Werner LANGEN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Pirmininkas 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2017 / 14-12-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę  
- ITRE_AD(2017)604549 -  
-
ITRE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2017)595630 -  
-
ECON 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Pareiškimai