Răzvan POPA : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumunija)

Narys 

  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto komitetas
  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys 

  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kanada
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės  
- BUDG_AD(2018)625490 -  
-
BUDG 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo  
- BUDG_AD(2018)625491 -  
-
BUDG 

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate și eficiente din punct de vedere energetic deoarece creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple: cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate. Inițiativa permite autorităților să adopte, în anumite intervale de timp, toate măsurile necesare pentru a facilita utilizarea de vehicule nepoluante în vederea abordării obiectivelor de politică europene, naționale și locale. Aceasta permite, de asemenea, o interacțiune flexibilă între organismele publice naționale, locale și regionale, în contextul obiectivelor generale minime în materie de achiziții stabilite la nivel național. Evaluarea impactului teritorial al propunerii a arătat că efectele sunt predominant pozitive și sunt repartizate în mod relativ egal în întreaga UE.

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas (A8-0310/2018 - Alain Cadec) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, deoarece regulamentul de bază are ca obiectiv soluționarea problemelor privind pescuitul excesiv și aruncarea înapoi în mare a capturilor într-un mod mai eficace decât în legislația anterioară.
Cu toate acestea, în lipsa unei legislații suplimentare, regulamentul de bază ar putea conduce la utilizarea insuficientă a cotelor în cadrul pescuitului mixt desfășurat în apele occidentale și nu ar permite adoptarea niciunei exceptări de la obligația de debarcare după expirarea planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare.

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa deoarece Uniunea își întemeiază valorile pe respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Promovarea fascismului este interzisă în mai multe state membre în temeiul legislației lor naționale.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija