Thijs BERMAN : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Nyderlandai)

Pirmininkas 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Afganistanu

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vystymosi komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vystymosi komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos vystymosi metų (2015)  
- A7-0384/2013 -  
-
DEVE 

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ Europos investicijų banko (EIB) 2012 m. metinė ataskaita  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl finansinių paslaugų naudotojų apsaugos nuo lupikavimo  
- P7_DCL(2013)0017 - Nebegalioja  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Pateikimo data : 07-10-2013
Galioja iki : 07-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 78 - 08-01-2014

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija