mediu, ai sănătății – aer curat, apă potabilă, hrană suficientă și adăpost sigur. Între 2030 și 2050, se prevăd 250 000 de decese pe an provocate de malnutriție, diaree, malarie și stres termic, cu temperaturi extrem de ridicate ale aerului care vor contribui direct la rata deceselor cauzate de afecțiunile cardiovasculare și respiratorii, în special în rândul persoanelor în vârstă. UE și statele sale membre sunt cei mai importanți furnizori de finanțe publice pentru combaterea schimbărilor climatice, iar finanțarea pe termen lung este esențială pentru țările în curs de dezvoltare pentru a putea să își îndeplinească obiectivele de adaptare și atenuare.

14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0478/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind diversitatea biologică deoarece protecția biodiversității la nivel global reprezintă o problemă esențială și de interes strategic pentru UE, esențială fiind integrarea biodiversității în alte sectoare precum agricultura, silvicultura, planificarea exploatării terenurilor, cooperarea pentru dezvoltare-cercetare și inovare.

Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro deoarece divergențele dintre țările din zona euro în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor și rata șomajului persistă. Ratele șomajului de lungă durată și ratele șomajului în rândul tinerilor rămân în continuare ridicate, în timp ce sărăcia, excluziunea socială și inegalitatea rămân o preocupare serioasă în mai multe state membre. Creșterea salariilor ar contribui la redresarea economică în zona euro prin sprijinirea cererii globale, ar reduce inegalitățile și ar asigura un nivel de trai mai ridicat. Totodată, este necesară continuitatea reformelor care pregătesc piața muncii și forța sa de muncă pentru transformarea digitală pentru persoanele de toate vârstele și din toate mediile, adoptând o abordare flexibilă, axată pe cursant, în special prin furnizarea unei formări adecvate pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru dezvoltarea competențelor digitale care joacă un rol central într-o economie bazată pe cunoaștere.

„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai (B8-0480/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind utilizarea datelor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor deoarece Facebook a confirmat că datele personale ale până la 2,7 milioane de cetățeni ai UE au fost utilizate în mod necorespunzător de către firma de consultanță politică Cambridge Analytica, recunoscând în același timp că a încheiat un contract cu un dezvoltator de aplicații fără a fi efectuat un control prealabil al termenilor și condițiilor sale și că a rezervat, prin urmare, dreptul acestuia din urmă de a divulga date cu caracter personal terților. Această omisiune a avut consecințe grave, iar o astfel de practică era deja ilegală în temeiul legislației de protecție a datelor aplicabilă în acel moment.

Padėtis Venesueloje (RC-B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la situația din Venezuela deoarece, de la începutul protestelor din 2016 până în decembrie 2017, forțele de securitate din Venezuela, inclusiv garda națională, poliția națională și grupurile armate ilegale, au utilizat în repetate rânduri forța brutală împotriva protestatarilor pașnici, printre care și membri ai Congresului, făcând numeroase arestări și provocând moartea a peste 20 de persoane și rănirea multor altora. Ca urmare a accesului limitat la servicii de sănătate de calitate, precum și la medicamente, alimente și apă, în special grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii și persoanele bolnave, suferă de malnutriție. În Venezuela există un climat de violență în creștere deoarece autoritățile nu îi trag la răspundere pe autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv crime, acte de tortură și alte tratamente degradante și inumane și de violență infracțională.

Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (B8-0492/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor deoarece este nevoie de un mediu educațional și ocupațional globalizat, valorificat la maximum, pentru ca toți cursanții să aibă oportunitățile de învățare existente în întreaga UE. Totuși, absența recunoașterii automate a calificărilor și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate împiedică această oportunitate. Prin recunoașterea automată a rezultatelor unei perioade de învățare petrecute în străinătate se va da dreptul ca rezultatele unei perioade de învățare petrecute într-un stat membru să fie recunoscute în oricare alt stat membru, în cazul în care rezultatele învățării au fost documentate în mod corespunzător.

Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în EU deoarece, deși în unele state membre care au elaborat cadre naționale de politică ambițioase se așteaptă reduceri semnificative ale emisiilor, la nivel UE se preconizează că înlocuirea combustibililor fosili va rămâne marginală: 0,4 % dintre acești combustibili ar putea să fie înlocuiți de combustibili alternativi până în 2020 și 1,4 % până în 2030. Prezentul plan de acțiune subliniază importanța statelor membre în asigurarea unor coridoare ale rețelei centrale TEN-T cu o infrastructură de bază pentru combustibili alternativi până în 2025. Dotarea cel puțin a nodurilor urbane ale rețelei centrale și ale celei globale TEN-T cu un număr suficient de puncte de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului ar trebui să sporească încrederea consumatorilor. De asemenea, această infrastructură necesită și o infrastructură digitală pentru dezvoltarea de servicii deschise și interoperabile în beneficiul consumatorilor.

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN  
 

I voted in favour of the report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019, which holds the cohesion policy on the same important role in the development and growth of the European Union and its Member States.

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (A8-0300/2018 - Marco Valli) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, which calls for an overview of human resources to be broken down by category, grade, gender, nationality and training.

Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report as regards support for structural reforms in Member States, with the aim of using funds in the performance reserve as originally intended on cohesion projects and not for structural reforms.

Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland.

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2016, which will enable all possible actions to be taken to recover irregular payments made from the budget in 2016.

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) EN  
 

I voted in favour of the recommendation on the electronic publication of the Official Journal of the European Union. The Official Journal is offering the official publication of the legislation and other acts of the European Union.

ES ir Bahamų susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (A8-0304/2018 - Emilian Pavel) EN  
 

I voted in favour of the recommendation on the Agreement between the European Union and the Commonwealth of the Bahamas amending the short-stay visa waiver between them. The Commonwealth of the Bahamas is an important partner to the European Union and this agreement will make sure that their partnership will work.

ES ir Mauricijaus susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (A8-0303/2018 - Emilian Pavel) EN  
 

I voted in favour of the recommendation on the Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius amending the short-stay visa waiver between them. The Republic of Mauritius is among the most successful small developing countries in the ACP, and the agreement will make sure that the partnership will work better in the future.

ES ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo (A8-0301/2018 - Emilian Pavel) RO  
 

Am votat în favoarea recomandării privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurta ședere, deoarece acest acord de modificare a acordului privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă simultan punctul culminant al aprofundării relațiilor
dintre Uniunea Europeană și Barbados, acesta asigurând coerența juridică, precum și armonizarea între statele membre, prin aderarea la noua definiție a conceptului de scurtă ședere, așa cum este prevăzută de modificarea Codului frontierelor Schengen, care oferă și o interpretare mai clară a acestui concept.