David CASA
 • David
  CASA
 • Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
 • Narys
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Gimimo data: 1968 m. lapkričio 16 d., Valletta

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narys
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Biuro narys
 • 01.07.2014 ... : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Narys

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Žuvininkystės komitetas
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegacija ES ir Bulgarijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Žuvininkystės komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Žuvininkystės komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.07.2014 ... : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19.01.2017 ... : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.03.2018 ... : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojantis narys

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užsienio reikalų komitetas
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Laikinasis klimato kaitos komitetas
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14.07.2014 ... : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

138

Parduodama ES pilietybė (diskusijos)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Parduodama ES pilietybė (diskusijos) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (diskusijos)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Paslaugų vidaus rinka (diskusijos)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas (diskusijos)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Paaiškinimai dėl balsavimo

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams

Paaiškinimai dėl balsavimo

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

7

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

PRANEŠIMAS dėl PVM ateities

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

9

NUOMONĖ dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

NUOMONĖ dėl Europos mažmeninės prekybos veiksmų plano, kuris būtų naudingas visiems dalyviams

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

NUOMONĖ Paslaugų vidaus rinka. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimų

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

NUOMONĖ dėl būsimosios Europos tarptautinių investicijų politikos

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos ekonomikos valdymo gerinimo ir stabilumo sistemos stiprinimo, ypač euro zonoje

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

NUOMONĖ dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miškų gaisrų 2009 m. vasarą

14-09-2009 B7-0039/2009

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl engiamų mažumų ir asmenų laisvės

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Nebegalioja

Detalės

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Pateikimo data : 13-01-2014
Galioja iki : 13-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 14-04-2014

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisija

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisija

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisija

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisija

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisija

VP/HR - Egipte sulaikomų moterų teisės

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisija

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisija

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisija

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

48

Paaiškinimai dėl balsavimo

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Paaiškinimai dėl balsavimo

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - PRANEŠIMAS dėl Smulkiojo verslo akto

Paaiškinimai dėl balsavimo

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - PRANEŠIMAS 2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“

Paaiškinimai dėl balsavimo

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Gvantanamo sulaikymo centro kalinių grąžinimo ir perkėlimo

Paaiškinimai dėl balsavimo

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - PRANEŠIMAS dėl Antrosios Strateginės energetikos apžvalgos

Paaiškinimai dėl balsavimo

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - PRANEŠIMAS dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes geros kokybės viešąsias paslaugas Europoje

Paaiškinimai dėl balsavimo

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - PRANEŠIMAS dėl tvarios bendrosios ir verslo aviacijos ateities darbotvarkės

Paaiškinimai dėl balsavimo

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - PRANEŠIMAS dėl laukinės gamtos Europoje

Paaiškinimai dėl balsavimo

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

3

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl pabėgėlių padėties Maltoje

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/perž. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl būtinybės Europos Sąjungoje sumažinti apmokestinimo naštą VMĮ

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Nebegalioja

Detalės

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Pateikimo data : 09-03-2009
Galioja iki : 07-05-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 39 - 08-05-2009

Rašytinis pareiškimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių sistemų suderinimo nustačius šeimos pajamų apmokestinimą pagal narių skaičių

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Nebegalioja

Detalės

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Pateikimo data : 09-03-2009
Galioja iki : 07-05-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 23 - 08-05-2009

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisija

JAV vizos reikalavimai 10 Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams

22-11-2006 O-0127/2006 Komisija

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisija

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Taryba

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisija

Mažesnės PVM normos taikymas vaikams skirtoms pirmos būtinybės prekėms ir paslaugoms

18-10-2005 O-0098/2005 Komisija

Mažesnės PVM normos taikymas vaikams skirtoms pirmos būtinybės prekėms ir paslaugoms

18-10-2005 O-0097/2005 Taryba

vaikų darbo panaikinimas

16-03-2005 O-0038/2005 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels