Richard HOWITT : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininko pavaduotojas 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

Narys 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Užsienio reikalų komitetas
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Žmogaus teisių pakomitetis
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

Pavaduojantis narys 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

NUOMONĖ dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 205a straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
NUOMONĖ dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 123, 128, 130b, 135 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis, II priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo  
- P8_DCL(2015)0009 - Nebegalioja  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija