Mario BORGHEZIO : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nepriklausomi nariai
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Tautų ir laisvės Europos frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lega Nord (Italija)

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Teisės reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 21-09-2015 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
 • 19-01-2017 / 08-03-2018 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Saugumo ir gynybos pakomitetis

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai (A8-0194/2018 - Francisco Assis) IT  
 

Si è appena votata la relazione dal titolo "Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo". E fin qui nulla di strano.
Il gruppo ENF, in particolare la delegazione francese, ha presentato un documento alternativo, sostenuto fortemente da noi della delegazione della Lega, con il quale si ricordava che "anche i popoli europei sono popolazioni indigene; ribadisce che l'Unione europea dovrebbe esaminare le conseguenze della sua politica sul diritto alla continuità storica dei popoli europei".
Ebbene: questo emendamento è stato bocciato dalla maggioranza dell'Aula, il che dimostra ancora una volta la volontà di non proteggere i cittadini europei dalla politica scellerata in tema di immigrazione e, al contrario, di piegarsi agli usi, alla cultura e alle tradizioni di popoli che arrivano in Europa e che con noi hanno poco o nulla a che vedere.
Noi continueremo nella nostra battaglia per difendere l'Europa e i suoi popoli originari, difendendoli dall'invasione di chi quotidianamente contribuisce a minarne la sopravvivenza identitaria e culturale.

Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) IT  
 

Ho votato convintamente contro a questa demagogica relazione, nella quale si vuole estendere a un numero incalcolabile di persone, diritto di asilo, rendendo il fenomeno dell'immigrazione ancora più insostenibile per i soliti paesi di primo arrivo.
Particolarmente assurda e pericolosa è l'introduzione del principio di "immigrazione climatica", basato sul presupposto, suscettibile di un'estensione di portata incalcolabile, della platea degli aventi diritto all'accoglienza.
Occorre bloccare questo trend così assurdo, che ha come conseguenza, l'aumento della percezione verso l'immigrazione.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Atsakymai į klausimus ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) 
Tai atsakymai į Parlamento narių klausimus Europos Centriniam Bankui ir į klausimus dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl paramos Europos grūdų sektoriui  
- P8_DCL(2016)0132 - Nebegalioja  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 21 - 13-03-2017
Rašytinis pareiškimas dėl nematerialiojo kultūros paveldo, susijusio su praktine patirtimi vyndarystės srityje  
- P8_DCL(2016)0108 - Nebegalioja  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Pateikimo data : 24-10-2016
Galioja iki : 24-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 27 - 25-01-2017
Rašytinis pareiškimas dėl vaikų, nukentėjusių nuo smurto, prievartos ir blogo elgesio  
- P8_DCL(2016)0107 - Nebegalioja  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 04-01-2017

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija