Ralph PACKET : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Narys 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

Pavaduojantis narys 

  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Indija

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) NL  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) NL  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europese Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.
Daarnaast hebben de Europarlementsleden van de N-VA ook opmerkingen over het verslag dat toegevoegd werd aan het voorstel voor het verlenen van de kwijting. Deze tekst is immers voor verbetering vatbaar en gaat op een aantal vlakken lang niet ver genoeg.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija