Hannes SWOBODA : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Pirmininkas

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 16-09-2009 / 20-11-2012 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19-01-2012 / 19-06-2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 19-01-2012 / 18-02-2013 : Užsienio reikalų komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių  
- ITRE_AD(2011)452560 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl religijos laisvės  
- P7_DCL(2010)0090 - Nebegalioja  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Pateikimo data : 22-11-2010
Galioja iki : 10-03-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 199 - 10-03-2011

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija