Pat the Cope GALLAGHER : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Biuro narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Airija)

Pirmininkas 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žuvininkystės komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regioninės plėtros komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., sudarymo  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
NUOMONĖ dėl Europos investicijų banko (EIB) 2008 m. metinės ataskaitos  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija