• Ralph   PACKET  

Ralph PACKET : Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo - 8-oji Parlamento kadencija 

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

De N-VA-delegatie verwelkomt de modernisering van de technische maatregelen ter uitvoering van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, en in het bijzonder de meer regionalistische aanpak die de lidstaten in staat stelt maatwerk te gebruiken voor de visserij in hun gebied.
De N-VA steunt het compromis dat een definitief verbod op pulsvisserij doorvoert vanaf juli 2021 en de mogelijkheid die het lidstaten biedt om dit al eerder te doen binnen de twaalfmijlszone. Ze betreurt dat tijdens de overgangsregeling een deel van de Nederlandse vloot de techniek nog mag gebruiken. Deze techniek heeft nog niet bewezen dat ze niet schadelijk is voor de visbestanden. Onze Vlaamse vissers hebben het recht om op een eerlijke manier hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers.

2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) NL  
 

De N-VA stemt tegen de resolutie met de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor 2020. Met 2 050 miljard euro komen de uitgaven voor het eerst uit boven de 2 miljard euro, een stijging van 2,68 % ten opzichte van 2019. Vorig jaar werden, omwille van het verkiezingsjaar, de kosten nog net onder 2 miljard euro gehouden. Hoewel een deel van de extra uitgaven onvermijdelijk is aangezien ze gekoppeld zijn aan een index worden er kansen gemist om te besparen en over te gaan naar een transparantere werking. Zo wordt er in 2020 voor politieke partijen en stichtingen in totaal 63 miljoen euro voorzien, een stijging met meer dan 13 miljoen euro ten opzichte van 2018, het vorige niet-verkiezingsjaar. De N-VA wil de steun aan Europese politieke partijen en stichtingen liever geheel afschaffen. Partijen krijgen reeds steun in hun eigen lidstaat/regio waar ze dichtbij hun kiezer staan.

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) NL  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) NL  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europese Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.
Daarnaast hebben de Europarlementsleden van de N-VA ook opmerkingen over het verslag dat toegevoegd werd aan het voorstel voor het verlenen van de kwijting. Deze tekst is immers voor verbetering vatbaar en gaat op een aantal vlakken lang niet ver genoeg.

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) NL  
 

De N-VA is er voorstander van om een significante besparing op het cohesiebeleid door te voeren en geen stijging, zoals in de tekst wordt voorgesteld. Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, een nettobetaler, moet er geknipt worden in het budget en gezien de omvang van het cohesiebeleid is het logisch dat hier bespaard wordt.
Sleutel bij de uitgaven van de Unie moet voor de N-VA de Europese toegevoegde waarde zijn. Dat wil zeggen dat er een meerwaarde aanwezig moet zijn bij de besteding van EU-middelen. Een dergelijk efficiëntiecriterium komt hier spijtig genoeg niet voor. Nochtans zijn er, met kennis van het verleden, ernstige vragen te stellen bij het aanvullend nut van sommige soorten uitgaven.
Waar de N-VA wel achter staat, zijn de grensoverschrijdende projecten waarbij samengewerkt wordt tussen regio's die de schakels zijn die de lidstaten verbinden. De meerwaarde daarvan is evident. Verder betreurt de N-VA dat er in het voorstel geen werk gemaakt is van de oprichting van een steunfonds voor de gevolgen van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk. Sommige regio's dreigen immers hard getroffen te worden ten gevolge van hun nabijheid en het belang van hun handelsbetrekkingen.
De N-VA-Europarlementsleden hebben zich dan ook onthouden bij de stemming.

Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) NL  
 

Sinds 1992 zijn er overgangsregels van kracht inzake grensoverschrijdende btw-transacties omdat er destijds geen akkoord was over het definitieve btw-stelsel. Die overgangsregels werken, maar zijn fraudegevoelig (denk aan de zogenaamde carrouselfraude). Vorig jaar lanceerde de Commissie een pakket om uiteindelijk toch tot een definitief stelsel te komen. Indirecte belastingen zijn een exclusieve bevoegdheid van de Raad maar het Parlement wordt wel geraadpleegd met dit verslag.
Als N-VA kunnen we ons vinden in de algemene idee die uitgewerkt wordt in deze tekst, namelijk de overschakeling naar het bestemmingslandbeginsel. Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid over de technische uitwerking. Vooral het concept "gecertificeerd belastingplichtige" moet verder bekeken worden. We willen zeker zijn dat kmo's niet benadeeld worden ten opzichte van grote bedrijven. Vandaar onze onthouding.

Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) NL  
 

De bescherming en restitutie van in oorlog en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen vormt een complexe problematiek, die een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak en samenwerking op internationaal vlak vereist. De plunderingen van cultuurgoederen in de koloniale tijd en tijdens de recente oorlogen in Syrië en Irak vormen nog steeds een enorm probleem.
De grootste georganiseerde diefstal in de moderne geschiedenis van miljoenen voorwerpen met culturele waarde gebeurde echter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vele gestolen voorwerpen van toen zijn nog vermist of niet teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Tot op vandaag, meer dan zeventig jaar na datum, zijn rechtbanken – ondanks het bestaan van verschillende verdragen – niet voldoende in staat om in te gaan op vorderingen. Bestaande wetgeving is niet adequaat genoeg om restitutievorderingen te regelen.
Dit verslag doet een aanzet om de ingewikkelde (wettelijke) problemen rond restitutie van kunstwerken op te sporen en een begin van oplossing aan te reiken met betrekking tot gemeenschappelijke regels voor particulieren om hun rechtmatige eigendom terug te krijgen. De N-VA heeft dan ook voor het verslag gestemd.

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) NL  
 

Als voorstander van het zelfbeschikkingsrecht van volkeren vindt de N-VA-delegatie dat de EU de hervatting van de onderhandelingen in Genève ten volle moet steunen om te komen tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare oplossing van de kwestie van de Westelijke Sahara. De EU dient niet vooruit te lopen op dit proces met een voorstel voor een overeenkomst waarvan de verenigbaarheid met de rechtspraak van het Hof van Justitie, in het bijzonder wat betreft de instemming van het volk van de Westelijke Sahara, twijfelachtig is. In afwachting van zekerheid hierover onthield de N-VA-delegatie zich bij de stemmingen. De begeleidende resolutie bevat ook elementen waarin wij ons kunnen vinden, zoals het onverlet laten van het EU-standpunt inzake het statuut van de Westelijke Sahara, steun aan de onderhandelingen in Genève, de oproep dat de voordelen van de tariefpreferenties een plaatselijke toegevoegde waarde hebben en waardige werkgelegenheid bieden voor de plaatselijke bevolking en de vraag naar een mechanisme waarmee douanediensten producten uit de Westelijke Sahara bij invoer in de EU kunnen identificeren.

Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) NL  
 

De N-VA staat voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten en plichten voor iedereen en stelt het principe gelijk loon voor gelijk werk centraal. Eventuele discriminatie van vrouwen in de fiscale wetgeving – of elders – moeten aangepakt worden. Tegelijkertijd is ook subsidiariteit belangrijk voor de N-VA. Wij hebben oog voor de verschillende beleidsniveaus en de afbakening van bevoegdheden. Vanuit dat opzicht is het voorliggende verslag reeds problematisch, aangezien fiscaliteit een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten is.
Daarnaast is de N-VA-delegatie inhoudelijk ook niet akkoord met een aantal voorstellen in deze resolutie. Zo wordt er bijvoorbeeld gepleit voor de invoering van de (C)CCTB, die slimme fiscaliteit onmogelijk maakt en schadelijk is voor kleine lidstaten. En ook de oprichting van een nieuw orgaan binnen de VN dat gaat over belastingen, terwijl wij de OESO een geschikter platform vinden, is problematisch. Dit alles verklaart onze tegenstem.

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) NL  
 

De N-VA steunt de nieuwe handelsovereenkomst met Japan. Wij zijn voorstander van het sluiten van ambitieuze en evenwichtige handelsovereenkomsten. Deze creëren economische groei, welvaart en bijkomende jobs. Deze overeenkomst zal een positieve invloed hebben op de Vlaamse offensieve handelsbelangen en geeft onze bedrijven nieuwe mogelijkheden om te groeien in een tot voor kort vrij gesloten markt.
Ook voor de EU is deze overeenkomst van bijzonder belang. De Europese Unie vormt het geschikte niveau om als hefboom een slagkrachtig handelsbeleid te voeren in het voordeel van onze bedrijven en consumenten. In een globaal klimaat van protectionisme en unilaterale handelsmaatregelen is deze handelsovereenkomst met Japan bovendien een signaal dat we geen muren willen optrekken rond Europa maar met vertrouwen eerlijke en vrije handel willen voeren op basis van degelijke en moderne handelsregels. We mogen ons niet afschermen van de wereld. Wij moeten kiezen voor een correcte en verstandige handel.

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) NL  
 

‘CumEx-Files’ is een onderzoek naar massale belastingfraude dat van start ging nadat een klokkenluider zich in 2011 bij het Duitse gerecht had gemeld. Vanzelfsprekend moeten dit soort wantoestanden aangepakt worden. In deze resolutie staan een aantal zinvolle voorstellen om het juridische kader te verscherpen. Het gaat dan onder meer om het versterken van de informatie-uitwisseling en een betere samenwerking tussen belastingdiensten. We scharen ons wel niet achter elk individueel voorstel, zoals de oprichting van een Europese financiële politie- en inlichtingendienst of bepaalde paragrafen over de instelling van een Europees kader voor de belasting van kapitaalinkomsten. We zijn geen voorstander van Europese centralisatie op deze vlakken omdat beleid op maat van de lidstaten democratischer en efficiënter is.