Jean Louis COTTIGNY

Frakcijos

 • 06.06.1997 / 19.07.1999 : Europos socialistų partijos frakcija - Narys
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narys
 • 17.06.2012 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 06.06.1997 / 19.07.1999 : Parti socialiste (Prancūzija)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Parti socialiste (Prancūzija)
 • 17.06.2012 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Prancūzija)

Pirmininko pavaduotojas

 • 05.05.2008 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Narys

 • 18.07.1997 / 19.07.1999 : Užsienio reikalu, saugumo ir gynybos politikos komitetas
 • 18.07.1997 / 19.07.1999 : Saugumo ir nusiginklavimo pakomitetis
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 04.05.2008 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Biudžeto komitetas

Pavaduojantis narys

 • 16.06.1997 / 19.07.1999 : Socialiniu reikalu ir užimtumo komitetas
 • 17.09.1997 / 13.10.1997 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Žuvininkystės komitetas
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Indija

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

1

2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)

12-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-12(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje

BUDG
22-07-2013 BUDG_AD(2013)513063

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

12

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Direktyva 2009/128/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/339/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB

BUDG
19-11-2013 BUDG_AD(2013)519778

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

BUDG
18-11-2013 BUDG_AD(2013)519789

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

BUDG
15-11-2013 BUDG_AD(2013)516780

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. […] [RD] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] ir (ES) Nr. […][vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m.

BUDG
27-09-2013 BUDG_AD(2013)514595

NUOMONĖ dėl 2014 m. Europos Sąjungos biudžeto, III skirsnis – Komisija

PECH
06-09-2013 PECH_AD(2013)513404

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime (2013–2018 m.), sudarymo projekto

BUDG
05-09-2013 BUDG_AD(2013)510671

NUOMONĖ dėl rezoliucijos dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2014 m. biudžeto projekto

PECH
31-05-2013 PECH_AD(2013)508186

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto

BUDG
06-03-2013 BUDG_AD(2013)500770

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo dvejiems metams nustatomos Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto

BUDG
05-03-2013 BUDG_AD(2013)500767

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

BUDG
23-01-2013 BUDG_AD(2013)500769

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl bendro Europos dienos šventimo visose valstybėse narėse protokolo sukūrimo

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Nebegalioja

Detalės

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER

Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 77 - 23-01-2014

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

166

  VP/HR - Gadaffi trial

23-04-2014 E-005435/2014 Komisija

  VP/HR - Israel and Mordechai Vanunu

23-04-2014 E-005434/2014 Komisija

  A European road haulage control agency

23-04-2014 E-005433/2014 Komisija

  Air traffic

23-04-2014 E-005432/2014 Komisija

  Corporate governance

23-04-2014 E-005431/2014 Komisija

  Turkey and freedom of expression

17-04-2014 E-005179/2014 Komisija

  Exploitation of oil in Congo

17-04-2014 E-005178/2014 Komisija

  Mad cow crisis

17-04-2014 E-005114/2014 Komisija

  Court order challenged by the Parliament

17-04-2014 E-005112/2014 Komisija

  Planting rights

17-04-2014 E-005069/2014 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

16

Paaiškinimai dėl balsavimo

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0440/2008 - REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų

Europos darbo taryba (nauja redakcija) (diskusijos)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(15)

Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)

10-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-10(14)

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje (diskusijos)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(17)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo įsteigimas (diskusijos)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(23)

Europos automobilių sektoriaus restruktūrizavimo ekonominės ir socialinės pasekmės (diskusijos)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(15)

Darbo tvarka

13-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-13(14)

Įmonių restruktūrizavimo Europoje ekonominiai ir socialiniai padariniai (diskusijos)

04-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-04(10)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

3

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl ne darbo dienos sekmadienį, kaip pagrindinio Europos socialinio modelio ramsčio ir dalies Europos kultūrinio palikimo, išsaugojimo

02-02-2009 P6_DCL(2009)0009 Nebegalioja

Detalės

Anna ZÁBORSKÁ , Martin KASTLER , Jean Louis COTTIGNY , Patrizia TOIA , Konrad SZYMAŃSKI

Pateikimo data : 02-02-2009
Galioja iki : 07-05-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 261 - 08-05-2009

Rašytinis pareiškimas dėl atvirojo kodo programinės įrangos naudojimo

19-05-2008 P6_DCL(2008)0046 Nebegalioja

Detalės

Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT

Pateikimo data : 19-05-2008
Galioja iki : 25-09-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 154 - 25-09-2008

Rašytinis pareiškimas dėl socialinių išlygų būtinybės PPO derybose

20-12-2005 P6_DCL(2005)0083 Nebegalioja

Detalės

Yannick VAUGRENARD , Harlem DÉSIR , Kader ARIF , Françoise CASTEX , Jean Louis COTTIGNY

Pateikimo data : 20-12-2005
Galioja iki : 20-03-2006
Pasirašiusiųjų skaičius : 72 - 20-03-2006

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

15

  Taxation of French citizens who work in France and live in Belgium

20-03-2009 E-2192/2009 Komisija

  Solidary and responsible insurance contracts

11-09-2008 P-4996/2008 Komisija

  Rules on grants supporting railway industries

18-06-2008 E-3677/2008 Komisija

  Future of social protection schemes managed by private insurers

29-05-2008 E-3221/2008 Komisija

Nekilnojamojo turto rinkos krizė

03-12-2007 O-0079/2007 Komisija

Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo padariniai

16-10-2006 O-0120/2006 Komisija

Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo padariniai

16-10-2006 O-0119/2006 Taryba

  The weight of the social economy in Europe

12-10-2006 E-4523/2006 Komisija

  Charter for assistance to people with a disability

27-09-2006 E-4253/2006 Komisija

  Funding of social services of general interest responsible for people with a disability

27-09-2006 E-4252/2006 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)